Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3184 van mevrouw de Bethune d.d. 11 augustus 2005 (N.) :
Federale Overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

Paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. Dit geldt zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag van de geachte minister vernomen welke de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke ambtenaren was binnen de FOD onder zijn bevoegdheid, stand van zaken in december 2004 :

1. In globo.

2. Per niveau.

2.1. Niveau A.

2.2. Niveau B.

2.3. Niveau C.

2.4. Niveau D.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Op 31 december 2004 was de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als volgt samengesteld :

— Hoofdbestuur FOD : 5 directoraten-generaal, Diensten van de voorzitter, Hoge Gezondheidsraad, ICT-dienst, P&O-dienst, Dienst Budget en Beheerscontrole, Logistiek;

— CODA

— WlV-Pasteur

MExpert Rg 13 en hogerABCDTot
FOD M836278358888533 38 %
V04424771221300883 62 %
CODA M02676141366 60 %
V07010161144 40 %
WIV M03713517981 39 %
V0374112549126 61 %
Pasteur M0102773561 60 %
V092632141 40 %
TOTAAL M810930053126145741 40 %
V097253982653811 094 60 %
1 832
Legende :
M = Manager.
CODA = Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.
WIV = Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid