3-145

3-145

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JANUARI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de foutenmarge bij snelheidsovertredingen» (nr. 3-938)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de telefonische informatie inzake de inhoud van een rechterlijke beslissing» (nr. 3-948)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de onderaanneming van bewakingsdiensten door beveiligingsondernemingen» (nr. 3-933)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het criminaliseren van de hulp aan illegalen» (nr. 3-934)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het schriftelijk verslag over de toepassing van de wet-Tobback» (nr. 3-945)
Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de liberalisering van de openingsuren en het zondagswinkelen» (nr. 3-940)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de aanhouding van Hissène Habré en zijn uitwijzing naar België» (nr. 3-936)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de stopzetting van het goederenverkeer op lijn 86 tussen Leuze en Frasnes» (nr. 3-947)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Letland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), met de Bijlage, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 (Stuk 3-1442)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten (van de heer Luc Willems, Stuk 3-377)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu, gedaan te Göteborg op 30 november 1999 (Stuk 3-1375)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Landsverdediging over «de toekomst van de militaire luchthaven van Bierset» (nr. 3-942)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «de werkgroep die de herziening van de geheime NAVO-akkoorden behandelt» (nr. 3-943)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de contingentering van kinesitherapeuten» (nr. 3-937)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gecontroleerde verstrekking van heroïne» (nr. 3-946)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Mobiliteit over «het verlies van lading bij vrachtwagens» (nr. 3-939)
Mondelinge vraag van de heer Flor Koninckx aan de minister van Mobiliteit over «de gebrekkige coördinatie van een initiatief inzake verkeersveiligheid» (nr. 3-944)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de antidiscriminatiewet» (nr. 3-1234)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het huis van arrest voor het gerechtelijk arrondissement Eupen» (nr. 3-1238)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «het nieuwe justitiepaleis te Antwerpen» (nr. 3-1242)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de parkeermogelijkheden aan het nieuwe justitiepaleis te Antwerpen» (nr. 3-1243)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de handel in gestolen kunst in en via België» (nr. 3-1255)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de niet-naleving van het verbod op tabaksreclame» (nr. 3-1256)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «de herverdeling van de middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds» (nr. 3-1257)

Moties

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de nieuwe regeling omtrent de gevangenisaalmoezeniers» (nr. 3-1248)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het verdrag van Prüm tot uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking, onder meer met het oog op de strijd tegen het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie» (nr. 3-1246)

Voordracht van kandidaten voor het ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader bij de Raad van State (Stuk 3-1502)

Naamstemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu, gedaan te Göteborg op 30 november 1999 (Stuk 3-1375)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Letland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), met de Bijlage, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 (Stuk 3-1442)
Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Stuk 3-377)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de maatregelen tegen ondergronds bankieren» (nr. 3-1244)

Geheime stemming over de voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State (Stuk 3-1502).

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen en de taks op de aflevering van effecten aan toonder» (nr. 3-1254)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de criminaliteitsstatistieken op het niveau van de gemeenten en de politiezones» (nr. 3-1251)

Geheime stemming over de voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State (Stuk 3-1502).

Uitslag van de geheime herstemming over de voordracht van de eerste kandidaat

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de situatie in Noord-Uganda» (nr. 3-1247)

Geheime stemming over de voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State (Stuk 3-1502).

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het stookoliefonds voor bodemsanering bij particulieren» (nr. 3-1236)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het nieuwe contract van Electrabel met Sidmar» (nr. 3-1237)

Geheime stemming over de voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State (Stuk 3-1502).

Uitslag van de geheime herstemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de problemen waarmee de mobiele urgentiegroepen (MUG) in landelijke gebieden kampen bij de naleving van de reglementering» (nr. 3-1239)

Geheime stemming over de voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State (Stuk 3-1502).

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de derde kandidaat

Regeling van de werkzaamheden

Geheime stemming over de voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State (Stuk 3-1502).

Uitslag van de geheime herstemming over de voordracht van de derde kandidaat

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Mededeling van koninklijke besluiten