Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3521 van mevrouw de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Federale diensten. — Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht bij wet van 16 december 2002.

Volgens artikel 4 van deze wet is het instituut onder meer bevoegd om :

1º de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2º aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3º aanbevelingen te richten tot de overheid, privé-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1º vermelde studies en onderzoeken;

4º ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5º binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Heeft het IGVM in 2004 een aanbeveling gericht aan uw departement ?

1.1. Zo ja, welke en waarom ?

1.2. In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen ?

2. Is er in de loop van het jaar 2004 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en het IGVM ? Zo ja, welke ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord : Wat betreft de minister van Werk en Informatisering en de federale overheidsdienst ICT (FEDICT) kan ik aan het geachte lid het volgende antwoorden.

1. Het IGVM heeft in 2004 geen aanbeveling gericht aan Fedict.

2. Er is geen samenwerking, noch overleg geweest met het IGVM.

Fedict is niet op de hoogte van de mogelijke ondersteuning die er kan verwacht worden van het IGVM.