3-153

3-153

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 MAART 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke aan de minister van Landsverdediging over «de luchtmachtbasis in Koksijde» (nr. 3-1414)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

De heer André Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT). - In de week van 20 februari 2006 kwam de aankondiging van de vervreemding van een deel van de luchtmachtsbasis van Koksijde uitgebreid in het nieuws. Hierbij werd verkondigd dat de landingsbaan van het militair vliegveld zou worden ingekort en dat de gemeente Koksijde de vrijkomende gronden van de luchtmachtsbasis graag zou laten verkavelen als woongebied.

De luchtmachtsbasis van Koksijde omvat ook tientallen hectaren duinen die hetzij door het gewestplan bestemd zijn als natuurgebied, hetzij in uitvoering van het Duinendecreet aangeduid zijn als beschermd duingebied. Bovendien zijn die duinen in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn door de Europese Commissie ook opgenomen in een speciale beschermingszone. Ik maak mij zorgen omtrent hun toekomst.

De bescherming als Europees Habitatgebied van de duinen van de luchtmachtsbasis van Koksijde impliceert dat aan die duinen het voor de instandhouding van de aanwezige natuurlijke habitat nodige beheer wordt gegeven. Een achteruitgang van de natuurwaarden in een Europees Habitatgebied kan uiteindelijk leiden tot een ingebrekestelling van de betrokken lidstaat door de Europese Commissie.

Wat is de huidige bestemming op het gewestplan Veurne-Westkust van het deel van de luchtmachtsbasis van Koksijde dat door het ministerie van Landsverdediging zou worden vervreemd?

Kennen de door het gewestplan als natuurgebied bestemde of in uitvoering van de Duinendecreten beschermde duinen van de luchtmachtsbasis Koksijde nog enig militair gebruik? Zo ja, hoe lang zal dat gebruik door het Ministerie van Defensie nog voortduren? Zo neen, kunnen die duinen dan ook niet beter verkocht worden aan een natuurbeherende instantie, zoals de administratie AMINAL van het Vlaams Gewest?

Worden de duinen van de luchtmachtsbasis van Koksijde, conform hun Europese en Vlaamse beschermingsstatuten, in uitvoering van de overeenkomst tussen het Ministerie van Defensie en het Vlaams Gewest voor het natuur- en bosbeheer op de militaire domeinen, nu reeds beheerd door AMINAL? Als dit nog niet het geval zou zijn, kan het toevertrouwen van het natuurbeheer van die duinen aan de bevoegde dienst van het Vlaams Gewest overwogen worden door de minister van Defensie?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Flahaut.

Het militaire domein in Koksijde is momenteel nog wit ingekleurd op het gewestplan en heeft dus nog steeds een militaire bestemming. De procedure voor de nieuwe bestemming van het te vervreemde gedeelte van het vliegveld zal, zoals steeds, worden opgestart door de gemeente.

De duinen kennen nog een militair gebruik en dit zal ook zo blijven in de toekomst.

De duinen worden momenteel niet beheerd door AMINAL. Sinds vorig jaar zijn er onderhandelingen tussen Defensie en het Vlaamse Gewest om het natuurbeheer van bepaalde percelen, die geen regelmatig militair gebruik kennen, toe te vertrouwen aan AMINAL, weliswaar wetend dat het militaire gebruik van bedoelde percelen steeds mogelijk moet blijven.