Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Ambtenarenzaken)

Vraag nr. 3-3560 van mevrouw de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten. — Positieve acties. — Plannen en rapporten. — Werkjaar 2004.

De omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999) bevat een « Code van goede praktijk inzake positieve acties ».

Deze code bepaalt dat elke instelling om de vijf jaar volgende documenten moet opstellen :

1. een analytisch rapport door de positieve-actieambtenaar in samenwerking met de personeelsdienst en de interne begeleidingscommissie;

2. een gelijkekansenplan met een samenhangend pakket van maatregelen en de veranderingen die moeten bereikt worden;

3. een evaluatie van het plan en een actualisatie van het analytisch rapport (vijf jaar nadat het algemeen beleidsplan werd aangenomen).

Graag had ik voor elk van deze documenten vernomen :

1. Wanneer werd het document voor het laatst opgesteld binnen uw departement ?

2. Wat waren de krachtlijnen van het document ?

Daarnaast stelt het werkplan uit de « code van goede praktijk » voor dat jaarlijks :

1. een jaarplan wordt opgesteld met de acties die men het komende jaar wil uitvoeren;

2. de punten van het jaarplan worden uitgevoerd door de verantwoordelijke instanties;

3. het jaarplan globaal wordt geëvalueerd, waarna een nieuw jaarplan wordt opgesteld;

4. in november door de positieve-actieambtenaar een jaarverslag wordt overgezonden aan de federale coördinator positieve acties;

5. de lijsten van de leden van de interne begeleidingscommissie en de namen van de regionale contactpersonen worden bezorgd aan de federale coördinator positieve acties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke is de stand van zaken is voor het jaar 2004 inzake elk van deze punten ?

2. Wat waren de krachtlijnen van het jaarplan 2004 (punt 1), de evaluatie van het jaarplan 2004 (punt 3) en het jaarverslag 2004 (punt 4) ?

Antwoord : Hieronder vindt het geachte lid de gevraagde gegevens.

1. Het document inzake positieve acties werd in deze vorm voor het laatst opgesteld in 1996 door het ministerie van Ambtenarenzaken.

Eind 2004 werd het domein « Positieve Acties » opgenomen in mijn « Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van diversiteit » dat drie luiken bevat waaronder het luik » de bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen ». Dit actieplan werd uitgewerkt op basis van de resultaten van analytische en wetenschappelijke studies uitgevoerd in 2004.

2. Op basis van de analyse voor het luik « gelijkheid van vrouwen en mannen » werden volgende krachtlijnen uitgetekend in het actieplan voor de bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen :

A) Instroom :

— Acties op het niveau van de formulering en de toegankelijkheid van werkaanbiedingen;

— Begeleiding en voorbereiding van kandidaten tot de selectieproeven (bijvoorbeeld voor managementfuncties);

— Aandacht voor de samenstelling van de jury's.

B) Doorstroom :

— Opleiding : sensibilisering;

— Loopbaanontwikkeling : bijvoorbeeld screening van bevorderingsprocedures, analyse van comptentiemetingen, ...

— Evenwicht tussen privé-leven en beroepsleven : invoering van een proefproject telewerk binnen de FOD P&O;

— Bepaling van een streefcijfer van 1/3 vrouwen op het totaal van de openstaande mandaatfuncties.

3. In 2004 werden er binnen de federale overheid onderzoeken gedaan naar de situatie op het gebied van diversiteit. Voor het luik « gelijkheid tussen vrouwen en mannen » werd een onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven. Op basis van de resultaten van de onderzoeken werd eind 2004 het « Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van de diversiteit » opgesteld.

4. De krachtlijnen inzake diversiteit binnen de FOD P&O voor 2004 waren :

1) sensibilisering : door middel van voorstellingen van het diversiteitstheater;

2) evenwicht tussen het privé-leven en het beroepsleven : opstart van een proefproject telewerk.

In 2005 werden beide acties positief geëvalueerd. Telewerk wordt binnen de FOD P&O op structurele basis geďntegreerd en het project wordt verder uitgedragen binnen de federale overheid. Het diversiteitstheater wordt eveneens hernomen binnen de federale overheid.