3-151

3-151

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de begrotingsmiddelen voor de Belgische Technische Coöperatie (BTC)» (nr. 3-1363)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In de begroting 2006 krijgt de Belgische Technische Coöperatie 132 miljoen euro. In vergelijking met de begroting van 2005 is dat een stijging met bijna 60%.

In 2003 en 2004 werd telkens een aanzienlijk saldo van het budget van de BTC overgedragen naar de begroting van het jaar daarop. Indien de trend van 2003 en 2004 zich voortzet, zal wellicht ook een saldo van 2005 worden overgedragen naar 2006.

Waarom was er in 2003 en 2004 een saldo op de begroting van de BTC?

Welk bedrag werd door de BTC in 2005 uitgegeven? Is er een saldo dat wordt overgedragen naar de begroting van 2006? Zo ja, wat is hiervoor de reden?

Voor 2006 bedraagt de begroting van de BTC 132.000.000 euro. Hoe is deze forse stijging van de middelen van de BTC te verklaren? Ik heb het verslag van de gedachtewisseling in de Kamer over de begroting van Ontwikkelingssamenwerking gelezen. Daarin is hierover niets terug te vinden.

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Het overschot op de budgetten 2003 en 2004 van de BTC is heel eenvoudig te verklaren door het feit dat de BTC minder aan projecten heeft uitgegeven dan geraamd bij het opstellen van de begrotingen.

Het bedrag van de in 2005 gerealiseerde projecten is mij nog niet bekend. Overeenkomstig artikel 26 van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de BTC moet de BTC vóór 31 maart 2006 de staat een regularisatiefactuur bezorgen die het totaalbedrag van de uitgaven 2005 verantwoordt.

Tijdens de algemene vergadering van de BTC zal ik daarom een beslissing nemen inzake de bestemming van het bedrag dat de BTC in 2005 eventueel te veel heeft ontvangen.

Quant à la hausse du budget de la CTB en 2006, il faut se rappeler qu'en fait, le budget 2005 était de 120.000.000 d'euros. Ce montant était constitué initialement de 89.500.000 euros, auxquels il faut ajouter le report de l'année 2004 de la CTB.

La forte augmentation de 2006 du montant inscrit au budget de l'État est donc due au fait que le rythme de dépenses de la CTB s'accélère et que le report 2005 vers 2006 sera inférieur au report de 2004 vers 2005.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Als ik het goed begrijp, brengt de minister ons goed nieuws. De BTC begint goed te werken en realiseert meer en meer projecten.