Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-55

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3413 van mevrouw de Bethune d.d. 29 september 2005 (N.) :
Genderstatistieken. — Versterking van de bestaande statistische apparatuur. — Co÷rdinatie. — Werkjaar 2004.

Volgens de algemene conclusies van het verslag over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Beijing heeft plaatsgehad, jaar 2002-2003 (blz. 106) hebben de ministers en staatssecretarissen vastgesteld dat het nodig is om te beschikken over betrouwbare en recente statistieken die het mogelijk maken om de eventuele verschillende impact op mannen en vrouwen van het voorziene beleid te analyseren, het gevoerde beleid op een doeltreffende wijze op te volgen en corrigerende maatregelen door te voeren om het evenwicht te herstellen. Ze hebben dan ook, elk in hun eigen bevoegdheidsdomein, gewaakt over de versterking van het bestaande statistische apparaat. De inspanningen moesten bij de publicatie van het verslag nog geco÷rdineerd worden en er moest nog gewerkt worden aan de veralgemening van ź good practices ╗.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke maatregelen werden in 2004 binnen uw departement genomen om het bestaande statistisch apparaat verder te versterken met het oog op genderstatistieken ?

2. Welke inspanningen leverde uw departement in 2004 binnen het kader van de co÷rdinatie van de genderstatistieken ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Binnen het managementplan van de FOD Binnenlandse Zaken werd gestipuleerd dat binnen het beleid van human resources aandacht moet besteed worden aan diversiteit en het toekennen van gelijke kansen.

Het diversiteitsbeleid wil de gelijkheid van kansen in de toegang tot functies bevorderen op alle niveaus van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Dit beleid vertrekt vanuit de analyse van de huidige situatie en beoogt de ontwikkeling van adequate actiepunten.

Om deze analyse te versterken werd het statistisch apparaat in de loop van 2005 met een aantal genderkengetallen uitgebreid.

Deze kengetallen zijn nog niet volledig operationeel en worden op dit ogenblik verfijnd met het oog op hun praktische bruikbaarheid.

2. In de schoot van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Binnenlandse Zaken werd in december 2004 een ź Cel Organisatieontwikkeling ╗ opgericht, die onder meer verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, opvolging en verspreiding van een aantal kengetallen, waaronder ook de genderstatistieken.

Eind 2005, zal bovendien overgegaan worden tot het aanschaffen van een vernieuwde personeelsmainframe (een specifieke personeelsdatabank), waardoor op een nog accuratere wijze statistieken zullen kunnen getrokken worden uit de personeelsgegevens.

Het implementeren van deze tool is voorzien in het voorjaar 2006.