Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-3567 van mevrouw de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten. — Positieve acties. — Plannen en rapporten. — Werkjaar 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3549 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden.

Gelet op artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorisehe federale overheidsdiensten kan de POD Duurzame Ontwikkeling geen eigen beleid voeren inzake het toepassingsgebied van deze omzendbrief. Zij hangt in dit dossier af van de stafdiensten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Ik verwijs dan ook naar het antwoord van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken op deze vraag.