Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-3512 van mevrouw de Bethune d.d. 14 oktober 2005 (N.) :
Federale diensten. — Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3507 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in 2004 geen aanbevelingen gericht aan het Departement Defensie.

2. Er is in 2004 geen samenwerking of overleg geweest tussen het Departement Defensie en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Defensie voert sinds 2003 een diversiteitbeleid waarin het aspect gelijkheid tussen vrouwen en mannen vervat zit. In dit beleid wordt rekening gehouden, wat betreft de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, met de algemene aanbevelingen van zowel het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen als met deze van de Cel Diversiteit van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.