Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-54

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-3501 van mevrouw de Bethune d.d. 13 oktober 2005 (N.) :
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). — « Basisdocumentatie 2005 ».

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) heeft als taak « toe te zien op de naleving van de gelijkheid van vrouwen en mannen, elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht te bestrijden en de instrumenten en strategieën die gestoeld zijn op een geďntegreerde aanpak van de genderdimensie uit te werken ». Het is met name bevoegd voor het produceren van alle informatie die nuttig is voor de verwezenlijking van zijn doelstelling. Daarom beschouwt het de voortzetting van de publicatie van de « Basisdocumentatie » ook als één van zijn eerste taken (Woord Vooraf, Basisdocumentatie 2005).

Het overzicht van wetgeving, rechtspraak en belangrijke publicaties is een goed initiatief en een handig werkinstrument, maar de editie van 2005 is voor verbetering vatbaar. Bij de lectuur ervan stelde ik vast dat een aantal belangrijke gegevens ontbreken. Zo wordt geen aandacht geschonken aan het thema « vrouwen en besluitvorming », nochtans een actiedomein van het Instituut. Van het kieswetboek met de pariteit op de kieslijsten, de wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 162bis, § 1 van de wet over de hervorming van sommige overheidsbedrijven en artikel 34, § 5 van de bijzondere wet op het Arbitragehof is geen spoor terug te vinden.

Verder kan ik bijvoorbeeld nog de wet tot controle van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie van Peking en het koninklijk besluit met de oprichting van de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen aanhalen. Ook de adviezen en verslagen van het Adviescomité voor Gelijke Kansen van mannen en vrouwen in de Senaat en van het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie in de Kamer verdienen volgens mij een plaats in de basisdocumentatie.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Op basis van welke criteria werd de inhoud van de publicatie geselecteerd, met andere woorden waarom zijn de ontbrekende gegevens niet opgenomen in de basisdocumentatie ?

2. Zal er bij een volgende editie werk gemaakt worden van de aanvulling van de inhoud ? Zo ja, op welke manier ? Zo nee, waarom niet ?

3. Waarom staat de basisdocumentatie, net als vele publicaties van het Instituut, niet on line op de nieuwe website ?