3-146

3-146

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JANUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Moties

De voorzitter. - Mevrouw de Bethune en de heer Hugo Vandenberghe hebben een motie ingediend die luidt:

"De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van mevrouw de Bethune over `de toepassing van het Nationaal Actieplan Partnergeweld',

Gehoord het antwoord van de regering bij monde van staatssecretaris Donfut,

Overwegende dat het antwoord niet werd verstrekt door de bevoegde minister maar door een plaatsvervanger,

Overwegende dat het antwoord niet volledig was,

Beveelt de regering aan onverwijld de hervormde basisopleiding van de politiemensen op het vlak van partnergeweld en intrafamiaal geweld te implementeren,

Beveelt de regering aan het parlement het nodige respect te betuigen."

Mevrouw De Roeck en de heer Willems hebben een gewone motie ingediend.

-Over deze moties wordt later gestemd.