3-149

3-149

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het actieplan van de regering inzake "gelijk loon voor gelijk werk"» (nr. 3-1332)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Enkele dagen geleden stelde de eerste minister het Actieplan 2006-2007 voor. Het gaat om tien projecten die de regering nog voor het einde van de regeerperiode wil afwerken. Voor elk van die werven zullen actieprogramma's worden opgesteld.

Mijn specifieke aandacht gaat uit naar punt twee waarin onder andere staat dat de regering zich zal engageren voor gelijk loon voor gelijk werk, meer bepaald voor het wegwerken van de onaanvaardbare verschillen in de lonen voor mannen en vrouwen. De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt immers 31,1 procent. Uit veelvuldig wetenschappelijk onderzoek mag worden afgeleid dat ongeveer de helft van de loonkloof het gevolg is van objectiveerbare criteria en de andere helft van genderdiscriminatie.

Ik stel hierover ook een vraag aan minister Vanvelthoven, maar omdat minister Dupont bevoegd is voor de gelijke behandeling van vrouwen en mannen wil ik ook peilen naar zijn betrokkenheid bij dat actiepunt. Onder zijn bevoegdheid ressorteert onder meer het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen dat bevoegd is om personen bij te staan bij vermoedens van discriminerende behandeling en in rechte op te treden in rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de strafwetten en andere wetten die specifiek tot doel hebben de gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen, aanleiding kan geven.

Op welke manier wordt het departement van de minister betrokken bij de verwezenlijking van het actiepunt gelijk loon voor gelijk werk?

Welke initiatieven heeft het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen sedert zijn oprichting genomen om de loonkloof aan te pakken en in kaart te brengen?

Hoe zal het instituut bij het actieplan worden betrokken? Welke rol zal het moeten spelen?

Hoeveel klachten heeft het instituut ontvangen in 2005? Is het instituut daarbij al in rechte opgetreden? Hoeveel klachten hadden betrekking op loondiscriminatie?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - De loonkloof is het resultaat van verschillende factoren. Er is niet alleen de loondiscriminatie vanuit strikt juridisch oogpunt, maar ook de horizontale en verticale segregatie, de deeltijdse arbeid, de moeilijkheden om arbeid en gezinsleven op elkaar af te stemmen, de ontoereikende deelname van mannen aan het familiale leven. Om de loonkloof te verminderen, zal aan al die aspecten moeten worden gewerkt. Ik zal in het kader van de werf waarvoor ik bevoegd ben mijn prioriteiten bepalen en realiseren.

Met mijn steun werkt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een ESF-project uit. Dat project, EVA genaamd, moet de sociale partners en sectoren bewust maken van de mogelijke discriminerende elementen in de functieclassificaties en een analytische sekseneutrale classificatie promoten.

Er wordt momenteel een studie uitgevoerd om de sekseneutraliteit van analytische functieclassificatiesystemen te analyseren via een onderzoek in ten minste drie sectoren.

Op basis van de resultaten worden remediėrende maatregelen voorgesteld zodat bij toekomstige herzieningen strategieėn bekend zijn om de meerkost op te vangen en vertekenende mechanismen uit te schakelen.

De resultaten zullen later op het jaar in een afsluitend colloquium worden meegedeeld.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontwikkelt nog andere acties op gebieden die de loonkloof rechtstreeks of onrechtstreeks beļnvloeden.

In 2004 ondertekenden de drie vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, het handvest `Gelijkheid van vrouwen en mannen in de vakbonden'. Het instituut ondersteunde de verschillende acties die hierop volgden. Het voorzag in de cofinanciering van de studiedag naar aanleiding van de eerste verjaardag van de ondertekening van het handvest.

Wat het engagement van mannen in het familiale leven betreft, heeft het instituut ook een sensibilisatiecampagne `Actieve vaders' ontwikkeld om via een brochure en theatervoorstellingen het vaderschapsverlof te promoten bij de werkende vader, alsook bij het bedrijfsleven.

De bedoeling daarvan is mannen ertoe aan te zetten hun vaderschapsverlof op te nemen en instellingen aan te moedigen hiervoor de nodige maatregelen te nemen.

Via het actieprogramma 2006 wordt samengewerkt met verschillende instellingen, zoals de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de FOD WASO en het kabinet van de minister van Werk. Er werd al een principieel akkoord bereikt omtrent de actualisatie van de wetgeving, de doorlichting van de CAO's en het Interprofessioneel Akkoord en de aanpassing ervan in de optiek van gendermainstreaming. De factoren die een invloed uitoefenen op de loonkloof, zoals segregatie, discriminatie, combinatie van arbeid en gezinsleven krijgen bijzondere aandacht.

De ondernemingen zullen worden geļnspireerd door de publicatie van recente goede praktijken uit het bedrijfsleven inzake een actief genderbeleid op verschillende vlakken, zoals de aanpak van de loondiscriminatie.

Momenteel werkt het instituut samen met de Raad voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen aan de herdruk van de geactualiseerde informatiebrochure rond deeltijdse arbeid en het effect dat die maatregel heeft op vrouwen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in 2005 een honderdtal klachten ontvangen. Veertig procent van die klachten handelden over arbeidsgerelateerde thema's, zoals arbeidsvoorwaarden, promoties, werving en selecties. Een vijftal klachten betroffen loondiscriminatie. Tot op heden werd het instituut nog niet gevraagd in rechte op te treden. Voorlopig beperken de interventies zich dus tot bemiddeling, doorverwijzing van de personen en uitleg over de stappen die kunnen worden gezet.

Het aantal klachten is aan de lage kant. Daarom zal het instituut een informatiecampagne lanceren om het grote publiek te sensibiliseren omtrent de nog steeds bestaande loonkloof.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor deze interessante informatie. We zullen de komende maanden de evolutie van het dossier gelijk loon voor gelijk werk, dat voor de regering een prioriteit is, van nabij volgen.