Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3404 van de heer Beke d.d. 29 september 2005 (N.) :
Sociale telefoontarieven. — Toepassing door de operatoren. — Centrale databank.

In augustus 2005 heeft het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) laten weten dat enkel Belgacom op dit ogenblik de sociale tarieven voor vaste en mobiele telefonie zoals bepaald in de telecomwet, toepast. Volgens het BIPT passen de andere operatoren deze tarieven vooralsnog niet toe, omdat er nog geen centrale databank ter beschikking is.

Nochtans zijn de wet en dus ook de sociale tarieven al ten volle in werking getreden.

Is de geachte minister bereid om het BIPT ertoe aan te sporen deze databank snel op te maken ?

Is hij bereid om ook de verenigingen van gemeenten hierbij te betrekken. Één eenvormige procedure is immers wenselijk aangezien ook de OCMW's veelvuldig met deze kwestie zullen worden ingeschakeld ?

Is de geachte minister bereid om een terugbetaling van de sociale tarieven door de andere operatoren op te leggen vanaf de inwerkingtreding van de wet ?

Antwoord : 1. Met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie heeft de wetgever in artikel 22, § 2, van de bijlage de oprichting van een gegevensbank, met betrekking tot de categorieën van begunstigden van het sociale telefoontarief, toevertrouwd aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

Op mijn vraag heeft het BIPT laten weten dat de databank van de begunstigden van de sociale telefoontarieven operationeel zal zijn in de loop van het eerste kwartaal van 2006. Voor het operationeel zijn van de databank moet het BIPT nog enkele technische informaticaproblemen oplossen, de samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid optimaliseren en moet zij de machtiging vragen aan het Sectoraal Comité voor het Rijksregister om het rijksregisternummer te kunnen gebruiken.

Het niet operationeel zijn van de databank heeft echter geen impact op het openen van het recht op een sociaal telefoontarief bij elke operator (vast of mobiel). Immers, de inwerkingtreding van de wet was op 30 juni 2005 en sinds dan dienen alle operatoren vanaf die dag deze wet na te leven, inclusief artikel 74 van deze wet die bepaalt dat elke operator (vast en mobiel) aan sommige categorieën van begunstigden het sociaal telefoontarief verleent.

Tot het operationeel zijn van de gegevensbank heb ik het BIPT gevraagd dat ze de operatoren er op zou wijzen omzichtig om te gaan met het toekennen van het sociale telefoontarief aan rechthebbenden. Het BIPT dient de operatoren te wijzen op de voorwaarden die stellen dat er maar één rechthebbende per huishouden kan zijn en dat men het sociale telefoontarief maar bij één operator kan uitoefenen (artikel 22, § 1, 1.1 van de bijlage). Alvorens een rechthebbende aan te sluiten zou een operator hem kunnen laten onderschrijven dat hij zijn recht nog niet uitoefent bij een andere operator en hij de enige van het huishouden is die het recht uitoefent.

2. De voorwaarden voor het toekennen van het sociale telefoontarief die opgenomen zijn in artikel 22 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 zijn bijna identiek aan die welke vermeld zijn in bijlage B bij bijlage 1 bij de wet van 21 maart 1991.

Het BIPT, dat sinds het in werking treden van de wet nauwe contacten onderhoudt met de operatoren over het toekennen van sociale tarieven en het creëren van een databank, ziet er, bij ontbreken van een databank, op toe dat eenzelfde toekenningsprocedure wordt gevolgd door alle operatoren. Die coördinatie zal op termijn de overgang vergemakkelijken naar een toekenning van de sociale tarieven met behulp van de databank. Die geharmoniseerde procedure die door de operatoren moet worden gevolgd bij ontbreken van een databank is precies de procedure die door Belgacom wordt gevolgd voor het toekennen van sociale tarieven.

Zo zal alvorens de databank van het BIPT operationeel wordt, geen enkele verandering een invloed hebben op de procedure zelf van het toekennen van sociale tarieven en bijgevolg op de taak van de OCMW's.

De kortingen zelf werden daarentegen gewijzigd door de wet van 13 juni 2005, maar deze zijn gedetailleerd beschreven in artikel 38 en het BIPT zal erop toezien dat de operatoren de klanten voldoende informeren over de verschillende kortingen die mogelijk zijn volgens het type van sociale tarieven en denkbeeldige situaties.

In het kader van het opstarten van de gecentraliseerde databank begin 2006, ben ik uiteraard van plan om de verenigingen van gemeenten te ontmoeten, om aan hen de veranderingen uit te leggen die gepland worden met betrekking tot het beheer van de aanvragen en om te luisteren naar hun opmerkingen.

3. Het toekennen met terugwerkende kracht is niet nodig daar een rechthebbende vanaf de inwerkingtreding van de wet zijn recht kan doen laten gelden bij de operator naar zijn keuze.