3-150

3-150

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de toekomstige rol van de Koning» (nr. 3-997)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het verzoek van de Wereldbank om het Congolese Boswetboek op te heffen» (nr. 3-992)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de verkiezingen in Haïti» (nr. 3-994)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de houding van de Belgische regering in het kader van het conflict dat is ontstaan naar aanleiding van de publicatie van cartoons in een Deense krant» (nr. 3-998)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Europese antwoord op de zaak betreffende de cartoons over Mohammed» (nr. 3-1000)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (Stuk 3-1478)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1º Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te Genève op 20 december 1996
2º Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996 (Stuk 3-1487)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004 (Stuk 3-1498)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 (Stuk 3-1503)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in Libië (van de heer Josy Dubié en mevrouw Isabelle Durant, Stuk 3-1474).

Bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek (van de heer Jean-Marie Cheffert c.s., Stuk 3-1286)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de aangifte van een pre-Columbiaanse kunstverzameling» (nr. 3-993)
Mondelinge vraag van de heer Flor Koninckx aan de minister van Mobiliteit over «de stand van zaken inzake het project "Belgian Accident Research Team" (BART)» (nr. 3-1002)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de mogelijkheid van politieambtenaren om een politiek mandaat uit te oefenen» (nr. 3-996)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1497)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aanvragen voor de erkenning van erediensten» (nr. 3-999)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «de Internationale Conventie over de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden» (nr. 3-991)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de minister van Werk over «de eventuele verruiming van de dienstencheques tot klein onderhoud en herstelling» (nr. 3-1001)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de minister van Landsverdediging over «de gevolgen van de toekenning van de AIV's (armoured infantry vehicle) aan de firma MOWAG» (nr. 3-995)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de bewaring van op stoffelijke overschotten genomen monsters» (nr. 3-1342)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het plan "Perspectief 2012" tot reorganisatie van de Veiligheid van de Staat» (nr. 3-1340)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de weigering om een toelage te betalen ter compensatie van de competentietoelage 2005 voor de ambtenaren van niveau C en B van de FOD Financiën» (nr. 3-1351)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (Stuk 3-1478)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1º Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te Genève op 20 december 1996
2º Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996 (Stuk 3-1487)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004 (Stuk 3-1498)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 (Stuk 3-1503)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek (van de heer Jean-Marie Cheffert c.s., Stuk 3-1286)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 3-1497)
Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in Libië (van de heer Josy Dubié en mevrouw Isabelle Durant, Stuk 3-1474).

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aangekondigde maatregelen omtrent de huurprijzen» (nr. 3-1343)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de infiltratie van de Chinese maffia in het Belgische voetbal» (nr. 3-1354)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de matige tevredenheid over het Tax-on-web-systeem» (nr. 3-1344)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toename van het aantal overvallen op jongeren» (nr. 3-1352)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «de aankoop van 242 nieuwe pantserwagens voor het Belgische leger» (nr. 3-1353)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de stand van zaken in verband met de vergoeding van Russische waardepapieren van vóór 1917» (nr. 3-1348)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de reglementering inzake het gebruik van een defibrillator» (nr. 3-1334)

Vraag om uitleg van de heer Staf Nimmegeers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de specifieke problematiek van patiënten met incontinentie- en retentieproblemen» (nr. 3-1339)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wet op het hypnotisme» (nr. 3-1349)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de bevorderingen bij de FOD P&O en bij Selor» (nr. 3-1350)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de coherentie van het Europees mensenrechtenbeleid» (nr. 3-1358)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «het Belgisch beleid met betrekking tot de rekrutering van minderjarigen en hun deelname aan gewapende conflicten» (nr. 3-1355)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de verplichtingen die de Nationale Delcrederedienst moet naleven inzake de mensenrechten» (nr. 3-1359)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Rechtbank van koophandel
Nationale Arbeidsraad