3-154

3-154

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MAART 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de onterechte kosten die worden aangerekend in de sector van het hypothecair krediet» (nr. 3-1046)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «een nationaal sms-nummer voor hulpdiensten» (nr. 3-1051)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «zijn meningsverschil met de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid inzake de moord op de Koerdische familie Ferho» (nr. 3-1050)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Middenstand en Landbouw over «het voorontwerp van wet inzake de openingsuren» (nr. 3-1047)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het paramedisch interventieteam in Halle» (nr. 3-1049)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wachtposten voor huisartsen» (nr. 3-1053)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de subsidiëring van huisartsenwachtposten» (nr. 3-1055)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de oneigenlijke plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen» (nr. 3-1054)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de oprichting van een Europees instituut voor gelijke kansen» (nr. 3-1052)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Werk over «de wijziging van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor arbeid via dienstencheques» (nr. 3-1045)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «BTW en riolering» (nr. 3-1048)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de belasting op vliegbiljetten» (nr. 3-1056)

Verwelkoming van een delegatie

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's gedagtekend te Brussel op 19 februari 2004 en 18 maart 2004 (Stuk 3-1573)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Stuk 3-1575)

Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 3-1576)

Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005 (Stuk 3-1577) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Stuk 3-1575)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 3-1576)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005 (Stuk 3-1577) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38, §3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Stuk 3-1571) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen (van de heren Jan Steverlynck en Etienne Schouppe, Stuk 3-1389)

Algemene bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder (van mevrouw Mia De Schamphelaere en de heer Wouter Beke, Stuk 3-1529)

Algemene bespreking

Benoeming van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's gedagtekend te Brussel op 19 februari 2004 en 18 maart 2004 (Stuk 3-1573)
Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 3-1576)
Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005 (Stuk 3-1577) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38, §3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Stuk 3-1571) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen (van de heren Jan Steverlynck en Etienne Schouppe, Stuk 3-1389)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder (van mevrouw Mia De Schamphelaere en de heer Wouter Beke, Stuk 3-1529)
Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Stuk 3-1575)

Benoeming van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de audit van het Rekenhof omtrent het "human resources management" van de strafinrichtingen» (nr. 3-1444)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de behandeling van de individuele gratieverzoeken door de FOD Justitie» (nr. 3-1445)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de nationaliteit en het verblijf van de kinderen en "kleinkinderen" van de Belgen die naar Belgisch Congo zijn geëmigreerd» (nr. 3-1463)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Werk over «de elektronische aangifte van misdrijven bij de politie» (nr. 3-1465)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de trafiek van Subutex naar Georgië» (nr. 3-1468)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de behandeling door de FOD Financiën van de belastingsaangiften van natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2005» (nr. 3-1462)

Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitwijzing van Nepalese vluchtelingen» (nr. 3-1464)

Vraag om uitleg van de heer Francis Delpérée aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de Belgische positie aangaande het proces tegen twee universitairen in Turkije» (nr. 3-1450)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de ontoereikendheid van de archiefwet» (nr. 3-1456)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het statuut van de psychotherapeuten» (nr. 3-1447)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «zijn beleid inzake de erkenning van sommige geestelijkegezondheidsberoepen» (nr. 3-1454)

Moties

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het fertiliteitsbeleid» (nr. 3-1453)

Moties

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het vaderschaps- en moederschapsverlof» (nr. 3-1460)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «de kennis van de chauffeurs van het dashboard van hun wagen» (nr. 3-1467)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Parket
Rechtbank van eerste aanleg
Arbeidsrechtbank
Arbeidsauditoraat
Rechtbank van koophandel
Economische Overheidsbedrijven - NMBS