3-146

3-146

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JANUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over ęhet ziekteverzuim bij de ambtenaren van de FOD FinanciŽn, Administratie der PensioenenĽ (nr. 3-1263)

De voorzitter. - De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - We hebben op 26 mei 2005 een schriftelijke vraag ingediend over het ziekteverzuim bij de FOD FinanciŽn, Administratie der Pensioenen, de Regie der Gebouwen en de Commissie voor het bank-, financie- en verzekeringswezen. Wat de Administratie der Pensioenen betreft, werden we verwezen naar de minister van Pensioenen.

Kan de minister mij voor 2002, 2003 en 2004 meedelen hoe groot het ziekteverzuim was bij de ambtenaren van het ministerie van FinanciŽn, Administratie der Pensioenen en dit opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaren? Hoeveel ambtenaren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, waren in de voornoemde jaren in dienst, opgesplitst per taalgroep?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Het ziekteverzuim bij de PDOS, voordien Administratie der Pensioenen, uitgedrukt in het aantal ziektedagen en opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de ambtenaar, bedroeg in 2002 4.512 dagen voor de Nederlandstalige en 2.957 dagen voor de Franstalige ambtenaren. In 2003 bedroegen deze cijfers respectievelijk 3.566 en 4.133 dagen en in 2004 3.732 en 4.484 dagen.

Het aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijdse equivalenten en opgesplitst per taalgroep bedroeg in 2002 213 Nederlandstalige en 214 Franstalige ambtenaren. In 2003 waren er 213 Nederlandstalige en 213 Franstalige ambtenaren en in 2004 214 Nederlandstalige en 213 Franstalige ambtenaren.