3-151

3-151

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verwelkoming van mevrouw Orlova

Verzoekschriften

Hoge Raad voor de Justitie

Inoverwegingneming van voorstellen

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bestrijding van het vogelgriepvirus» (nr. 3-1347)

Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verspreiding van het vogelgriepvirus» (nr. 3-1013)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ondersteuning van de palliatieve sector» (nr. 3-1006)

Actualiteitendebat

Het vervolgingsbeleid inzake drugs

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het Europees satellietnavigatiesysteem Galileo» (nr. 3-1003)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de registratie van de wilsverklaring» (nr. 3-1018)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bemanning van de 101-centrale voor oproepen uit het Brusselse» (nr. 3-1010)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de actie "Hoop op papieren" (HOP) in Antwerpen» (nr. 3-1011)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de rellen na het moslimprotest in Antwerpen» (nr. 3-1012)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Congo» (nr. 3-1008)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het gebruik van zuivere koolzaadolie als brandstof voor openbaar vervoer» (nr. 3-1004)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Werk over «de verantwoordelijkheid van de erkende ondernemingen die werknemers in het kader van de dienstencheques tewerkstellen» (nr. 3-1005)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «het slecht functioneren van de NMBS wat betreft het goederenvervoer tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Antwerpse haven» (nr. 3-1017)

Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het federale programma inzake gemeentelijke internationale samenwerking» (nr. 3-1377)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-1382)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-1345)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de begroting ontwikkelingssamenwerking 2005» (nr. 3-1346)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de strategienota gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen» (nr. 3-1356)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de begrotingsmiddelen voor de Belgische Technische Coöperatie (BTC)» (nr. 3-1363)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de stijging van het aantal faillissementen en de middelen tot voorkoming» (nr. 3-1362)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de niet-vervolging van brandstofdieven» (nr. 3-1370)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de praktijk van archivering bij het parket te Brussel» (nr. 3-1374)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de verkoop van alcohol aan minderjarigen» (nr. 3-1378)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het BTW-tarief voor kinderzitjes» (nr. 3-1341)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de evaluatie van de budgettaire neutraliteit door het Rekenhof» (nr. 3-1373)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de deelname van niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de gemeenteraadsverkiezingen» (nr. 3-1360)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de betaling van militairen die werken voor de lokale politie» (nr. 3-1379)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het onderzoek naar hoestsiropen in België» (nr. 3-1371)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de navelstrengbloedbanken» (nr. 3-1384)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «DNA-onderzoek via het internet» (nr. 3-1366)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers» (nr. 3-1375)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het toelaten van huisdieren in instellingen» (nr. 3-1383)

Vraag om uitleg van de heer Flor Koninckx aan de minister van Mobiliteit over «de toepassing van de voorrang van rechts» (nr. 3-1367)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de opleidingen voor ervaringsdeskundige in de armoede» (nr. 3-1369)

Vraag om uitleg van de heer Flor Koninckx aan de minister van Mobiliteit over «de ongevallenstatistieken» (nr. 3-1368)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de pensioenvereniging» (nr. 3-1372)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de pensioenrechten van leerkrachten die tewerkgesteld waren in de Democratische Republiek Congo (DRC)» (nr. 3-1364)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Rechtbank van koophandel
Europees Parlement