3-144

3-144

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 23 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van onderzoeksmethoden naar het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Stuk 3-1491)

Algemene bespreking

De heer Luc Willems (VLD), corapporteur. - De bepalingen van dit wetsontwerp die betrekking hebben op de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere methoden van onderzoek, kunnen in drie soorten worden ingedeeld. Een eerste soort betreft de artikelen die de door het Arbitragehof vernietigde artikelen herstellen of vervangen.

In artikel 2 geeft het wetsontwerp een uniforme definitie van het begrip provocatie die geldt voor het gehele Wetboek van strafvordering en die de definitie herneemt die het Hof van Cassatie eraan geeft.

Het Arbitragehof oordeelde ook dat geen beroep mag worden gedaan op het minionderzoek voor een inkijkoperatie en voor een observatie met behulp van technische middelen, omdat deze onderzoeksmethoden voor de private levenssfeer van de burgers even indringend zijn als de huiszoeking of de telefoontap. Voor de twee laatstgenoemde onderzoeksmethoden is het echter onmogelijk een beroep te doen op het minionderzoek. Het ontwerp wijzigt bijgevolg artikel 28septies van het Wetboek van strafvordering in die zin.

Het Arbitragehof vernietigde de meeste bepalingen die het bestaan van een vertrouwelijk dossier voor observatie en infiltratie tot regel hadden verheven, omdat een dergelijk dossier niet kan worden gecontroleerd door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Aangezien het ontwerp die controle nu instelt, mogen de vernietigde bepalingen worden hersteld. Het vertrouwelijk dossier blijft dus behouden voor de systematische observatie, voor de infiltratie en voor de informantenwerking.

Het wetsontwerp vertrouwt de controle van de bijzondere opsporingsmethoden toe aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het vertrouwelijk dossier zal dus toegankelijk zijn voor de drie magistraten van de zetel die de Kamer van Inbeschuldigingstelling vormen.

Een tweede soort bepalingen betreft de nieuwe maatregelen of mogelijkheden die werden gecreëerd om een antwoord te formuleren op de noden op het terrein. Tijdens de eerste 18 maanden na de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 kwamen immers een aantal praktische moeilijkheden aan het licht. Met dit wetsontwerp wil men daaraan tegemoetkomen. Het betreft meer in het bijzonder de artikelen inzake het verzamelen van gegevens met betrekking tot bankrekeningen, bankkluizen, of financiële instrumenten en bankverrichtingen, de inkijkoperaties in private plaatsen en woningen, het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de strafuitvoering of van een vrijheidsberovende maatregel en het gebruik van fotografisch materiaal in het kader van observaties.

Tot slot is er een derde soort bepalingen die technische aanpassingen aanbrengt in de wet van 6 januari 2003. Met een aantal bepalingen in dit wetsontwerp wil men het in de toekomst mogelijk maken onderzoeksrechters aan te wijzen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van terrorismezaken en die hun bevoegdheden in deze gevallen mogen uitoefenen over het hele grondgebied van het Rijk. Het basisartikel daarvoor is artikel 25 van het ontwerp, dat artikel 79 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt.

In de commissie hebben we gediscussieerd over een aantal cruciale punten in het wetsontwerp. Ik zal ze kort overlopen, waarna collega Nyssens dieper zal ingaan op de inhoud ervan.

Een eerste punt van discussie betrof de korte tijd voor de behandeling. We stonden uiteraard onder druk om tijdig tegemoet te komen aan de eisen van het Arbitragehof. Toch werden we ook geconfronteerd met het feit dat het noch in de Kamer, noch in de Senaat gelukt is een grondig debat te voeren over een basiswetgeving.

Een tweede punt betrof de begrippen woning en private plaats. In de wet van 6 januari 2003 werden reeds de begrippen `private plaats', `woning' en `woonst' gebruikt, zonder daartussen een onderscheid te maken. Het wetsontwerp tracht op dit punt meer duidelijkheid te scheppen, rekening houdend met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en met die van het Hof van Cassatie.

Wat het tijdsaspect van de inkijkoperatie betreft, bepaalt artikel 1, eerste lid van de wet van 7 juni 1969 dat geen opsporing of huiszoeking mag worden verricht in een voor het publiek niet toegankelijke plaats vóór vijf uur 's morgens en na negen uur 's avonds. Aangezien een inkijkoperatie ook lijkt te moeten worden beschouwd als een `opsporing of huiszoeking in een voor het publiek niet toegankelijke plaats' zoals bedoeld in de voormelde wet van 7 juni 1969, rezen er een aantal problemen. Dit wetsontwerp tracht daarvoor een oplossing te bieden.

Sommige critici meenden dat de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit niet van toepassing zijn op het uitvoeren van bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de strafuitvoering. Indien bijzondere opsporingsmethoden zoals observatie, infiltratie en informantenwerking in het kader van de strafuitvoering worden gebruikt, dienen uiteraard alle vorm- en procedurevereisten die op deze methoden van toepassing zijn te worden nageleefd. Daartoe werd in de Kamer een amendement ingediend en daarover hebben we in de commissie ook een debat gevoerd.

Over het plaatsen van toestellen die gebruikt worden om foto's te nemen vinden sommigen het moeilijk te aanvaarden dat een politieman geen foto's kan maken van een verdachte op straat, terwijl diezelfde persoon vandaag de dag door tal van andere camera's op de openbare weg gefilmd wordt.

Een volgend probleem was de deelname van informanten aan misdrijven. Dergelijke misdrijven waarover de informant inlichtingen en gegevens verstrekt, betreffen niet zomaar om het even welk misdrijf, maar enkel zeer ernstige misdrijven, met name terroristische misdrijven, inbreuken op het internationaal humanitair recht en zware misdrijven gepleegd in het kader van een criminele organisatie. Het betreft meer in het bijzonder gijzelingen, illegale wapenhandel, drugsmokkel, ontvoering en verbergen van minderjarigen, en dergelijke. Het is belangrijk te weten wat het verschil is tussen een politieman-infiltrant, een burgerdeskundige en een klassieke infiltrant. Het ontwerp wil dit definiëren, ook in relatie tot de verschoningsgrond, zodat duidelijk wordt onder welke voorwaarden en met welke beperkingen een informant aan die misdrijven kan deelnemen.

Inzake de rechterlijke controle door de Kamer van Inbeschuldigingstelling toetste het Arbitragehof in zijn arrest van 21 december 2004 zeer uitvoerig het `vertrouwelijk dossier' aan de vereisten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, onder meer met verwijzing naar de arresten Edwards en Lewis tegen het Verenigd Koninkrijk van 22 juli 2003 en 27 oktober 2004.

Dat arrest van het Arbitragehof is grondig onderzocht om rekening te houden met de rechten van de verdediging en om te zien in welke mate het vertrouwelijk dossier inderdaad kan ontzegd worden aan de verdediging. Enkel de raadsheren van de Kamer van Inbeschuldigingstelling zullen kennis kunnen nemen van het scenario en de wijze waarop gebruik werd gemaakt van de technieken.

Ten slotte werd de positie van de journalisten besproken tegen de achtergrond van de wet op het bronnengeheim. Een hoorzitting werd gewijd aan de interactie tussen die wet en het voorliggende ontwerp. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat eventuele wijzigingen dienen te worden aangebracht in de wet op het bronnengeheim en niet in deze basiswetgeving.

Mme Clotilde Nyssens (CDH), corapporteuse. - Pour compléter ce qui vient d'être dit, je reprendrai les points cités par M. Willems pour les approfondir quelque peu.

Sur la méthode, tout a été dit en commission. Le délai étant ce qu'il était, cette loi devant être votée le 31 décembre, il fallait aller vite. La Chambre et le Sénat ont donc consacré les heures nécessaires au travail de la commission tout en faisant droit, au Sénat, aux auditions demandées par les Barreaux et par des associations de défense des droits de l'homme. Cela n'a pas empêché certains sénateurs de fustiger le calendrier et la méthode utilisée étant donné les discussions en fin d'année.

Quant aux notions difficiles et aux points débattus en commission, la première est la notion de domicile et de lieu privé. En effet, le texte établit une distinction en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les méthodes particulières de recherche pourront être réalisées, tant dans un domicile que dans un lieu privé.

Selon la ministre, la notion de « domicile » au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est plus large que celle donnée à l'article 15 de la Constitution. La Cour fait entrer certains locaux professionnels, c'est-à-dire des lieux où s'exerce une activité commerciale ou professionnelle, dans le cadre de la protection conventionnelle de l'article 8, alors que ces locaux ne bénéficient pas de la protection constitutionnelle au sens de l'article 15 de la Constitution.

Selon la ministre, l'article 46quinquies du projet qui autorise les contrôles visuels discrets, par le procureur du Roi, dans des lieux autres que le domicile, pourrait ne pas s'opposer à la Convention européenne des droits de l'homme pour les raisons que je vais rapidement énumérer.

Premièrement, la Cour part du principe que certains locaux et espaces professionnels ou commerciaux tombent sous l'application du droit à la protection de la vie privée et du domicile. Toutefois, la Cour ajoute que ce point de vue n'empêche pas que ces locaux et ces espaces fassent, plus que d'autres, l'objet de restrictions plus importantes quant aux droits visés à l'article 8 de la Convention.

Deuxièmement, selon la Cour, tous les lieux d'exploitation professionnelle ne doivent pas être protégés au sens de l'article 8 de la Convention. Il s'agit en effet de « certains lieux » et de « certaines activités à vocation professionnelle et commerciale » dans des « circonstances précises ».

Troisièmement, la loi du 6 janvier 2003 prend déjà en considération la protection de certains lieux où s'exercent des activités professionnelles.

Quatrièmement, dans son arrêt du 21 décembre 2004, la Cour d'arbitrage n'a, à aucun moment, étendu la protection du domicile aux lieux où s'exerce une activité professionnelle ou commerciale.

Enfin, la notion de domicile n'est pas une notion figée. Il faut s'en remettre à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, elle-même, évoluera par rapport à celle de la Cour européenne des droits de l'homme.

De larges débats ont ensuite eu lieu sur la conception du domicile et la définition des lieux privés. Au hasard des discussions, beaucoup d'exemples ont été donnés, notamment le lieu de culte, la chambre d'hôtel, les annexes au domicile, les boxes et les hangars. Vous trouverez dans le rapport des cas particuliers sur lesquels la commission s'est penchée.

Certains intervenants ont souligné la frontière étroite qui peut exister entre une perquisition et un contrôle visuel discret durant lequel des constatations visuelles ou techniques peuvent être faites, par exemple, une prise de photos, de sorte que la question de l'intervention nécessaire du juge d'instruction et des garanties d'un contrôle judiciaire correct reste posée.

Des amendements ont été déposés par MM. Dubié et Vandenberghe et par moi-même sur la notion même de domicile et de lieu privé et sur les conditions dans lesquelles les contrôles visuels discrets peuvent être effectués.

Le deuxième sujet de discussion qui a particulièrement retenu l'attention de la commission concernait le cas particulier des journalistes. Il s'agissait de savoir s'il convenait de préciser, dans le présent texte, les garanties à l'égard des journalistes, ce qui a donné lieu à des discussions juridiques et politiques. La ministre nous a expliqué qu'il valait mieux ne pas toucher à cette loi exceptionnelle afin de préserver la valeur de la loi sur la protection des sources. D'autres commissaires ont estimé que l'on aurait pu évoquer la situation des journalistes dans la présente loi afin de les mettre à l'abri sans modifier la loi sur la protection des sources. Je ne reprendrai pas les arguments juridiques développés de part et d'autre. Cependant, une inquiétude subsiste, M. Dubié et moi-même ayant déposé des amendements pour intégrer, dans le texte, l'exception qui protégerait les journalistes.

Un autre point très discuté portait sur l'utilisation de méthodes particulières de recherche durant l'exécution de la peine. Les ambiguïtés ont été levées à cet égard et les commissaires ont compris dans quelle mesure et à quelles conditions ces méthodes pouvaient être utilisées, non seulement pendant l'information et l'instruction, mais également lors de l'exécution de la peine.

Le cas particulier des moyens techniques utilisés dans le cadre de l'observation a été longuement évoqué. Il s'agissait de savoir si l'appareil photo était un moyen technique au sens de la loi. La ministre a précisé dans quelle mesure et à quelles conditions l'appareil photo était considéré comme un moyen technique. Je me réfère au rapport pour les réponses.

Plusieurs amendements portaient sur le fait de savoir si l'on peut considérer l'appareil photo comme un moyen technique d'observation d'après la manière dont il est utilisé et le type d'appareil concerné. Les réponses figurent dans le rapport.

Le point essentiel du projet, à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'arbitrage, visait à confier le contrôle judiciaire à la chambre des mises en accusation. En effet, l'arrêt de la cour d'arbitrage critiquait le contrôle et condamnait la mini-instruction en cette matière. L'ensemble du projet a pour philosophie de mettre les techniques particulières sous le contrôle de la chambre des mises en accusation, celle-ci étant bien entendu une juridiction indépendante et impartiale, composée de trois sièges, un organe connu dans notre Code de procédure pénale puisqu'il s'agit de l'organe de contrôle par excellence dans l'optique du petit Franchimont et du grand Franchimont.

Les discussions ont porté sur la manière dont la procédure se déroulerait devant la chambre des accusations au niveau pratique et sur le fait de savoir si les chambres de mise en accusation ont le temps et les moyens d'assurer ces contrôles.

L'audition des barreaux a été particulièrement intéressante à cet égard. Tous les commissaires ont pris position sur le principe du débat contradictoire devant la chambre des mises en accusations, sur la manière dont celle-ci aura éventuellement connaissance du dossier confidentiel, sur la façon d'exercer le contrôle et, enfin, sur le point de savoir si les parties pouvaient être entendues, séparément ou non.

Les commissaires ont aussi posé beaucoup de questions sur le dossier confidentiel. La ministre a répété à l'envi que ce dossier, qui doit être l'exception par rapport au dossier transparent, ne contiendrait que l'identité des agents, des indicateurs et des personnes qui interviennent dans les méthodes particulières de recherche, ainsi que des éléments tactiques et des données techniques. Le dossier confidentiel provoque l'émoi. Étant, par définition, secret, il pose des difficultés quant au principe du débat contradictoire.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Le dossier confidentiel a été instauré en 2003. Bien entendu, il n'est pas soumis au débat contradictoire. Jusqu'à présent, il faisait l'objet d'un contrôle, mais pas par un magistrat indépendant. Désormais, le contrôle sera confié à des magistrats impartiaux et indépendants.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Tout à fait. Les avocats se sont prononcés à ce sujet et la teneur de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage quant à la légalité du dossier confidentiel a été rappelée. Néanmoins, M. Dubié et moi avons déposé plusieurs amendements concernant l'étendue du contrôle exercé par la chambre des mises en accusations.

La sanction en droit lorsque la chambre des mises en accusations estime que la méthode n'est pas acceptable ou irrégulière est un autre point important qui a été abordé. La ministre nous a renvoyé à l'article 235 bis relatif au contrôle de droit commun de la chambre des mises en accusations. M. Vandenberghe faisant remarquer que la chambre des mises en accusations prononce, le cas échéant, des nullités, toute la discussion sur le Grand Franchimont risquait de se rouvrir ce qui, fatalement, se produira à la Chambre.

Bon nombre de questions ont été posées sur les infractions commises par les indicateurs. Les commissaires se sont penchés sur les six conditions énumérées dans le texte, sur le point de savoir si le fait d'avoir recouru à un indicateur pouvait apparaître lors du procès et sur le contrôle qui serait opéré sur cette technique très spéciale. Le texte prévoit que les infractions commises par des indicateurs seront régies par des règles différentes que celles qui sont applicables aux autres méthodes d'investigation. Plusieurs commissaires ont émis des doutes sur l'appréciation du contrôle des indicateurs en s'appuyant sur l'article de M. De Valkeneer. Plusieurs amendements ont été déposés sur ce sujet, notamment par MM. Dubié et Vandenberghe.

J'en arrive, enfin, au champ d'application, déjà largement débattu et dont la définition a été remise en cause par l'ensemble des commissaires. Ces derniers ont en effet estimé que l'intitulé du projet, « terrorisme et criminalité », était restrictif par rapport au contenu des dispositions. Ils ont considéré que le renvoi à l'article 90ter du Code n'était probablement pas la meilleure disposition et ont compris qu'à l'avenir, vous l'avez vous-même admis, madame la ministre, il faudrait impérativement réétudier le champ d'application - et notamment l'article 90ter - pour déterminer les éléments pouvant faire l'objet de ces méthodes spéciales d'investigation et donner davantage de précisions.

Dans la foulée des critiques portant sur le champ d'application, de nombreux sénateurs ont posé la question de l'évaluation générale des techniques spéciales d'investigation, en fonction également des décisions prises par la Cour d'arbitrage. Un débat de fond a donc eu lieu concernant les techniques spéciales d'investigation elles-mêmes et la loi de 2003, liée aux dispositions annulées par la Cour d'arbitrage. Tous les commissaires se sont rendu compte que le débat n'était pas clos pour ce qui est de l'évaluation.

M. Mahoux et Mme de T' Serclaes ont posé à plusieurs reprises des questions concernant les chiffres que nous avons reçus quant à l'importance du recours actuel aux techniques spéciales d'investigation et aux domaines concernés, lesquels sont le trafic des stupéfiants et la traite des êtres humains.

Le problème des sanctions est revenu très régulièrement sur le tapis. Pour M. Vandenberghe, le projet ne contient aucune sanction en cas de non respect de la loi. Ce problème, lié au petit et au grand Franchimont, sera probablement réétudié.

L'article concernant les juges d'instruction spécialisés est le seul à ne pas avoir été contesté. L'ensemble des commissaires étaient d'accord sur la nécessité de former des juges d'instruction spécialisés.

Enfin, une série d'amendements ont été déposés - en particulier par M. Vandenberghe - visant à apporter des rectifications techniques ou à réparer certaines erreurs. Un amendement visait à fixer une date limite pour l'entrée en vigueur de la loi. Je n'entrerai pas dans les détails de ces amendements.

Je conclurai en disant que le débat fut plus qu'intéressant. Les questions importantes ont été posées. J'en ai ainsi terminé avec le rapport et vous livrerai tout à l'heure mon sentiment personnel concernant ce projet.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je remercie Mme Nyssens pour son rapport qui m'inspire deux remarques.

Premièrement, en ce qui concerne le contenu du dossier confidentiel, il est question du nom, de la tactique et de la technique. Mais ce dernier point suppose un sous-élément que l'on peut appeler « la technique de la technique ». La véritable question est donc de savoir ce qui se trouve réellement dans le dossier confidentiel et n'est pas contradictoire. Un argument consiste à dire que le fait d'expliciter « la technique de la technique » revient à faire en sorte que l'on n'utilise plus jamais la technique en question, qui deviendrait contradictoire.

Deuxièmement, en ce qui concerne l'absence de sanction pénale, on peut tout de même considérer qu'une sanction certes non pénale existe, à savoir la nullité qui résulterait du non-respect des règles inscrites dans un texte de cette nature. C'est en tout cas mon interprétation.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je voudrais signaler une erreur à la page 95 du rapport, où l'on me fait dire : « M. Dubié ajoute que le général algérien Massoud a reconnu lui-même que la torture était inutile et très inefficace ». Certes, Madame la présidente, nous avons rencontré ensemble le commandant Massoud, ce qui ne lui a malheureusement pas porté chance. Par contre, en l'occurrence, il s'agissait du général français Massu qui commandait, comme chacun le sait, les parachutistes pendant la bataille d'Alger, qui a laissé pratiquer la torture et qui a reconnu récemment sa totale inefficacité.

Mme la présidente. - Cette erreur sera corrigée, monsieur Dubié.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Het ongewone en late tijdstip waarop het debat wordt gevoerd in de Senaat die officieel met vakantie is, althans volgens de pers, bewijst dat we weer in een keizerlijk regime terecht zijn gekomen waarin de pers zaken schrijft die niet met de werkelijkheid overeenstemmen. De met vakantie zijnde Senaat moet op vrijdagmiddag een belangrijk wetsontwerp bespreken dat bij de betrokkenen heel wat reacties heeft uitgelokt en eigenlijk ook angstaanjagend is. Dat heeft niets te maken met de wil of de onwil van de meerderheid of van de regering. Objectief moet niettemin worden gezegd dat het angstaanjagend is dat de rechtsstaat verplicht is dergelijke verregaande zogenaamde speciale opsporingsmethodes te hanteren voor de bestrijding van het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit.

Vanmorgen heb ik Plato en Aristoteles geciteerd. De titelvoerende staatssecretaris voor de strijd tegen de fraude heeft dat natuurlijk in het belachelijke getrokken. Ik begrijp dat, rekening houdend met het niveau waarop deze regering zich beweegt, het citeren van Plato en Aristoteles een delicate zaak is. Niettemin wens ik nogmaals op de basisintuïtie van deze filosofen te wijzen, namelijk dat het publieke gebrek aan rust aanleiding geeft tot wanorde en onrust in de samenleving.

Het feit dat we dergelijke speciale onderzoeksmethodes moeten goedkeuren, bewijst niet alleen dat de samenleving een probleem heeft, maar ook dat een veel bredere visie nodig is. Ik ben het ermee eens dat bijzondere opsporingstechnieken moeten worden gehanteerd. De georganiseerde criminaliteit en het terrorisme doen zich echter voor in een veel breder verband. De politieke aanpak ervan kan dan ook niet tot repressie worden beperkt.

Als juristen een wet moeten goedkeuren, hebben ze vooral aandacht voor de formulering, het detail, het woord, de voorwaarden, de gevolgen. Velen hebben de indruk dat juristen bezig zijn met volstrekt onbelangrijke zaken en met woordspelingen.

Een van de belangrijkste resultaten van de evolutie in het denken over het recht was het legaliteitsbeginsel in het strafrecht, dat wil zeggen de rechtszekerheid bij de omschrijving van de misdrijven en de methode die men tegen iemand gebruikt, dit in tegenstelling tot de lettre de cachet waardoor men bij voorbeeld iemand kon aanhouden omdat hij tot de oppositie behoorde.

Het optreden van de overheid moet voorspelbaar zijn en mag niet willekeurig zijn. Bovendien moet de overheid over voldoende middelen en mogelijkheden beschikken om de rechtsstaat te beschermen en te verstevigen.

We voeren vandaag een zeer belangrijk debat. Het verslag van de heer Willems en mevrouw Nyssens is dan ook belangwekkend omdat het een goed beeld geeft van de interessante discussies in de commissie.

Het wetsontwerp betreft de invoering van bijzondere opsporingstechnieken ter bestrijding van het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit. Natuurlijk worden de voorgestelde middelen gebruikt in de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit. De vraag is echter voor welke misdrijven van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering de bijzondere opsporingstechnieken niet kunnen worden gebruikt. Waarschijnlijk vallen de snelheidsovertredingen niet onder het toepassingsgebied van de bijzondere opsporingsmethoden. Veel andere misdrijven komen echter wel in aanmerking. Ik vind het toepassingsgebied van de bijzondere opsporingsmethoden dan ook te ruim. Dat is mijn eerste punt van kritiek.

De procedure moet aan het materiële recht worden gekoppeld. Wie artikel 90ter erop naleest, stelt vast dat de aard van de middelen en de toepassing ervan op de misdrijven het beginsel van de proportionaliteit onder druk zetten. Vele leden van de meerderheid hebben verklaard dat artikel 90ter moet worden herzien. Als voorzitter van de commissie voor de Justitie ben ik altijd bereid dergelijke initiatieven op de agenda te plaatsen. Het is echter niet de eerste maal dat dit probleem ter sprake komt. Ondertussen moeten we ons houden aan de in artikel 90ter opgesomde lijst van misdrijven.

Dat betekent niet dat we de verdedigers of de loopjongens van de criminelen zijn. Wie vandaag de dag nog bepaalde rechtsbeginselen en een degelijke en zorgvuldige rechtspleging verdedigt, wordt al snel voor gauchist versleten. De procedureregels hebben nochtans enkel tot doel de kwaliteit van de waarheidsvinding te vrijwaren.

In 2003 werden allerlei maatregelen genomen. De meerderheid keurde goed wat ze nuttig achtte, maar in de maatschappelijk-juridische context waarin we nu leven, vormen het gebruik en de grenzen van de bijzondere opsporingstechnieken, waaronder foltering, een internationaal discussiepunt, dat daarenboven, wegens machtsmisbruik, gevoelig ligt bij de publieke opinie. Bovendien leggen het arrest van het Arbitragehof en verscheidene arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg op dat bij de bestrijding van misdadigheid niet alle technieken veroorloofd zijn.

Toen foltering onder het bewind van Jozef II werd afgeschaft, heeft de Belgische magistratuur een protestmotie goedgekeurd, omdat ze van oordeel was dat de waarheid daardoor niet meer aan het licht zou komen. Met dat standpunt ben ik het niet eens, maar dat leefde toen onder de publieke opinie. In het licht van de oorlog in Irak wordt nu op internationaal vlak gediscussieerd over de grenzen van de bijzondere opsporingstechnieken, maar soms moeten woorden worden gevolgd door daden. In de Verenigde Staten weigerde de Senaat de Patriot Act permanent te verlengen en het Huis van afgevaardigden heeft ze maar voor één maand verlengd, omdat zelfs daar het bewustzijn is gegroeid dat er grenzen zijn aan bijzondere opsporingstechnieken.

Uiteraard mag aan het terrorisme niet worden toegegeven en behoort het bewaken van de veiligheid tot de primaire kerntaken van de overheid, maar desondanks mag men het systeem niet ongeloofwaardig maken, want anders komt men terecht in de spiraal die de tegenstanders wensen te bereiken om te kunnen aantonen dat het systeem dat ze bevechten, niet beantwoordt aan de kwaliteiten waarop het zich beroept. Met andere woorden, men moet vooruit kijken en zich niet beperken tot de onmiddellijke effecten van een maatregel. Vandaar het belang van deze discussie.

Ik heb nog een tweede kritiek. Indien het Wetboek van strafprocesrecht, dat we op 1 december hebben goedgekeurd, vandaag al van kracht zou zijn, zou er over dit ontwerp dan op dezelfde manier worden gesproken als nu? Neen, want artikel 1 van het ontwerp van Wetboek van strafprocesrecht bepaalt dat de algemene beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit moeten worden toegepast. In de daaropvolgende artikelen staat beschreven onder welke voorwaarden bepaalde inbreuken op de procedureregels aanleiding geven tot nietigheid.

In het ontwerp dat we vandaag bespreken, mogen er nog zoveel beperkingen en waarborgen worden ingevoegd, maar de straffen ontbreken. Artikel 235bis, paragraaf 6, van het Wetboek strafvordering bepaalt dat, indien daartoe rechtsgrond is, het onwettig optreden van de overheid wordt bestraft. Dit wil zeggen dat wie de regel overtreedt, de straf zal bepalen.

Dat beantwoordt niet aan het legaliteitsprincipe. Als ik een wet overtreed, ken ik de straf. Burgers die te snel rijden of die hun inkomsten niet aangeven, weten wat de gevolgen daarvan zijn. Dat staat in de wet. Essentiële procedures van strafvordering goedkeuren en de straf open laten, is echter een probleem. Daarom hebben we nietigheidssancties in het Wetboek van strafprocesrecht ingevoegd. Indien het Wetboek, met de nietigheidssanctie en het principe van proportionaliteit en subsidiariteit, wordt goedgekeurd, dan situeert het debat zich uiteraard in een andere context en heb ik veel meer objectieve waarborgen dat er bijzondere technieken worden gebruikt, maar dan wel in het kader van het gemeen recht.

Ik wil hiermee alleen maar waarschuwen voor het Trojaanse paard: bij bijzonder omstandigheden van terrorisme en georganiseerde criminaliteit bijzonder technieken te gebruiken, die in wezen de gemeenrechtelijke regel zijn bij toepassen van het materieel strafrecht. Dat afglijden van het strafprocesrecht en de politiemethodes is niet aanvaardbaar. Reden waarom advocaten protesteren. Zij zijn daar gevoelig voor.

Zoals geneesheren, die dagelijks worden geconfronteerd met de medische deontologie, nadenken over de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, zo denken ook advocaten na over de problemen die ze vanuit hun individuele ervaring kennen. Het is gemakkelijk spreken over de aanhoudende voorlopige hechtenis als men nooit een gevangenis bezoekt, nooit geconfronteerd wordt met gevangenen die daar in menselijk zeer moeilijke omstandigheden moeten verblijven. Wie daarmee wel wordt geconfronteerd, ontwikkelt een bijzondere gevoeligheid voor de waarden die achter de keuzen liggen en die we ook als wetgever in acht moeten nemen.

Tot zover mijn algemene perspectieven en kritieken. Ik kom nu bij het concrete wetsontwerp.

Persoonlijk ben ik van oordeel dat de Senaat enkele amendementen dient te aanvaarden, omdat er vergissingen in het ontwerp staan. Ik stel gewoon voor evidente vergissingen recht te zetten. Dat heeft niets met politiek te maken. Een wetgever die zichzelf respecteert zet vergissingen recht.

Ik wil nog terugkomen op twee punten die de commissiebesprekingen hebben beheerst, namelijk de inkijkoperaties in private plaatsen en het confidentiële dossier, zijn inhoud en de rechtscontrole daarover.

Inkijkoperaties door de staatsveiligheid bestaan bij ons al lang. Terwijl de een of andere buitenlandse gast op een staatsdiner aanzat, was het niet uit te sluiten dat de staatsveiligheid met valse sleutels een inkijkoperatie in zijn hotelkamer deed. Bij die inkijkoperaties hanteerde de staatsveiligheid allerlei bijzondere opsporingstechnieken, wat af en toe aanleiding gaf tot moeilijkheden.

De inkijkoperatie in private plaatsen andere dan de woning, en er bepaalde zaken registreren is een verregaande inbreuk op de privacy. Ik begrijp niet waarom de inkijkoperaties niet aan de toestemming van de onderzoeksrechter worden gekoppeld. De argumentatie is overigens niet overtuigend.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Il l'est.

M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Pour le domicile, mais pas pour d'autres lieux.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Il s'agit du domicile au sens de notre ordre juridique.

J'ai récemment lu un article de journal où l'on disait qu'un contrôle visuel discret pourrait éventuellement avoir lieu à l'avenir dans les sociétés de rédaction. Il ne faut pas laisser croire à l'extérieur que l'on organise de tels contrôles sans mandat d'un juge d'instruction dans des locaux professionnels où arrive de la correspondance et où se déroulent des activités privées.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Er zijn twee soorten inkijkoperaties. Er zijn inkijkoperaties in woningen in de klassieke betekenis van het woord en inkijkoperaties in private plaatsen die zich niet op de kwalificatie van woning kunnen beroepen. Plaatsen voor professionele activiteiten vallen onder het begrip woning. Dat blijkt uit de tekst en daarover bestaat geen probleem. Ik zeg niet: it's much ado about nothing. Het argument is dat de bijzondere technieken tijdens de afgelopen jaren slechts in een beperkt aantal gevallen werden gehanteerd. Waarom zou men dan voor die enkele tientallen inkijkoperaties per jaar niet de toelating vragen van de onderzoeksrechter? Dat zal geen grotere werklast met zich meebrengen en er is dan een institutionele garantie.

Het betreft een eenvoudige, procedurele oplossing. Daarom steun ik de amendementen van collega Nyssens. Ik heb een amendement in dezelfde zin ingediend.

Ik wil nog iets zeggen over het confidentieel dossier in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof en van het Europees Hof voor de rechten van de mens, in het bijzonder het arrest Edwards. Ik ben het er met de meerderheid over eens dat een confidentieel dossier mogelijk moet zijn. De informanten hoeven niet bekend te zijn. De Europese rechter heeft in de zaak Edwards geoordeeld dat er een geheim dossier mag zijn, maar dat dit moet kunnen worden geconsulteerd indien dat noodzakelijk is om te oordelen over de rechtmatigheid van een bepaald optreden, bijvoorbeeld bij een provocatie. Er moet kunnen worden gecontroleerd of een provocatie werd georganiseerd om bijvoorbeeld iemand die initieel niets met corruptie of drugs had te maken, in een corruptie- of drugszaak te betrekken.

Ik geef een voorbeeld: een parlementslid, zonder drugsverleden, wordt in een drugval gelokt met behulp van coveragenten waarna tegen hem een proces-verbaal van medeplichtigheid wordt opgemaakt. Die bezorgdheid wordt door vele leden naar voren gebracht.

Mijn kritiek betekent niet dat ik niet erken dat er vooruitgang is geboekt. Een eerste vooruitgang is dat er nu een wet is op het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden, terwijl die vroeger steunden op ministeriële rondzendbrieven. Een tweede vooruitgang is dat er bepaalde waarborgen in het leven zijn geroepen, hoewel de sanctie nog ontbreekt. Een derde vooruitgang zijn de grenzen die werden opgelegd door het arrest van het Arbitragehof. De discussies betreffen dus niet de doelstelling van de wet, noch de basisuitgangspunten. Sommige leden vragen echter dat er op bepaalde essentiële punten bijkomende waarborgen in het leven worden geroepen, omdat bijzondere opsporingsmethoden een verregaande inbreuk op de menselijke vrijheid en de persoonlijke levenssfeer vormen. Ook het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden bij de bestrijding van georganiseerde en terroristische activiteiten moet aan de striktste voorwaarden worden gekoppeld.

Hoe verder het optreden van de overheid gaat, hoe strenger de voorwaarden en de rechtswaarborgen moeten worden geformuleerd. In die geest heeft de commissie dit wetsontwerp besproken. Het is ook in die geest dat sommige leden amendementen hebben ingediend. Zij willen de tekst niet afkraken, maar hem wel verbeteren. Ik twijfel er niet aan, na alle verklaringen van goede wil die ik sedert vanmorgen heb gehoord, dat de amendementen zullen worden goedgekeurd. Ik dank de leden daarvoor bij voorbaat.

M. Philippe Mahoux (PS). - Madame la présidente, c'est le 24 octobre 2001, soit quelques semaines à peine après les attentats de New York, que fut adopté aux États-Unis le Patriot Act.

Cette loi adoptée à une écrasante majorité, dont les effets ont depuis lors été étendus et prorogés, confirme notamment les possibilités ouvertes, tant au FBI qu'à la NSA, de procéder à leur guise dès lors qu'il s'agit, de près ou de loin, de terrorisme.

L'actualité américaine de ces derniers jours démontre cependant à suffisance que, quelle que soit l'hypothèse de violence dans laquelle on se trouve, un contrôle strict et systématique de ce type de méthode doit être réalisé tant par les autorités que par les citoyens. C'est ce contrôle garant d'un État démocratique qui a contraint notre gouvernement à se pencher à nouveau sur la loi adoptée par notre parlement en 2003, afférente aux méthodes particulières de recherche.

Pour rappel, les débats parlementaires relatifs à ce texte ont suscité bon nombre de questions et d'inquiétudes dès lors qu'il crée des altérations légales au respect strict de la vie privée. Soumise à l'examen de la Cour d'arbitrage, la loi a été annulée dans certaines de ses dispositions, au principe que plusieurs de ses articles étaient entachés d'inconstitutionnalité, et cela uniquement parce que le texte attaqué ne prévoyait pas de contrôle par un juge indépendant et impartial des méthodes particulières de recherche.

La cour relevait sa propre incompétence à désigner elle-même le juge compétent et se voyait par conséquent contrainte d'annuler les dispositions attaquées. Elle donnait au législateur un délai qui se termine le 31 décembre pour amener des correctifs à la loi de 2003. Sans ces derniers, aucune méthode de recherche particulière ne pourrait plus être utilisée.

La cour concluait en indiquant que, pour autant que le législateur désignait le magistrat compétent chargé du contrôle de légalité, ces mêmes dispositions pourraient être intégralement reprises en ce qui concerne tant les méthodes qu'elles organisent que la confidentialité qui les entoure.

Le texte soumis à notre sanction ce jour a donc essentiellement poursuivi ce but, à savoir répondre aux conditions de légalité posées par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 21 décembre 2004.

Dans l'intervalle, les événements ont malheureusement suivi leur cours et se sont rapprochés de nous. Le 11 mars 2004, le terrorisme écrivait à Madrid une de ses pages les plus terribles avec l'explosion d'une dizaine de charges de dynamite placées à bord de quatre trains. Le bilan est dramatique : 192 tués, 1.400 blessés dont 44 dans un état critique.

Un an plus tard, le 7 juillet 2005, c'est la capitale britannique qui, à son tour, fait le deuil de 37 de ses habitants, tués par des explosifs placés dans les transports en commun.

Entre la peur générée par ces deux tragédies, les fantasmes sécuritaires et les préoccupations légitimes quant au respect de la vie privée de nos concitoyens, le débat soulevé par le projet examiné a reflété, parfois au travers de propos injustes, voire injurieux, certaines des interrogations déjà présentes en 2003.

Préalablement à tout commentaire, je veux relever l'importance manifeste de ce débat : le bon fonctionnement d'une société démocratique suppose que tant le législateur que le citoyen et la société en général restent en alerte quant au respect des libertés essentielles qui nous sont chères. C'est dire que nous avons été particulièrement attentifs aux différentes réactions qui ont suivi l'adoption de ce texte par la Chambre. La ligue des droits de l'homme, certes, mais aussi les représentants des journalistes et des avocats, ont manifesté à des degrés divers leurs appréhensions.

Il me paraît que les discussions longues et riches en commission de la Justice et les multiples explications fournies par la ministre de la Justice ont été de taille à apaiser certaines des interpellations inspirées par ce texte. On peut citer le contrôle judiciaire par la chambre des mises en accusation conformément au souhait de la Cour d'arbitrage, la définition de certaines notions difficiles comme le domicile et les lieux privés. À cet égard, j'estime que répéter une nouvelle fois les multiples interventions faites en commission et en séance publique par la ministre sur la définition du domicile serait superfétatoire, la référence au texte et aux déclarations me paraît explicite.

D'autres questions demeurent néanmoins. Ainsi en est-il du dossier confidentiel. Il devra retracer avec précision le scénario des méthodes particulières de recherche utilisées. Ce dossier échappe à la règle du débat contradictoire pour d'évidentes raisons de sécurité quoique cela déroge ainsi à nos principes habituels en matière judiciaire. Cependant, définir de manière contradictoire ce que je qualifie de « technique de la technique », c'est considérer que cette technique de la technique ne peut plus être utilisée. Si c'est ce qu'on souhaite, il faut le dire de manière claire. La confidentialité paraît nécessaire. Si chaque fois qu'on utilise une technique d'une technique - ce qui ne signifie pas un système d'écoute ou d'enregistrement, mais la manière précise dont l'enregistrement a été réalisé - on la décrit et si le débat est contradictoire, on ne pourra qu'abandonner le recours à cette technique. La confidentialité est en effet dès lors devenue impossible. Le débat consiste à fixer la proportionnalité à respecter entre l'utilisation de méthodes et l'objectif poursuivi.

Au total, le bilan des discussions me paraît positif. Il nous permettra donc d'approuver ce texte qui tend à l'équilibre entre les deux objectifs : d'une part, le souci parfaitement légitime de la sécurité publique, et je viens de rappeler les situations dramatiques dont ces mesures doivent permettre d'éviter la reproduction, et, d'autre part, la conservation dans un état de droit des droits individuels et de l'exercice d'une Justice basée sur le procès équitable, la subsidiarité et la proportionnalité.

Un mot sur le caractère parfois agressif de ce que nous avons pu lire. Dans Shakespeare, suite à l'assassinat de César, on décrit largement des procédés oratoires. Je pense que c'est Octave qui commence à dénoncer les turpitudes, précisant que cette dénonciation ne vise pas Brutus, qui est un homme honorable, mais il aboutit évidemment à dresser un acte d'accusation contre Brutus.

Même si telle n'est pas l'intention de ceux qui ont évoqué la problématique de la torture, je trouve quand même leur démarche un peu agressive. Mais j'ai la conviction que cet exemple a été évoqué par rapport au texte et non de manière générale par rapport à des principes que tout le monde partage.

Je me permettrai d'insister sur trois points particuliers. Le premier est celui des incriminations. J'ai eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises en commission. Le champ d'application du texte soumis au vote est et reste trop large eu égard à la difficulté de définir clairement les cas énoncés par le Code pénal, selon lequel il peut être fait application des mécanismes prévus par ce texte.

Vous avez dit que vous partagiez ce sentiment d'imprécision, madame la ministre, en soulignant qu'il n'est pas adéquat de circonscrire les incriminations visées à l'aune de la limite inférieure de la peine. Il me paraît qu'en l'espèce, il pourrait notamment être fait référence aux données communiquées par vos services en commission, à savoir qu'environ 80% des méthodes particulières de recherche concernent le trafic de drogue, les 20% restants concernant principalement le domaine du trafic d'êtres humains et de la criminalité organisée.

Je me doute du travail que représente la définition des infractions pouvant donner lieu à des méthodes particulières de recherche. Ce travail me semble cependant essentiel. Je crois, madame la ministre, que vous allez vous y atteler très prochainement, si nécessaire avec notre collaboration.

Deuxième point, le respect des sources journalistiques. La discussion en commission a permis d'éclairer la situation en insistant notamment - on sait la difficulté de convaincre ceux qui refusent d'être convaincus, mais après tout tel n'est pas l'objectif - sur l'application de l'adage Speciala generalibus derogant, ce qui a permis de conférer à la loi relative à la protection des sources journalistiques la primauté nécessaire à un exercice libre de la presse et à une information démocratique.

Néanmoins, l'article 5 de cette loi du 7 avril 2005 a semblé pour certains prêter à confusion. Pour rappel, cet article indique que « les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies ».

Pour ceux qui ont parfaitement en tête la loi d'avril 1995, je pense que ce texte ne souffre pas d'interprétation différente. Mais certains ont cru que l'énoncé exemplatif d'une série de techniques spéciales pouvait être considéré comme une liste limitative. Il peut alors paraître souhaitable d'affiner cette formulation pour éviter que cette liste d'exemples ne puisse, à l'avenir, être considérée comme une liste restrictive des seules mesures d'information ou d'instruction assujetties aux conditions légales de levée de la protection des sources journalistiques. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi en ce sens.

L'adoption de cette proposition de loi postérieurement à l'adoption du projet examiné devrait balayer toute incertitude qui pourrait subsister - quod non - quant à l'interprétation de la loi de 2005.

Je signale cependant que cette proposition est déposée à titre conservatoire. Il y a en effet parfois des surprises de dernière minute.

Je reçois, ce jour, copie d'une lettre qu'adresse l'Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB/AGJPB) à la ministre et qui recommande le maintien de la loi d'avril 2005 dans son état actuel, état auquel nous avons, vous et moi, madame la ministre, tellement contribué.

Surprise, la proposition est déposée. Nous verrons le sort qu'il faudra lui réserver en fonction des réactions qu'il pourrait y avoir.

J'attire toujours l'attention sur le fait que c'est parfois à force de conviction que l'on arrive à déterminer des majorités qui votent ce type de lois, et sur le fait que les modifications qui y sont apportées risquent toujours d'affaiblir ces textes.

Le troisième point concerne la nécessité d'une évaluation.

Lors des discussions intervenues en commission Justice de la Chambre et du Sénat, le gouvernement a transmis certains chiffres relatifs, notamment, au nombre de méthodes particulières de recherche mises en oeuvre annuellement depuis 2003, l'objectif poursuivi et leurs résultats.

Il conviendrait évidemment que cette information prenne la forme d'un rapport annuel. Ainsi, le parlement pourrait exercer un contrôle légitime et donner une appréciation sur l'utilisation desdites méthodes particulières de recherche, non pas pour entraver leur exécution, mais pour vérifier que cette dernière n'entre pas en contradiction avec les principes fondamentaux qui nous gouvernent et qui sont garantis par la Constitution.

« L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée » disait Léon Blum.

Si la réflexion relative au délicat équilibre entre respect des libertés et respect de la sécurité de tous fait déjà la preuve, au travers de ce texte et du débat, de notre qualité d'hommes libres, nous en aurons la preuve absolue en marquant notre volonté irrévocable de poursuivre le débat qui doit impérativement s'y attacher.

Mme Christine Defraigne (MR). - Les débats ont été brefs mais intenses. Malgré ce que l'on a pu dire, nous avons quand même pris le temps nécessaire. Le débat a débordé le cadre de notre assemblée. Est-ce à tort ou à raison que ces vagues se sont produites ? Je ne sais pas s'il faut parler d'erreurs, mais nous avons entendu un certain nombre de lectures qui peuvent paraître, sinon tendancieuses, du moins erronées.

Contrairement à ce que l'on a pu entendre en commission, le projet n'intègre pas les méthodes particulières de recherche dans notre droit positif, puisque celles-ci y figurent depuis 2003. Je rappelle par ailleurs que ces méthodes particulières de recherche étaient fondées sur de simples circulaires ministérielles confidentielles et que l'adoption de la loi de 2003 a constitué, malgré ses imperfections, un pas vers une plus grande transparence.

Le contrôle, fourches caudines de la Cour d'arbitrage ? Cette dernière a en tout cas considéré que les méthodes particulières n'étaient pas disproportionnées compte tenu de l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre la criminalité organisée et contre le terrorisme. Certes, le projet de loi sur lequel nous sommes aujourd'hui amenés à nous prononcer n'est pas parfait, mais il corrige certains défauts et apporte des améliorations en matière de contrôle.

Comme vous l'avez dit, madame la ministre, ceux contre qui nous luttons sont non pas des enfants de choeur, mais des terroristes, des bandes organisées, toute une criminalité dangereuse qui ne se nourrit pas de fantasmes mais agit dans le concret.

Il s'agit de trouver un équilibre, certes fragile, entre le respect des libertés et des droits fondamentaux dans un État de droit et les droits de la défense. Je mentirais si je vous disais que je souscris entièrement au projet de loi, mais je maintiens qu'il contient d'excellentes avancées.

Pourquoi cette restriction ? Il est vrai que dans mon métier, le juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge, constitue toujours une figure de proue. Dès lors, la question est de savoir s'il faut ou non lui donner une place centrale.

J'ai été sensible et très attentive, madame la ministre, à la réponse que votre conseillère a donnée en commission, précisant qu'il fallait voir la naissance d'une enquête. La proactivité est nécessaire à un moment donné, mais lorsque le juge d'instruction entre en scène, il doit plutôt être réactif.

J'ai également été très attentive à ce que les avocats ont expliqué. Le contact et le dialogue se nouent peut-être plus facilement avec le juge d'instruction qui est en chambre du conseil. Par ailleurs, la chambre des mises en accusation, c'est-à-dire le contrôleur naturel de l'instruction, peut intervenir au stade ultérieur, dans le cadre du règlement de la procédure.

Pour ma part, j'entends qu'il faudrait augmenter le nombre de juges d'instruction mais en même temps, les méthodes particulières utilisées ne sont pas si nombreuses.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Cela ne concerne que les gros dossiers. Les juges d'instruction ne sont pas uniquement compétents pour ces dossiers. Par ailleurs, une observation visuelle discrète dans une cabane ou un hangar, peut par la suite donner lieu à un dossier qui sera confié à un juge d'instruction.

Mme Christine Defraigne (MR). - J'entends bien mais le juge d'instruction ne devrait-il pas intervenir plus rapidement, dès le moment de la proactivité ? C'est simplement une question de sensibilité, qui ne remet nullement en cause les éléments positifs qui sont à relever. Si j'ai pris la peine de rappeler la genèse de la loi de 2003 et son évolution, ce n'est pas sans raison.

Le dossier secret n'est pas une nouveauté. Il existe depuis 2003. Le Conseil d'État a attiré l'attention sur certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et sur le besoin de débats contradictoires, sans pour autant remettre le principe du dossier confidentiel en question. Il faut trouver un équilibre entre l'efficacité des méthodes particulières de recherche et la nécessité de garder certains éléments secrets. Nous avons entendu les pénalistes s'exprimer à cet égard.

En dehors de toute précipitation, festina lente...

M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Sed festina !

Mme Christine Defraigne (MR). - Festina lente... sed festina... Il faudra se pencher sur le champ d'application des méthodes particulières de recherche. Actuellement, elles sont utilisées avec parcimonie, peut-être faute de moyens humains et financiers. Il faudra les cantonner à la grande criminalité, ce qui est d'ailleurs une des priorités énoncées par la ministre.

En ce qui concerne les préoccupations de la presse, techniquement, juridiquement, la loi du 30 avril 2005 s'applique dans tous ses effets. Je partage l'avis de la ministre : cette loi particulière s'applique de façon transversale à toutes les méthodes particulières de recherche. Sur le plan juridique, je trouve logique qu'il ne soit pas fait référence à la loi du 30 avril 2005 dans le projet. Si tel avait été le cas, la loi aurait été, par elle-même, déforcée.

Lors des auditions, les représentants des journalistes ont affirmé que la loi de 2005 avait déjà été bafouée. Je crois que les magistrats susceptibles d'être confrontés à cette loi devraient recevoir une formation particulière. Les magistrats, qui se distinguent par leur aptitude à surnager dans le flot des législations nouvelles, sont des gens qui travaillent énormément.

En conclusion, le projet soumis à notre approbation améliore sans conteste la loi de 2003. Et si les parlementaires se sentent parfois inutiles et éprouvent une certaine frustration, il n'empêche que nos débats ouvrent des perspectives intéressantes.

On peut ainsi passer de La Faculté de l'Inutile au Livre de l'Intranquillité, car de l'inquiétude, nous en avons sur certains sujets. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier et, peut-être, procéder dans un an à une évaluation du projet. Si les craintes des barreaux et des journalistes se confirment, le tir sera rectifié, mais le projet a le mérite d'être concret même si, comme je viens de le dire, certains aspects de la question devront certainement être réétudiés.

De heer Luc Willems (VLD). - Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Het ontwerp kon dus zowel bij de Kamer als de Senaat worden ingediend. Het is spijtig dat onze assemblee die een gedegen expertise heeft opgebouwd bij de voorbereiding van de Grote Franchimont, deze belangrijke wettekst pas woensdagavond heeft mogen ontvangen.

Intussen is het een stijlfiguur geworden om een betoog over een belangrijke wet aan te vatten met een treurzang over de inbreng die het Parlement had moeten hebben, maar niet heeft gehad.

Deze wet heeft te maken met het spanningsveld tussen onderzoeksrechter, parket en politie. Het onderzoek speelt zich immers af tussen die drie polen die ter zake elk over eigen bevoegdheden beschikken. De vrees bestaat dat bevoegdheden van de onderzoeksrechter naar het parket afglijden en van het parket naar de politie. Daarmee zou een verkeerde trend worden ingezet.

Net zoals bij het minionderzoek dreigt het toezicht op het onderzoek een vrij notarieel karakter te krijgen. Politiemensen die met de beste bedoelingen een onderzoek voeren, gaan alleen nog langs bij het parket en bij de onderzoeksrechter voor een paraaf. Geen van beiden onderzoekt de zaak nog ten gronde. Uit het oogpunt van de rechten van de verdediging is elk evenwicht hier zoek. Samen met het toezicht op het onderzoek, dreigt ook de eerbied voor de rechten van de verdediging te verdwijnen.

Als de uitzonderingen in de vordering van de onderzoeksrechter door de procureur te ruim worden geïnterpreteerd, dan dreigen die uitzonderingen de regel te worden en wordt artikel 3 uitgehold.

Ik kan ermee akkoord gaan dat een aantal elementen aan de verdediging worden onthouden en in een vertrouwelijk dossier terechtkomen. Het is een ingrijpende maatregel, maar sommige argumenten zijn in mijn ogen doorslaggevend, zoals het feit dat het geheim dossier altijd heeft bestaan. Nu krijgt dat geheim dossier een wettelijk kader.

Wanneer de procureur de vordering opstelt, zuivert hij zijn dossier van alle elementen die hij niet relevant acht, maar die misschien wel van belang zijn voor de verdediging. Uit wetgevend oogpunt is het oprechter om toe te geven dat er geheime dossiers bestaan en om voor te schrijven hoe ermee kan worden gewerkt, maar het vertrouwelijke dossier moet echt wel de uitzondering blijven. Zaken als de gebruikte technieken, het gevolgde scenario en de identiteit van de informanten moeten weliswaar achtergehouden kunnen worden, want als die elementen worden vrijgegeven kunnen immers andere rechten in het gedrang komen en kunnen er zelfs levensbedreigende gevolgen zijn voor de informanten.

De cruciale vraag is voor mij te weten waarom de opsporingsmethoden `bijzonder' zijn. Zijn de methoden `bijzonder' omdat ze alleen bij hoge uitzondering worden gebruikt? Zijn de methoden `bijzonder' omdat ze een bijzonder grote inbreuk vormen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Zijn de methoden `bijzonder' omdat een bijzondere procedure moet worden gevolgd om ze te kunnen toepassen? Zijn de methoden `bijzonder' omdat ze worden gebruikt in het onderzoek naar bijzonder uitzonderlijke misdrijven?

Ik stel vast dat de term `bijzondere opsporingsmethoden' ruim kan worden geïnterpreteerd en vind dat het opschrift de lading moet dekken in die zin dat de bijzondere opsporingsmethoden slechts aanvaardbaar zijn als ze doelgericht worden gebruikt, namelijk in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit zoals de titel van de wet vermeldt.

Ik concludeer uit de tekst van het wetsontwerp dat de methodes geput worden uit het Wetboek van Strafvordering en dat sommige artikelen daarvan zouden kunnen worden toegepast op andere dan in de titel opgegeven misdrijven. De hamvraag is dus of het parket de bijzondere privileges die het krijgt in zijn strijd tegen het terrorisme en de zware misdaad op een geëigende en doelgerichte wijze zal gebruiken.

Ik zie het nut van de maatregelen in, maar pas na evaluatie zal blijken of ze correct worden gebruikt. De Senaat heeft enkele weken geleden de wet-Franchimont goedgekeurd en naar de Kamer overgezonden, maar het parket is er niet onverdeeld gelukkig mee. Ik verwijs naar de bescherming van de woning in het kader van de huiszoekingen en naar de nietigheden waarin de wetgever voorziet als men op dat gebied over de schreef gaat en de eventuele gevolgen voor het onderzoek wanneer die eerbied voor de woning er niet is. Dat moet het parket ertoe aansporen om heel plichtbewust met de bepalingen van deze wet om te gaan en er rekening mee te houden dat een inbreuk op de woning nog altijd als een uitzonderlijke inbreuk op de privacy wordt beschouwd. Het parket mag er dus geen gewoonte van maken om zelf dat initiatief te nemen. Het is voor ons een garantie dat de onderzoeksrechter voor de huiszoeking nog altijd moet worden ingeschakeld. In het licht van de Grote Franchimont benadruk ik dat deze wet niet mag worden gebruikt voor datgene waarvoor ze niet is bedoeld.

Het is bijna achterhaald hier nog te pleiten voor de bescherming van het privé-leven, vooral wanneer we vaststellen dat dit beginsel met de moderne en snel evoluerende technologieën, die we haast niet meer onder controle hebben, heel moeilijk te beschermen is.

Het is heel belangrijk dat de Senaat het debat van vandaag kan voeren en duidelijk kan maken dat ondanks de noodzakelijke strijd tegen het terrorisme het privé-leven moet worden beschermd.

We staan onder tijdsdruk want het wetsontwerp moet vóór 31 december worden goedgekeurd en gepubliceerd. We weten met welke argumenten geschermd werd om de bijzondere methoden te verdedigen en wij staan daar achter, maar we zullen de toepassingen op de voet volgen en op tijd en stond onderzoeken of de voorgestelde extreme middelen wel degelijk worden aangewend in de strijd tegen het terrorisme en de zware criminaliteit en niet voor de kleine criminaliteit.

De VLD steunt het ontwerp, maar hoopt dat voor dergelijke belangrijke ontwerpen in de toekomst meer tijd zal worden uitgetrokken.

Mme Clotilde Nyssens (CDH), corapporteuse. - Nous sommes dans un de ces débats de société que rencontre souvent la commission de la justice. Le cas qui nous occupe touche à des aspects aussi essentiels que les droits et libertés individuels, dans une société en constante évolution et pour laquelle nous devons faire des choix.

Au travers des principes généraux de droit que d'aucuns ont rappelés ici, il faut se poser la question de savoir si ce texte passera la rampe de la Cour d'Arbitrage ou de la Cour des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de faciliter un recours mais de savoir si le texte proposé intègre bien l'équilibre voulu par ces institutions qui sont en quelque sorte des alarmes de notre société.

Les principes généraux en question sont bien sûr les droits de la défense, le principe du contradictoire, le principe de l'égalité, le principe de la loyauté des preuves, l'équilibre entre le respect du contradictoire et le fameux secret qui entoure les méthodes spéciales de recherche. Cet équilibre est difficile. Ainsi, il me semble avoir entendu au journal télévisé Christian De Valkeneer parler d'acrobatie juridique. Je n'ai pas envie d'être une acrobate du droit ; je préfère rester fidèle aux principes qui protègent nos libertés.

Durant environ 18 mois, M. Vandenberghe nous a fait réfléchir, à volonté, sur notre droit pénal. Faut-il rappeler les principes que nous avons inscrits ensemble dans le préliminaire du « grand Franchimont » : subsidiarité, proportionnalité, etc., principes auxquels s'ajoute le filtrage de la Cour d'Arbitrage et de la Cour des droits de l'homme ?

Bien évidemment, des techniques spéciales de recherche sont utilisées et utiles dans certains cas, mais elles supposent des contrôles justes et effectifs, exercés par des juges indépendants et impartiaux. Ce projet va-t-il dans ce sens ? L'avenir nous le dira mais je n'en suis pas convaincue. Le Sénat a fait l'impossible en un minimum de temps. La marge de manoeuvre était très étroite. L'audition menée par notre assemblée, avant l'examen du projet en séance plénière de la Chambre, n'a pas permis de déposer des amendements en raison de l'agenda, mais elle a contribué à enrichir le débat à la Chambre. Cette réflexion a également permis la réaction d'un pan de la société civile. Il est normal que certains ne réagissent qu'après le vote d'une première chambre. Il est normal que des avocats, des journalistes, des associations ne se manifestent qu'à ce moment. Les débats de société nécessitent du temps ; c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je plaide pour le bicaméralisme, en tout cas dans ces matières.

Il faut toujours du temps pour que des associations qui font bien leur travail, pour que des avocats, des journalistes, la société civile aient connaissance de ce qui se passe ici. Aussi, quand on leur dit qu'il n'y a pas moyen d'amender, ils sont évidemment frustrés, non pas psychologiquement mais dans leur travail. Je salue en tout cas ici la Ligue des droits de l'homme, les journalistes, les avocats et tous ceux qui ont attiré notre attention sur l'importance de ce débat. Je regrette que toutes ces personnes n'aient pas pu s'exprimer plus tôt et n'aient pu être associées davantage à un stade antérieur des travaux, au moment de l'avant-projet. La ministre nous a expliqué le processus d'élaboration de l'avant-projet et nous a parlé du travail réalisé avec le parquet général et la police. Je pense que si ces personnes dont je parle s'étaient penchées plus tôt sur le projet, un meilleur équilibre aurait peut-être été trouvé.

Je sais, madame la ministre, que vous aviez invité les avocats au mois de septembre, mais à ce moment-là, le projet était déjà ficelé, probablement bien ficelé.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Le projet présenté au parlement a fait l'objet d'amendements.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Le projet a fait l'objet d'amendements à la Chambre. En tant que sénatrice, je retiens que c'est au Sénat que les intéressés sont venus manifester leurs inquiétudes.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Mais d'une manière différente entre la Chambre et le Sénat, comme c'est d'ailleurs leur droit.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - C'est ainsi que fonctionne la démocratie dans ces matières.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - C'est comme cela que fonctionne une démocratie vivante et cela ne me pose aucun problème.

Lorsque j'ai appris les soucis de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique - AGJPB -, je les ai invités, mais ils ne sont pas venus. À un moment donné, il faut bien faire des choix.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - En dehors de ces questions, je voulais simplement insister sur le rôle de la deuxième chambre et sur le ton qu'il faut dans une société démocratique pour que la société civile soit au courant et participe à cette démocratie. D'où la nécessité d'une deuxième chambre mais aussi souvent la nécessité d'une navette. Ici, fatalement cette navette n'a pas été possible. Il ne s'agit pas d'une frustration mais d'un constat. Il n'y avait pas moyen d'amender. Nous avons fait l'impossible pour poser les questions et vous avez d'ailleurs répondu à un grand nombre d'entre elles, madame la ministre. En un minimum de temps, on a fait l'exercice....

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - J'apprécie que vous le disiez. Nous avons vraiment voulu que le travail se fasse à la Chambre et au Sénat. À aucun moment je n'ai utilisé d'argument d'autorité. Je n'ai pas demandé que l'on se dépêche, que l'on vote le petit doigt sur la couture du pantalon en invoquant le danger d'une bombe...

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - La bombe, c'est le 31 décembre !

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Il y a eu des arguments juridiques, des demandes de comparaison avec des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, des demandes d'explications sur toute une série de préoccupations exprimées tant par les parlementaires que les non-parlementaires, comme en témoignent les rapports des travaux de la Chambre et du Sénat. Vraiment, on a essayé d'aller le plus loin possible dans l'analyse pour répondre très précisément aux craintes et aux questions posées

M. Josy Dubié (ECOLO). - Mais on savait qu'aucun amendement ne serait adopté au Sénat. Or, le Sénat est en quelque sorte une chambre d'appel.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Ne me dites pas cela à moi. Le Sénat est autonome.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Nous sommes tous d'accord. Nous avons posé des dizaines de questions, nous avons déposé des amendements, nous avons obtenu des réponses mais il n'en reste pas moins qu'il était impossible d'amender. C'est un fait. La date est là, il faut une loi pour le 31 décembre, tout le monde le sait.

Non seulement cette loi « répare » notre législation à l'égard de la Cour d'arbitrage mais elle innove. On m'a répondu que tout est lié. Je veux bien comprendre que tout est lié mais il est évident que ce projet n'est pas seulement une pure réparation à la suite des injonctions de la Cour d'arbitrage mais qu'il innove également. Je me réfère à toute la discussion sur les contrôles visuels discrets sous autorisation du procureur du Roi, sans passer par le juge d'instruction. Tout cela est nouveau. Nous avons été saisis d'une mini-évaluation des techniques spéciales. Nous avons travaillé sur ce sujet qui nous intéresse, qui nous passionne, qui passionne la société, mais le délai était court.

Il en est toujours ainsi en fin d'année.

Ces sujets de société poseront à nouveau problème. Quand on utilise des notions évolutives, ce qui est normal en droit, et floues dans le sens positif du terme, on peut s'interroger sur la manière dont cette loi sera appliquée.

Les cours qui sont saisies, le sont toujours sur la base de questions très précises, circonscrites dans les recours et ne portant pas sur l'ensemble de la législation.

Ainsi, la Cour des droits de l'homme de Strasbourg est toujours saisie au départ de cas particuliers par rapport à une législation nationale et ne tient pas un discours général sur les techniques spéciales d'investigation.

Il est clair que la société a changé et que les techniques spéciales sont nécessaires. Personne ne les a d'ailleurs remises en cause en commission. Il conviendra dès lors d'être attentif et de suivre de près l'évolution de la Cour de Strasbourg sur plusieurs points.

D'abord, est-il possible de réconcilier la procédure secrète et le principe du contradictoire ? Fondamentalement, la Cour des droits de l'homme devra un jour se prononcer sur ce point. Sera-t-il possible de trouver un équilibre par rapport à un élément secret, qui par définition n'est pas contradictoire ?

La Cour de Strasbourg, qui est extrêmement moderne dans son approche des droits de l'homme, a souligné à de nombreuses reprises les principes des droits de la défense et du contradictoire. Un problème de société se pose donc encore en l'occurrence.

Ensuite, c'est également la Cour des droits de l'homme de Strasbourg et notre Cour de cassation qui devront s'entendre sur les notions de domicile, d'habitation, de lieux privés. Il y a évidemment des garanties pour le domicile et les lieux privés, mais à certains conditions.

D'une manière générale, le principe de l'autorisation par le parquet d'exercer des contrôles visuels discrets dans certains lieux privés est une question juridique pénale qui demeure une interrogation.

Je tiens encore à attirer l'attention sur la question des indicateurs et la manière dont ils sont contrôlés. Il est de notre devoir de suivre cette matière.

Enfin, j'en viens à un dernier point dont on a beaucoup discuté en commission et qui n'est pas rassurant, à savoir la commission d'infractions dans le cadre de ces techniques spéciales de recherche. Donner le pouvoir de commettre des infractions est une responsabilité énorme. Je suggère que l'on invente des mécanismes de contrôle, même parlementaire, de manière à ce que nous nous impliquions dans l'évaluation de ces méthodes.

Je ne sais pas si cette question sera traitée chaque année en commission de la Justice du Sénat, dans une commission sur la criminalité organisée, au Comité P ou ailleurs. Il relève en tout cas de notre responsabilité, puisque cette loi sera vraisemblablement adoptée par une majorité, qu'il y ait non seulement des contrôles à l'échelon judiciaire - je n'ai pas tous mes apaisements sur l'efficacité de ceux-ci - mais également des contrôles politiques.

C'est tout ce que l'on peut dire sur ce sujet. C'est un débat de société très intéressant, mais extrêmement difficile.

Il est malaisé de dire « oui », parce que c'est nouveau et que beaucoup de choses viennent contredire les principes que l'on nous a toujours appris. Je ne vise pas ici les principes académiques, mais les principes de procédure pénale.

Depuis les nombreux mois que l'on fait de la procédure pénale, on a eu l'occasion d'examiner l'architecture de notre code de procédure pénale. En l'occurrence, on a touché à cette architecture.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Het wetsontwerp inzake de bijzondere opsporingsmethodes in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit is een reparatiewet die onder impuls van het Arbitragehof tot stand is gekomen om correcties aan te brengen in de wet van 6 januari 2003. Die wet werd aangenomen met het oog op de wettelijke regeling van technieken die al langer bestonden en dus een schending betekenden van het legaliteitsbeginsel. Ze werden immers geregeld door circulaires en er werd geen democratisch correcte controle op uitgeoefend.

Door de internationalisering en de globalisering worden we geconfronteerd met fenomenen als terrorisme en georganiseerde misdaad, die zware fysieke en economische schade toebrengen aan onze samenleving. Onze fractie vindt dat terrorisme en georganiseerde misdaad streng moeten worden bestreden. De internationale literatuur leert ons echter dat de definitie van terrorisme niet altijd eenduidig is. Er wordt immers niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen terrorisme en vrijheidsstrijd. Hoewel we geen excuses zoeken voor de menselijke en fysieke schade die terrorisme veroorzaakt, menen we toch dat we moeten nagaan hoe we de voedingsbodem van terrorisme ook buiten het strafrecht internationaal kunnen aanpakken.

We zijn ervan overtuigd dat we onze politiediensten en parketmagistraten instrumenten moeten geven om die misdaden te bestrijden. Maar zelfs als we de wet corrigeren en efficiënter maken, zijn we niet zeker dat de terroristen en de criminelen deze wetten ook niet lezen en hun praktijken op hun beurt zullen verfijnen.

Het Arbitragehof heeft de regering gevraagd correcties aan te brengen op het gebied van de rechten van de verdediging en de fundamentele rechten, zoals het recht op privacy. Het Arbitragehof keurt de toegepaste technieken niet af, maar vindt ze zelf soms noodzakelijk om zware misdaden te bestraffen. Het Hof meent ook dat ter bescherming van undercoveragenten en informanten vertrouwelijke gegevens soms niet moeten worden meegedeeld aan de verdediging.

Onze fractie steunt het wetsontwerp, met de aangebrachte verbeteringen. Wellicht moeten in de toekomst, na een grondiger debat en een evaluatie, nog verbeteringen worden aangebracht. Onze fractie verbindt wel voorwaarden aan onze ja-stem. Het gaat immers om zeer fundamentele, ingrijpende methoden, om instrumenten die onze privacy soms sterk kunnen aantasten. Daarom moeten ze worden afgewogen tegen de proportionaliteit en de redelijkheid. Zeker als begrippen als `privacy', `woning' en `private plaatsen' in het geding zijn, mogen we dat fundamentele recht niet zomaar terzijde schuiven. A man's house is his castle.

Hetzelfde geldt voor de rechten van de verdediging, die onder de hoogste democratische waarden worden gerekend. In het kader van gelijkheid van wapens gunnen we ook aan de tegenpartij, die niet altijd zo braaf is, de rechten van verdediging.

De reparaties gaan in de richting van meer rechterlijke controle. We krijgen binnenkort zelfs ook een federale onderzoeksrechter die gespecialiseerd zal zijn in zware criminaliteit zoals terrorisme en georganiseerde misdaad.

Door de deadline van 31 december 2005 hebben we inderdaad niet zoveel tijd gehad om deze wet toepasselijk te verklaren. Van de minister en haar kabinetsleden heb ik vernomen dat het eerste jaarverslag over de toepassing van deze technieken in het voorjaar zal verschijnen. Het Parlement zal de mogelijkheid krijgen om daarover uitgebreid te debatteren, de doelmatigheid van deze technieken na te gaan en te kijken of er geen ontsporingen zijn deze methodes, die toch wel zwaar ingrijpen in de fundamentele rechten en vrijheden.

Met betrekking tot de informanten zijn er heel veel vragen gesteld in de commissie. Hier heerst nog een grijze zone. Waar ligt de grens? Wat is hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid, zeker als de verdediging geen inzage kan hebben in het vertrouwelijk dossier?

Na de hoorzittingen in verband met de journalisten en de goedkeuring in april van de Bronnenwet is gebleken dat het noodzakelijk is dat onze politiemensen en magistraten op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving die bescherming biedt aan de fundamentele rechten en vrijheden, het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en journalistieke redacties waar gevoelige informatie aanwezig kan zijn.

We moeten misschien toch eens ernstig nadenken over de vernieuwing van ons strafrecht zodat een onderscheid gemaakt wordt tussen de gemeenrechtelijke misdrijven gepleegd door kleine garnalen en de zware, georganiseerde misdaad, die enkel aan de hand van deze technieken bestreden kan worden. (Protest van de heer Hugo Coveliers) Verschillende experts pleiten ervoor om dat onderscheid te maken.

Dit is een belangrijk debat en we hopen inderdaad bij de bespreking van dat jaarrapport daarop terug te komen. Onze fractie zal het wetsontwerp goedkeuren.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je voudrais commencer par rassurer M. Mahoux en lui disant que personne dans cette assemblée ne fait de procès d'intention à Mme la ministre ni ne la soupçonne de vouloir rétablir la torture ! Soyons clairs ! Cependant, nous voudrions que l'on agisse de même avec nous.

Je commencerai par examiner la méthode de travail qui fut la nôtre pour discuter de ce très important projet de loi qui suscite, vous le savez, une grande inquiétude parmi une partie considérable de la population.

Je tiens à répéter à l'instar de M. Vandenberghe et de Mme Nyssens qu'en introduisant si tardivement ce projet de loi, vous nous avez mis le dos au mur puisque la Cour d'arbitrage imposait que la loi modifiant la loi sur les méthodes particulières de recherche soit votée avant le 31 décembre 2005.

Vous nous avez donc empêchés de jouer correctement notre rôle important, en deuxième lecture de votre projet, de caisse de résonance des inquiétudes d'une partie de notre pays et, partant, de fonctionner comme instance d'appel.

Nous avons pu organiser des auditions, nous avons entendu des gens qui aurait certes pu se manifester plus tôt. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Parce qu'ils ont attendu des travaux de la Chambre une amélioration de la loi. Comme les amendements attendus n'ont pas été acceptés, ils se sont tournés vers nous, chambre d'appel, pour nous faire part de leur opinion, de leurs souhaits, de leurs craintes. Ce rôle de chambre d'appel, nous n'avons pas pu le jouer. Nos débats n'ont été qu'un simulacre de démocratie.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Les rapporteurs, y compris ceux qui sont membres de l'opposition, ont dit le contraire !

Que vous n'aimiez pas ce projet, que vous le critiquiez, que vous fassiez le grand écart par rapport à 2003, c'est votre droit.

Que vous disiez qu'il n'y a pas eu de débat sérieux, que chaque argument n'a pas été traité, je ne l'accepte pas.

Nous avons apporté une réponse à tout. L'examen a été méticuleux. Je n'accepte pas...

M. Josy Dubié (ECOLO). - Vous accepterez sans doute ce que je vais vous dire : les carottes étaient cuites avant même que le débat ne commence !

Quelles que soient les personnes entendues, quels que soient leurs arguments, il était d'emblée exclu que vous acceptiez le moindre amendement.

C'est donc bien une caricature de débat...

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Je n'accepte pas ces propos....

M. Josy Dubié (ECOLO). - On s'est moqué du Sénat. Je trouve cela inacceptable !

M. Philippe Mahoux (PS). - Vous êtes, monsieur Dubié, de mauvaise foi !

M. Josy Dubié (ECOLO). - Il ne s'agit pas de mauvaise foi, mais de faits !

(Protest en uitroepen)

M. Philippe Mahoux (PS). - Cette loi vous l'avez votée il y a trois ans. Maintenant vous la critiquez, vous l'assassinez !

M. Josy Dubié (ECOLO). - Comme j'ai été interrompu, je n'ai pas encore dit un mot de cette loi. J'ai parlé de la méthode...

Mme la présidente. - Il ne sera pas dit que M. Dubié ne pourra pas exposer ses arguments au Sénat. Poursuivez, monsieur Dubié.

(Onderbrekingen van de heer Mahoux)

M. Josy Dubié (ECOLO). - Apparemment, M. Mahoux n'a pas l'intention de me laisser poursuivre.

Je n'ai encore rien dit de cette loi. Rassurez-vous, je vais le faire. Je poursuis d'abord sur la méthode.

Je maintiens donc que le rôle du Sénat a été confisqué. Je le regrette. C'est inacceptable.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Nous avons travaillé sérieusement, j'ai écouté les sénateurs, nous avons procédé à des auditions et répondu point par point aux critiques, et vous parlez malgré tout de simulacre. Vous risquez de nous amener à effectivement jouer dans cette pièce du simulacre et à ne plus répondre. Il faut faire un choix à un moment donné.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je n'ai pas dit que n'aviez rien fait, madame la ministre, mais nous savions qu'au bout du compte, cela ne changerait rien. Quelle que soit la valeur des arguments que nous avons défendus, que M. Vandenberghe a brillamment défendus, nous savions que cela ne servirait à rien puisque les carottes étaient cuites. Elles sont amères pour beaucoup d'entre nous et pour de nombreux secteurs de notre société. Je ne dis rien d'autre, je ne dis pas que vous n'avez pas répondu aux questions, mais que nous savions tous avant même de commencer que, compte tenu du délai qui était imparti, nous ne pourrions déposer aucun amendement

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Cela veut dire que vous avez proposé des auditions pour décorer.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Étiez-vous prête à accepter un amendement, oui ou non ?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Bien entendu, s'il se justifiait, monsieur Dubié. Je ne vais évidemment pas accepter des amendements pour vos beaux yeux. Chaque amendement a été analysé. Nous avons examiné les craintes qui ont été exprimées. Lors des auditions, tous les intervenants ont pu s'exprimer ; un véritable dialogue a eu lieu entre les personnes auditionnées, les sénateurs et moi-même, ce qui est rare. Quand des craintes ont été exprimées, nous avons cherché une réponse dans le texte. J'admets que vous ne soyez pas d'accord sur les mesures mais que l'on ne me parle pas de simulacre !

M. Josy Dubié (ECOLO). - Vous refusez de comprendre ce que je dis. Le Sénat est une chambre de réflexion. Si les brillants juristes de notre assemblée avaient pu vous convaincre que ce texte contenait peut-être des erreurs - car il y a eu des erreurs techniques - et si un tel amendement avait été adopté, nous n'aurions pu y donner suite en raison de la navette parlementaire. Sinon, la Chambre siégerait encore pour voter en deuxième lecture. C'est un fait. Mais je ne veux pas polémiquer. Tournons la page sur la méthode, chacun tirera les conclusions qui lui conviennent.

Je ne pense pas que quelqu'un dans cette assemblée mette en cause la nécessité de lutter contre le terrorisme. Cependant, comme vous l'avez dit vous-même au début de votre exposé en commission, la difficulté est de trouver un équilibre entre l'efficacité de cette lutte et le respect des libertés fondamentales d'un État de droit comme le nôtre, dont nous sommes fiers. Pour moi, pour mon parti et pour de nombreux secteurs importants de notre société, les barreaux, tant francophones que néerlandophones, les associations de journalistes du nord et du sud du pays, les propriétaires de journaux, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, le Conseil supérieur de la Justice, des professeurs de droit renommés, et d'autres encore, votre projet marque un net déséquilibre aux dépens de ces libertés fondamentales qui sont la caractéristique d'un régime démocratique comme le nôtre. Votre projet n'est en fait que celui du parquet fédéral dont vous vous êtes faite ni plus ni moins la porte-parole.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Vous ne faites que lire un papier rédigé par la Ligue des droits de l'homme.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je n'ai pas honte à reprendre des arguments avancés par la Ligue des droits de l'homme ni à dire que je lis et j'écoute ces arguments.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Je ne vous écoute plus car vous ne faites pas un travail sérieux. Vous parlez pour pouvoir dire à l'extérieur que vous avez osé dire certaines choses, et que certains pourront dès lors voter pour vous. Ce n'est pas sérieux à propos d'un texte tel que celui-ci.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Vous avez une curieuse conception du dialogue et de la démocratie.

Que vous l'ayez voulu, consciemment ou non, vous vous inscrivez dans un vaste mouvement qui, depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis rabote, peu ou prou, dans pratiquement tous les pays démocratiques et d'abord aux États-Unis, les libertés fondamentales et individuelles qui font précisément l'honneur et la différence de nos sociétés démocratiques avec les dictatures totalitaires qu'elles soient d'extrême droite ou fondamentalistes religieuses.

Poussées par une peur, que j'ose qualifier de totalement irrationnelle, nos sociétés sont en train, par reculs successifs de nos libertés, de donner la victoire à ces terroristes dont l'objectif avoué est précisément de détruire les valeurs qui sont l'essence même de nos sociétés démocratiques, à savoir le respect de la vie privée et de nos libertés fondamentales.

On voit déjà, aux États-Unis, combien cette véritable paranoïa a conduit à des dérives épouvantables : prisons secrètes, détentions arbitraires prolongées et même tortures de prétendus suspects ayant parfois entraîné la mort.

Bien sûr, nous n'en sommes heureusement pas là en Belgique, mais votre projet de loi s'inscrit dans ce mouvement dicté par la peur qui n'est jamais bonne conseillère et qui fait que l'on considère de plus en plus, dans nos sociétés démocratiques, que tout un chacun est potentiellement suspect.

Vous n'avez pas voulu entendre les nombreuses voix, souvent plus qualifiées que la mienne, qui vous ont proposé des amendements à votre projet visant précisément, de manière positive, à mieux assurer l'équilibre entre l'efficacité dans la lutte, légitime, contre le terrorisme et le respect des principes et des valeurs de notre société démocratique.

Vous vous êtes obstinée et vous n'avez accepté aucun des amendements, souvent de simple bon sens, proposés par ces personnes, suscitant ainsi, je peux en témoigner, un malaise jusque dans votre propre groupe. (Protestations de M. Moureaux.)

Je ne donnerai pas de noms, monsieur Moureaux.

M. Philippe Moureaux (PS). - Occupez-vous de votre groupe, ce ne sera pas difficile.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Il y a des gens de votre propre groupe qui sont venus me le dire, mais connaissant les méthodes utilisées au sein de votre groupe, je ne donnerai pas leurs noms.

Mme la présidente. - Monsieur Dubié, je vous demande de ne pas vous adresser ad hominem et de bien vouloir continuer la lecture de votre texte.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Soyons clairs, tout n'est pas à jeter dans votre projet, mais de graves questions restent posées.

D'abord, celles concernant le champ d'application de cette loi.

Comme l'a expliqué en commission le président, M. Vandenberghe, qui sait de quoi il parle puisqu'il a travaillé plusieurs années à la Cour européenne des droits de l'homme, les parquets et la police ont toujours une tendance naturelle à considérer les outils légistiques dont ils disposent de la manière la plus extensive possible. Il a dit aussi que, quand une chose a été concédée, il est difficile de revenir en arrière. Il a bien fait de rappeler l'anecdote de Joseph II, lequel, en 1790 me semble-t-il, lorsqu'il a voulu supprimer la torture, a dû faire face à une levée de boucliers du parquet qui disait qu'ils ne pourraient plus jamais trouver la vérité sans la torture.

Le manque de précision du champ d'application de la loi sur les méthodes particulières de recherche a donc de quoi inquiéter.

Ensuite, le contenu du fameux dossier confidentiel n'est pas suffisamment circonscrit, ce qui, là aussi, suscite la crainte des barreaux, inquiets de ne pas disposer de toutes les pièces indispensables à la défense de leurs clients.

Malgré les nombreuses demandes qui vous ont été adressées en ce sens, le rôle du juge d'instruction, agissant à charge et à décharge, n'a pas la place qui devrait naturellement lui revenir. C'est d'autant plus inquiétant que le projet de loi en discussion introduit la possibilité, pour des informateurs - dont certains sont membres du milieu - de commettre certaines infractions et que le contrôle est moindre que pour les policiers infiltrés.

Enfin, les journalistes ont exprimé leurs craintes que cette loi mette à mal le respect des sources qui vient pourtant d'être consacré par une loi récente, et vos explications, madame la ministre - je suis désolé de vous le dire - ne les ont pas convaincus.

Heureusement, dans certains pays, on est en train de revenir à une vision plus équilibrée de ces impératifs considérés, à tort me semble-t-il, comme contradictoires entre sécurité et défense de nos valeurs.

En Grande-Bretagne, la Chambre des Communes a rejeté récemment, avec l'appui de nombreux députés travaillistes et malgré les attentats de Londres, les options ultrasécuritaires du premier ministre Tony Blair.

Aux États-Unis, les sénateurs et les députés ont voté cette semaine, à 90 voix contre 9, contre l'avis de la Maison Blanche et de la CIA, une résolution interdisant l'usage de la torture contre tout prisonnier aux mains de l'armée américaine.

En effet, et certains, heureusement, commencent à se rendre compte que nous sommes allés trop loin. (Interruption de M. Moureaux.)

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Reconnaissez, monsieur Moureaux, que certains deviennent plus démocratiques : ils refusent désormais de recourir à la torture ! Cela vaut la peine d'être souligné !

M. Josy Dubié (ECOLO). - La fin ne justifie jamais les moyens, surtout si ces moyens sont de nature à remettre en cause des valeurs fondamentales. Certains, dans ce pays, et non des moindres, pensent comme nous, écologistes, que votre projet va trop loin, madame la ministre. Vous n'avez pas voulu les entendre. Aussi je vous dis, comme le grand philosophe Miguel de Unamuno : avec l'appui des groupes de la majorité, vous vaincrez sans doute, mais vous ne convaincrez pas !

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Ik heb daarnet van de heer Dubié gehoord dat folteren niet meer mag. Ik neem nota daarvan. Ik hoop dat ook de psychische foltering, vooral dan in de politiek, niet meer toegelaten is.

Het verbaast me dat men het voorstelt alsof deze wetgeving op de bijzondere opsporingsmethoden pas ontstaan zou zijn na de gruwelijke aanslag van islamitische criminelen in New York, in september 2001.

Er bestaat heel wat lectuur over bijzondere opsporingsmethoden. Het standaardwerk van de heer Tak over de heimelijke politie in Europa vergelijkt in alle Europese landen wat de politie mag en niet mag. Zelfs met dit ontwerp situeert ons land zich nog niet aan de extreme kant. Voorts is er de interessante doctoraatsthesis over de Belgische BOM-wetgeving van Ineke Ongena die nu op het Internationaal Strafhof in Den Haag werkt.

De basistekst die destijds werd opgesteld, was een onderdeel van vijf teksten over onder meer anonieme getuigen - een tekst die werd vermoord door de goedkeuring van een ECOLO-amendement - en de bescherming van de getuigen. De BOM-wetgeving vormde een sluitstuk.

Deze wetgeving is nodig omdat de criminaliteit altijd een stap voor is. Mevrouw Talhaoui is bang dat de criminelen de wet lezen. De criminelen hebben het ontwerp echter allang gelezen. Ze hebben allang de adviezen gevraagd aan criminologen en universitaire medewerkers. Ze hebben hun advocaten allang opdracht gegeven de achterpoortjes te vinden en bereiden wellicht via bevriende NGO's een procedure voor het Arbitragehof voor.

De minister heeft zich daarnet geweerd als een duivel in een wijwatervat. Ik vond dat de minister gelijk had. In de eerste plaats moet men immers rekening houden met de vrijheid van iedereen. Ik ben een ongebreideld voorstander van een zo groot mogelijke vrijheid. Die vrijheid kan men echter maar beleven in de vrijheid van de anderen. Er moeten dus regels zijn. Deze wetgeving moet er bijgevolg op toezien dat als die vrijheid wordt afgenomen, die beperking functioneel is.

In ruil voor die beperking moet de burger een garantie op veiligheid krijgen. Om die reden is een strafrecht met twee snelheden, zoals mevrouw Talhaoui voorstelt, uit den boze. Ofwel gelden de normen voor iedereen, ofwel schaft men ze af. Het kan echter niet dat de politiediensten in een onderzoek van als terroristisch gekwalificeerde misdrijven bepaalde opsporingsmethoden mogen gebruiken, terwijl de feitenrechter pas in een later stadium beslist of het wel degelijk ging om een als terroristisch gekwalificeerd misdrijf ging en of de bijzondere opsporingsmethoden bijgevolg mochten worden gebruikt. Dat is een justitie met twee snelheden die gedoemd is om te mislukken. Het strafrecht, en dus ook de procedureregels, moeten voor iedereen identiek zijn.

Een van de positieve punten van het wetsontwerp is dat provocatie wordt verboden. Dat is niet evident. In andere strafrechtsystemen is het wel toegelaten en moet een burger zich aan de normen houden ook al wordt hij door de overheid geprovoceerd om dat niet te doen. Ik ben het eens met de definitie dat `er provocatie is wanneer in hoofde van de dader het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen...'. Blijkbaar gaat men ervan uit dat de potentiële normovertreder reeds had ingezien dat hij dat niet kon doen en dat het hoogstens bij een poging zou blijven.

Ik heb met zeer veel interesse in het programma Terzake geluisterd naar de uiteenzetting van de heer Delmulle van het federaal parket over het vertrouwelijke dossier. Als advocaat met 35 jaar ervaring moet ik erkennen dat een dergelijk dossier op een bepaald moment in een procedure moet kunnen bestaan. Het zou evenwel niet redelijk zijn dat een dergelijk dossier aan de feitenrechter wordt medegedeeld zonder dat de verdediging inzage krijgt. Ik kan mij echter inbeelden dat de strategie van een politieel onderzoek onder leiding van het openbaar ministerie niet uit de doeken wordt gedaan ten behoeve van de advocaat van een van de verdachten, die het dan uiteraard aan de advocaten van alle andere verdachten kan meedelen.

Het Arbitragehof had vooral bezwaren tegen het gebrek aan controle. Aan de basis van die bezwaren ligt de discussie over de rol en de positie van de onderzoeksrechter. Er is destijds voor geopteerd om vooral het parket en niet zozeer de onderzoeksrechter bij de bijzondere opsporingsmethoden te betrekken. Nu men er in de `grote Franchimont' voor heeft gekozen om het oude systeem te bevestigen, moest een andere oplossing worden gezocht. Ik kan het eens zijn met de beslissing om die controlerol aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling toe te vertrouwen. Natuurlijk zal dat tot meer werk voor de magistratuur leiden, maar dat moet kunnen worden opgevangen door de uitbreiding van de personeelsformaties in de verschillende hoven van beroep, zowel voor de zittende als voor de staande magistratuur. Mits een efficiënte organisatie kan de Kamer van Inbeschuldigingstelling de controle op zich nemen. Op basis van het bestaande Wetboek van Strafvordering beschikt de KI nu reeds over de mogelijkheid om al die controles te doen. De KI kon bij langdurige onderzoeken het dossier naar zich toetrekken. Sommige KI's doen dat ook.

De minister van Justitie heeft ervoor gekozen om een onderzoeksrechter verantwoordelijk te maken voor de controle van die materies.

Indien de minister vasthoudt aan het systeem van de onderzoeksrechter, dan is dat een verdedigbare keuze. Alleen moet er in dat geval sterk rekening worden gehouden met het federaal parket, dat daarnet nogal zwaar is aangevallen. Ik vind het niet zo abnormaal dat het federaal parket hierover suggesties doet, want het wordt dagelijks met de problematiek geconfronteerd. De minister zal dus met deze suggesties rekening moeten houden, vooral bij het aanwijzen van de bevoegde onderzoeksrechters, omdat bij hen toch enige - misschien wordt het woord me kwalijk genomen - beginselvastheid aanwezig moet zijn. De genocidewet werd bijvoorbeeld misbruikt omdat onderzoeksrechters klachten aanvaardden die enkel en alleen bedoeld waren om ons land in moeilijkheden te brengen.

Een onderzoeksrechter die zich met terrorisme bezighoudt, moet er duidelijk van overtuigd zijn dat terrorisme een voortzetting is van de georganiseerde misdaad. We moeten niet eerst naar de voedingsbodem van het terrorisme zoeken, want voor we die gevonden hebben, zijn we allemaal dood. Sinds haar ontstaan vraagt de mensheid zich al af hoe het komt dat de ene mens de norm volgt en de andere de norm overtreedt. Daar zijn bibliotheken vol over geschreven. We kunnen een boom opzetten over de norm die een maatschappelijk draagvlak moet hebben, over de norm die rechtvaardig moet zijn, maar altijd en overal, in iedere maatschappij vinden we mensen die een bepaald ideaal, een bepaalde religie boven die norm stellen. Daar de voedingsbodem van zoeken is niet het werk van de politie, moet niet in het Wetboek van strafvordering gebeuren.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Ik heb niet gezegd dat de politie dat moet doen. En over terrorisme gesproken: Sinn Féin zit nu in de regering, maar werd jarenlang als terroristisch behandeld. Heel veel bevrijdingsorganisaties, die ooit als terroristen werden bestempeld, zijn nu gewoon in een democratie aan de macht.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Ook daarover zijn bijzonder interessante boeken verschenen. U moet het laatste interview met Gerry Adams eens lezen naar aanleiding van de ontdekking van een spion van de Engelse inlichtingendiensten in Sinn Féin. ETA kon gedeeltelijk en Sinn Féin kon volledig worden ontmanteld, precies omdat ervan uitgegaan werd dat zij criminele daden pleegden en dat de mensen die politiek steun gaven aan die criminele daden, eigenlijk ook de norm overtraden. Daarom heeft Sinn Féin zich van de IRA afgescheiden en wilde Herri Batasuna niets meer te maken hebben met de ETA. Indien personen die de islamitische fundamentalisten nu politiek steunen, duidelijk zouden zeggen dat mensen doden, ook volgens hun eigen religie, niet toegestaan is en dat wie het toch doet, een moordenaar is die gestraft wordt, dan zijn we al een hele stap verder. Maar als we daarop moeten wachten, zijn we allemaal dood. Daarom moeten wij deze mensen nu beschouwen als criminelen zoals alle anderen, die moeten worden aangepakt zoals anderen.

Ik ben het volkomen eens met het proportionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel. Daar moet de controle starten. Het is juist en evident dat - om het even in sporttermen te zeggen - iemand dankzij een penalty sneller een doelpunt zal maken dan wanneer hij de hele ploeg voorbij moet dribbelen. Politiediensten hebben een natuurlijke neiging om de grootste middelen het eerst te gebruiken. In de motivering bij bevelen voor telefoontap staat er heel vaak `overwegende dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het misdrijf bestaat'. Volgens de wet moet de onderzoeksrechter aangeven welke aanwijzingen er zijn. Daar moet controle op komen en dat is ook een van de taken van de kamer van inbeschuldigingstelling. Als een onderzoeksrechter het subsidiariteitsbeginsel niet naleeft, dan moeten zijn beslissingen worden verbroken.

Niemand zal ontkennen dat het ontwerp gevaren inhoudt voor de democratie. Het eerste gevaar is dat de proportionaliteit niet zal worden geëerbiedigd. Ik illustreer dat met volgend voorbeeld over de omzeiling van rechtsregels.

De maatregelen om klanten van prostituees te bestraffen blijven dode letter, en daarom worden ze omzeild. In Antwerpen wordt een bestuurder die aan een trage snelheid rond het atheneum rijdt, waar zone 30 van toepassing is, door de politie achtervolgd. Die houdt de bestuurder tegen en beweert dat ze hem heeft zien wenken naar een dame die als straatprostituee bekend is, maar als de bestuurder dan antwoordt dat hij in die buurt sigaren komt kopen, dan krijgt hij als antwoord dat hij te traag rijdt en krijgt hij een boete van 150 euro voor een overtreding op basis van artikel 10 van het verkeersreglement. Als de bestuurder niet betaalt, wordt via het parket 160 euro gevorderd.

Ik vrees dat dat soort heimelijke methodes ook bij de uitvoering van deze wet zullen worden gebruikt en dat verwondert me niet zo erg want ook de tegenpartij, de georganiseerde misdaad en de voortzetting daarvan, namelijk de terroristen gebruiken heimelijke methodes. Laten we niet zo naïef zijn te denken dat terrorisme het enige misdrijf is van terroristen. Ik heb mijn bedenkingen bij de manier waarop de Turkse terroriste die in België verbleef en die men niet durfde uit te leveren, in haar onderhoud voorzag. De ETA pleegt bankovervallen en de PKK wordt voor afpersingen vervolgd. Om als terrorist te kunnen leven is er geld nodig en om aan geld te komen worden gemeenrechtelijke misdrijven gepleegd.

Laten we vooral de norm voor ogen houden en voor het overige geen onderscheid maken. De norm is er voor iedereen en moet voor iedereen op dezelfde manier worden toegepast.

Het ontwerp houdt niet alleen het risico in dat de proportionaliteit niet zal worden gerespecteerd, maar ook dat de subsidiariteit niet zal worden gerespecteerd. Maar daartegenover staan wel een aantal controlesystemen.

Het risico dat de georganiseerde misdaad en haar politieke voortzetting, het terrorisme, onze maatschappij zullen aantasten en onze democratie volledig zullen vernietigen, dat ze met geweld de vrije meningsuiting aan banden zullen leggen, dat ze met geweld mensen angst zullen aanjagen waardoor ze hun visie, die zeker geen democratische visie is, naar voren kunnen brengen, is zo reëel dat we voortdurend de afweging moeten maken tussen enerzijds de bescherming van de maatschappij en anderzijds de belangrijke begrippen van individuele vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Naar mijn gevoelen is voorliggend ontwerp een goed uitgebalanceerde wettekst en een goede aanpassing van vroegere wet. Op basis van een uitspraak van het Arbitragehof werden een aantal zaken gewijzigd. Indien men in het systeem blijft geloven is de aanvulling voor de onderzoeksrechter verdedigbaar. Er zijn andere mogelijkheden, maar daar zal ik het vandaag niet over hebben.

Ik ben ervan overtuigd dat de minister heel veel over terrorisme heeft gelezen en gehoord. Ik las in de Juristenkrant dat ze in de Israëlische en de Palestijnse rechtsstaat investeert. Ze heeft het Israëlische Yad Vashem-museum bezocht. Ze heeft ook de Palestijnse gebieden bezocht. Vooral in die laatste plaatsen heeft ze ongelofelijk veel over terrorisme kunnen leren. Dat moet zo zijn gevolgen hebben voor deze wet. Ik zal, consequent met mijn houding bij de vorige BOM-wet, ook voor dit wetsontwerp stemmen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat deze correctie, die naar aanleiding van het arrest van het Arbitragehof werd aangebracht, een goede verbetering is.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - J'ai entendu des interventions surprenantes - notamment celle de M. Dubié -, qui donneraient à penser qu'en légiférant, nous ferions pire qu'en ne légiférant pas. Il faut quand même se souvenir d'où nous venons. Toutes les méthodes dont nous parlons aujourd'hui - les indicateurs, les contrôles visuels discrets, les observations - ne sont pas neuves. Auparavant, elles étaient mises en oeuvre sur la base de quelques circulaires relativement obscures, en dehors de toute législation. Désormais, ces méthodes sont reprises dans la loi, de sorte que le débat et le contrôle démocratique sont enfin possibles. Sous la législature précédente, M. Dubié présidait pourtant la commission de la Justice. Il sait donc pertinemment de quoi nous avons discuté.

(Voorzitter: de heer Hugo Vandenberghe, ondervoorzitter.)

M. Josy Dubié (ECOLO). - À l'époque, j'avais déposé une trentaine d'amendements. S'ils avaient été votés, la loi n'aurait pas été annulée par la Cour d'arbitrage.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - C'est possible, mais il faut voir d'où nous venons. Il y a quelques années, le parlement ne discutait pas de cette matière. Aujourd'hui, nous en débattons démocratiquement. Il y a des contrôles juridictionnels, éventuellement à améliorer mais, en termes de démocratie, nous avons fait du chemin. Je suis heureuse que nous ayons une législation et que nous puissions en débattre.

Nous avons eu une discussion intéressante en commission. Il est vrai qu'il n'a pas été possible d'amender le texte.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je n'ai rien dit d'autre ! J'ai reconnu que la ministre avait répondu aux questions. J'ai simplement déploré le fait qu'aucun amendement n'ait été possible.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - Ce n'est pas parce qu'un amendement n'est pas possible que nous ne pouvons pas avoir de débat.

M. Josy Dubié (ECOLO). - J'ai dit que le Sénat n'avait pas joué son rôle de chambre d'appel et rien d'autre.

Mme Nathalie de T' Serclaes (MR). - Le débat a quand même fait avancer les choses. Un rapport est aussi important. Il nous permettra d'affiner ultérieurement la législation. Le projet actuel constitue un progrès par rapport à la législation de 2003. La Cour d'arbitrage a annulé un certain nombre de dispositions et nous avançons dans le contrôle juridictionnel. À présent, c'est un juge indépendant et impartial qui contrôlera certains actes posés au stade de l'information. D'aucuns auraient préféré que ce rôle soit confié au juge d'instruction mais l'on ne peut pas dire que la chambre des mises en accusation n'est pas un juge impartial et indépendant.

Est-ce le meilleur endroit ? Peut-être oui, peut-être non ; mais ce dont nous devons discuter aujourd'hui, c'est du fonctionnement de la chambre des mises en accusation. Celle-ci traite d'un grand nombre d'affaires mais il y a quand même trois juges, ce qui constitue une garantie. Le juge d'instruction, lui, est tout seul.

(Voorzitter: mevrouw Anne-Marie Lizin.)

Selon les avocats, le fonctionnement est loin d'être optimum. Des améliorations peuvent donc être apportées, mais ce contrôle, il faut le reconnaître, constitue un plus par rapport à la loi de 2003 et un avantage non négligeable.

Comme l'ont déjà dit plusieurs collègues, il faut trouver un équilibre - toute la difficulté est là - entre, d'une part, le respect de nos libertés fondamentales et, d'autre part, la prévention et la poursuite des infractions graves, en l'espèce la prévention du terrorisme et de la criminalité organisée. C'est aussi une responsabilité de notre société que de mettre en place les instruments permettant de prévenir le terrorisme et de lutter contre la criminalité organisée, qu'il s'agisse du trafic de drogue - sur lequel portent 80% des méthodes particulières - ou du trafic d'êtres humains. Il est important que les policiers et les magistrats disposent de ces instruments pour combattre ce type de criminalité. Le débat est d'autant plus indispensable qu'il s'agit d'un sujet difficile.

Ce projet - la ministre nous rejoint d'ailleurs à cet égard - ne met pas un point final à la question. Il faudra constamment améliorer le système que nous mettons en place, car nos libertés doivent être préservées. Nous devons donc être attentifs à l'avis des avocats et des experts en la matière.

Comme je l'ai dit, un équilibre doit donc être trouvé. Je n'aurai, pour ma part, aucun problème à émettre un vote positif, car dans une société démocratique comme la nôtre, il est certain que le débat sera poursuivi. Cela dit, les dérives sont toujours possibles et les contrôles sont donc absolument nécessaires.

Vous auriez certainement suivi avec grand intérêt, monsieur Dubié, le travail que nous avons effectué concernant le « grand Franchimont ». Ces méthodes particulières y sont insérées et en conditionnent l'équilibre. En effet, la loyauté, la subsidiarité, la proportionnalité - points essentiels de l'article 1er - qui sous-tendent notre code de procédure pénale s'appliquent aussi à ces méthodes particulières. D'éventuels abus pourraient donc donner lieu, dans le cadre du procès pénal, à la non prise en compte - je pense notamment aux nullités - de ces éléments.

Nous devons tendre vers l'équilibre en continuant à mener des débats parlementaires ouverts et en progressant dans la législation. Le fait de légiférer permet en effet d'améliorer la situation - même si le résultat n'est pas encore parfait - et d'accroître la transparence.

Par conséquent, je voterai sans états d'âme en faveur de ce projet de loi, qui devra être évalué. Nous avons eu d'excellents échanges en commission. Des pistes ont été lancées pour progresser dans les mois à venir. J'espère que nous pourrons continuer à discuter de ces méthodes particulières, qui risquent d'attenter à nos libertés et qu'il nous appartient de surveiller de près, de façon à trouver cet équilibre entre, d'une part, le respect de nos droits et libertés et, d'autre part, la prévention et la poursuite des délits dans notre société.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Comme beaucoup l'ont souligné à cette tribune, ce projet a été discuté au parlement mais aussi en dehors. Toutes ses facettes ont été examinées avec précision, dans un débat difficile, convenons-en. Chacun ou presque a fait un examen sincère des objectifs et des valeurs portés par le texte - chacun et chacune, tout comme moi, d'ailleurs.

Quand j'ai entendu les états d'âme des uns et des autres, je les ai évidemment compris. Faut-il le rappeler, je suis avocate de profession. Je suis de celles et ceux qui ont créé le Syndicat national des avocats pour la démocratie. Je suis donc très sensible à la question de la défense des droits et libertés individuels. Je pense, comme vous, qu'ils sont l'essence même d'une démocratie. Les textes doivent être d'autant plus précis que ce sont des hommes et des femmes qui les appliqueront, avec leur personnalité et leur sensibilité. Le législateur doit donc être très clair afin d'éviter des espaces d'interprétation qui pourraient nuire à la protection de la vie privée et autres libertés individuelles.

Pendant des mois, j'ai réfléchi, hésité, soupesé, avant de proposer un texte. Je le fais pour trois raisons.

Première raison : nous en avons besoin. Je le souligne, un État de droit, une démocratie ne sont pas des acquis définitifs ; cela se défend au quotidien. La sécurité de nos concitoyens n'est pas un droit anecdotique, négligeable ou méprisable ; c'est une nécessité. Certaines organisations criminelles ou organisées utilisent des moyens d'une efficacité et d'une violence inouïes. Confrontés à ces organisations et ces méthodes qui se renouvellent sans cesse, qui se jouent de la toile tissée par nos services de sécurité, nous devons réagir fermement pour autant, bien entendu, que nos méthodes respectent le prescrit démocratique, sous peine de donner raison à ceux qui portent atteinte à notre État de droit.

Deuxième raison : nos agents sur le terrain demandent une transparence démocratique. Ils veulent savoir, à juste titre, ce qu'ils peuvent faire et ce qui leur est interdit. Pas de zones d'ombre qui profitent soit aux agents qui n'ont pas conscience des équilibres, des valeurs dans notre ordre public soit aux démocrates de façade qui préfèrent cacher de leur conscience quelques procédés particuliers plutôt que d'assumer, en les encadrant très strictement, des méthodes particulières, celles-là mêmes que nous examinons.

Je n'avais pas envie d'agir dans le sillon d'une émotion populaire, à la suite d'un acte de terrorisme, d'une agression particulièrement grave ou à la suite de la dénonciation d'un agent qui aurait outrepassé les pouvoirs que la société avait sous-entendus. Il faut décider sereinement, en respectant aussi ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien, avec le danger aux trousses, des hommes et des femmes formés pour une mission claire, à savoir la protection de notre société. Eux aussi méritent le respect quand ils demandent la transparence démocratique.

Troisième raison : la Cour d'arbitrage qui a rendu en décembre 2004 son arrêt sur la loi de 2003.

Elle l'a fait après mûre réflexion, comme en témoigne la motivation extrêmement intéressante. La Cour d'arbitrage a admis les méthodes particulières de recherche mais elle a demandé que le contrôle de celles-ci soit organisé autrement. Elle a admis le dossier confidentiel mais elle en a exigé le contrôle par des magistrats impartiaux et indépendants. L'analyse qu'elle a réalisée sur les arrêts et, notamment, sur les arrêts les plus significatifs en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme, est très éclairante pour le législateur et permet de mieux situer le point d'équilibre entre, d'une part, le droit fondamental à la sécurité et, d'autre part, le droit à la protection de la vie privée et, plus généralement, le droit à la protection de nos libertés individuelles.

Tels sont les trois motifs qui m'ont amenée à vous présenter ce projet.

Nous n'allons pas recommencer ici, en séance publique, les longs débats qui se sont déroulés tant à la Chambre qu'en commission de la Justice du Sénat. Je voudrais cependant insister sur quelques points, en commençant par le dossier confidentiel. J'ai été étonnée de l'émotion suscitée, parmi les avocats, par cette partie du projet de loi. Une pétition a été lancée, avec un succès certain. En 2003, on n'avait pas connu ce genre de pétition, bien que le dossier confidentiel ait été décidé à cette époque sans contrôle d'un magistrat du siège comme nous l'organisons actuellement et sans organiser le débat avec les avocats comme nous le faisons dans le cadre de ce projet. Comme je l'ai dit, la Cour d'arbitrage a accepté le dossier confidentiel après un examen de la jurisprudence émanant de la Cour européenne des droits de l'homme, mais elle a demandé un contrôle par un juge impartial et indépendant. Nous organisons ce contrôle, non pas avec un juge impartial et indépendant mais avec trois, ceux qui forment la chambre des mises en accusation. De plus, nous avons organisé le dialogue particulier - qui ne l'était pas auparavant - entre les avocats et la chambre des mises en accusation. Je suis donc étonnée de cette pétition alors qu'un meilleur contrôle est organisé.

Lorsqu'il a été entendu en commission de la Justice du Sénat, l'ordre des avocats a dit d'abord qu'il ne demandait pas de connaître certains éléments repris dans le dossier confidentiel, comme les sources humaines. L'ordre a dit ne pas vouloir savoir qui avait fait quoi. Il n'était pas demandeur non plus de connaître les éléments relatifs à la tactique ou à la technique. L'ordre a également précisé que si, à un moment donné, un avocat est amené à prendre connaissance de ces éléments-là, nécessairement il n'y aurait pas de confidentialité vis-à-vis de son client et qu'il y avait, dans la relation de confiance particulière entre un avocat et son client, la nécessité de divulguer l'information connue. Comment faire dès lors, et la question avait été posée par Mme Nyssens, pour accepter en quelque sorte le dossier confidentiel tout en organisant en même temps le principe du contradictoire ? Cette question excellente n'a pas reçu de réponse.

Quelle est précisément la crainte ? Je pense qu'elle est de ne pas pouvoir contrôler, par rapport à ces méthodes particulières de recherche, les principes de subsidiarité et de proportionnalité qui, bien entendu, doivent être de mise. Cependant, je répète une fois encore que ces principes qui sont essentiels pourront être contrôlés au moins au moment du règlement de la procédure, où chacune des parties, et bien entendu aussi la défense, disposera de l'ensemble du dossier répressif.

À ce moment là, il pourra contrôler le recours à des méthodes particulières de recherche par rapport à ces mêmes principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ce contrôle, y compris par la chambre des mises en accusation, se fera éventuellement avec la possibilité d'un recours à la Cour de cassation. Ces arguments pourront à nouveau être plaidés devant le juge du fond.

Je comprends ces inquiétudes, mais le débat sera mené sur la base d'éléments qui permettront de lui donner un sens.

De quoi sera composé le dossier répressif soumis au principe du débat contradictoire ? Si la méthode particulière de recherche a permis l'enregistrement d'images, cet enregistrement y sera versé. Les procès-verbaux figurant au dossier répressif devront indiquer les indices sérieux de faits délictueux qui justifient le recours aux méthodes particulières de recherche, les raisons pour lesquelles la méthode est indispensable pour découvrir la vérité, le nom de la personne à l'égard de laquelle la méthode a été utilisée, une description des lieux, des choses ou des événements observés, ainsi que la période durant laquelle la méthode a pu être mise en oeuvre. Tout cela sera versé au dossier répressif et pourra véritablement mener à un contrôle sérieux des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Que contient le dossier confidentiel ? Le dossier répressif ne sera-t-il pas très mince par rapport au dossier confidentiel qui sera beaucoup plus épais ?

La loi précise clairement ce qui peut figurer au dossier confidentiel. Dans son arrêt, la Cour d'arbitrage a repris, pour chaque méthode particulière, ce que pouvait ou non contenir ce dossier.

Il faut faire preuve d'un minimum de pragmatisme. Devant le juge du fond, les avocats des parties doivent avoir un égal accès à l'information.

Si l'on veut que les magistrats disposent du plus grand nombre d'éléments de preuve possible, on ne va pas dissimuler ceux-ci dans un dossier confidentiel, car ils ne pourraient pas servir à aller jusqu'au bout de l'information ou de l'instruction menée.

Les magistrats auditionnés à la Chambre, notamment M. Fransen, ont dit qu'il y avait beaucoup de fantasmes. Or, la loi définit clairement le contenu du dossier, il y aura un contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité et, enfin, le juge du fond n'aura pas connaissance de ce qu'il contient. Il n'y a donc aucun avantage à y placer quoi que ce soit qui dépasse le prescrit de la loi.

Le deuxième élément que je veux évoquer est relatif aux conséquences de l'annulation par la Cour d'arbitrage des dispositions visant la « mini-instruction » et donc à toute la question du domicile.

Pour toute une série de méthodes particulières de recherche, à savoir l'observation à l'aide de moyens techniques et le contrôle visuel discret, nous devions faire un choix. Le contrôle peut être effectué soit par le juge d'instruction, soit en dehors de celui-ci, par le biais de l'information menée par le parquet.

Notre choix est clair. Le juge d'instruction est le juge par excellence pour ces méthodes. Nous renforçons donc le rôle du juge d'instruction par rapport à 2003. Il est d'ailleurs assez étonnant que cet élément n'ai pas été relevé.

Il y a, certes, une exception, à savoir l'utilisation de ces méthodes dans un lieu privé non accessible au public, qui n'est manifestement pas un domicile. Elle a entraîné toute la discussion que nous avons menée : qu'est-ce qu'un domicile et qu'est-ce qu'un lieu privé non accessible au public qui n'est pas un domicile ?

Dans notre ordre juridique, la notion de domicile n'est pas strictement précisée. Elle évolue avec la doctrine et la jurisprudence et elle est de plus en plus large. Vu l'évolution de la société, on va dans le sens d'une plus grande protection du domicile, voulant ainsi préserver davantage que le lieu de vie.

Dès lors, la Cour de cassation, en 2002 encore, a précisé que tombaient dans le champ d'application des dispositions protectrices du domicile non seulement le lieu où vous habitez, non seulement votre deuxième résidence, ou troisième ou quatrième, non seulement tous les lieux enclos dans ces domiciles ou résidences mais également les espaces professionnels pour autant que les activités qui y sont développées revêtent un caractère privé ou qu'une correspondance confidentielle y soit conservée. Tout cela est repris dans la notion de protection du domicile. Donc pour aller dans ces lieux là, espaces privés, espaces professionnels, il faudra un mandat d'un juge d'instruction. Que ce soit clair. Nous avons simplement omis de cette définition des lieux tels que des hangars, comme ceux qui, dans le port d'Anvers, abritent des trafics de drogues, ou comme les cabanes enfouies au fond des bois et qui servent de caches d'armes. Ce sont des lieux comme ceux-là qui ont été exclus, ni plus, ni moins. Pour le reste la protection du domicile est entière, dans l'acception la plus large possible de domicile.

On dit aussi : votre notion de domicile n'est pas la même que celle donnée par la Cour européenne des droits de l'Homme. C'est vrai. La Cour a une définition plus large de la notion de domicile mais en même temps elle admet des dérogations au respect dû à la protection de la vie privée pour toute une série de ces domiciles. Elle dit par exemple, que certains lieux et certaines activités à vocation professionnelle ou commerciale, dans des circonstances précises, peuvent ou non être protégés par rapport à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui porte sur la vie privée.

Les définitions ne sont donc pas les mêmes. Mais notre définition accorde au domicile une protection absolue et sans dérogation, alors que celle de la Cour permet aux États membres de faire des choix dans le type de protection accordé.

Je pense qu'il faut analyser les arrêts de la Cour des droits de l'homme en gardant à l'esprit les conséquences des définitions.

Sur les journalistes. Je trouve assez étrange la manière dont l'AGJPB a travaillé. Je vais avouer que je n'ai pas précisément apprécié. D'abord, une crainte, une critique sous forme de boulet de canon sort dans un journal. Je comprends tout à fait. Même si je n'avais à aucun moment pu imaginer que ce texte mettait à mal la loi d'avril 2005 sur la protection des sources journalistiques, je peux comprendre l'émoi. J'ai été effrayée à la lecture des premiers articles dans les journaux. Aurais-je par inadvertance, par erreur, effacé la loi de 2005 en proposant cette loi sur les méthodes de recherche ? J'ai passé une nuit à m'interroger. J'ai réuni une équipe de spécialistes pour comprendre ce qui pouvait avoir amené les journalistes à émettre une telle crainte. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là !

J'ai invité ensuite l'AGJPB à une réunion. L'association a préféré ne pas discuter, ne pas venir au dialogue. C'est son droit. Bien entendu.

En revanche, je n'admets plus que, malgré les réponses que j'ai apportées et qui ont même amené certains parlementaires de l'opposition à retirer leur amendement, on continue à faire un procès à charge du projet sur ce thème et à affirmer des contrevérités à la presse étrangère.

Des journalistes que j'ai croisés dans les couloirs du parlement m'ont alertée parce qu'ils étaient choqués par la publicité donnée à l'étranger à propos de ce projet. Vous savez tous que c'est une contrevérité de dire que le domicile privé ou la rédaction d'un journal pourrait faire l'objet d'une méthode particulière de recherche sans la participation d'un juge d'instruction ou que la loi de 2005 était balayée par cette loi sur les méthodes particulières de recherche. Je le répète, j'accepte les critiques mais pas les contrevérités.

L'article 5 de la loi d'avril 2005 stipule : « Les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies ».

Je connais particulièrement bien ce projet car je l'ai soutenu. Les journalistes étrangers nous l'envient. Pourquoi le détruirais-je quelques mois après l'avoir soutenu ? Et on me propose de dire aujourd'hui dans cette loi que les méthodes particulières de recherche doivent être appliquées dans le respect de la loi de 2005. La protection générale qui existe dans la loi de 2005 et qui vise toutes les méthodes particulières de recherche, y compris celles qui ne sont pas visées ici comme l'interception du courrier, n'existerait donc plus que là où elle est précisée. C'est un non-sens.

Je comprends les craintes ; nous y avons répondu, et aucun contre-argument n'a d'ailleurs été avancé.

Je suis même allée plus loin en disant que si certains avaient l'impression que l'on touchait à la loi de 2005, nous y reviendrions par le biais de projets ou de propositions de loi en confirmant qu'il s'agit d'un principe général visant toutes les mesures d'information et d'instruction, sans citer d'exemple. Cela ne me pose aucun problème. En tout cas, je ne veux pas que l'on touche à cette loi sur la protection des sources journalistiques, laquelle est nécessaire à la bonne santé démocratique.

J'espère, monsieur Dubié, que les sénateurs américains et les Lords anglais qui refusent dorénavant la torture et n'acceptent pas une garde à vue au-delà de 28 jours - chez nous, c'est 24 heures - ne seront pas trop choqués quand on leur expliquera que, désormais, en Belgique, l'utilisation de l'appareil photo ne sera plus une méthode particulière de recherche. On essaiera de les rassurer en disant que l'on pourra photographier dans la rue mais qu'un mandat du juge d'instruction sera nécessaire pour le faire dans un domicile privé.

On m'a souvent dit qu'il pourrait y avoir des recours contre cette loi. C'est légitime dans un domaine aussi sensible.

La Cour d'arbitrage et la Cour européenne des droits de l'homme, notamment, ont évidemment toute leur utilité pour examiner si l'objectif du législateur et les textes juridiques respectent nos valeurs fondamentales. C'est d'autant plus important quand il faut, en même temps, assurer la sécurité de nos démocraties et de nos concitoyens et faire respecter la protection due à la vie privée et à nos libertés fondamentales, individuelles et collectives.

Vous le savez, lorsque ces deux valeurs sont contradictoires, les équilibres sont toujours difficiles. Il est donc normal que la Cour d'arbitrage et la Cour européenne analysent cette question. Cela ne me pose aucun problème. J'étais aussi de celles et ceux qui ont voulu qu'existe, en Belgique, une Cour constitutionnelle.

Par ailleurs, ainsi que certains orateurs l'ont précisé, les travaux ne sont pas terminés, notamment celui sur les nullités. Ce travail est abordé dans le cadre du grand Franchimont, en cas de provocation par exemple.

Nous aurons à revoir le champ d'application.

J'ai toujours dit que je partageais les problèmes des parlementaires. C'est vrai qu'en 2003, on a prévu un champ d'application trop large. Cela pose-t-il problème à l'heure actuelle ? Non, mais cela pourrait en poser dans le futur quand on voit la manière dont certains juges d'instruction travaillent avec les écoutes téléphoniques. On commence à les utiliser à tort et à travers, je le reconnais.

Je n'ai aucun problème à m'engager, vis-à-vis du Sénat, à travailler avec lui sur le champ d'application du projet pour, véritablement, le restreindre à la criminalité grave et organisée et au terrorisme. Il faudra travailler main dans la main et ne pas commencer, quand on examine le champ d'application de la loi, à estimer que tout devient criminalité grave et organisée. C'est de cette manière que le législateur a travaillé ces dernières années. À condition d'avoir un débat non poujadiste, je suis bien entendu candidate à revoir ce dossier.

En conclusion, madame la Présidente, je vous dirai que j'ai défendu, dans cette enceinte, des dossiers avec bonheur et enthousiasme. Certains projets correspondaient à des combats menés, depuis des années, en d'autres lieux. Celui-ci ne fait pas partie de cette catégorie. Je vous l'ai cependant proposé en conscience parce que ma fonction et notre responsabilité commune nous imposent d'organiser la riposte démocratique face à des organisations qui agissent dans l'ombre et dont la particularité, outre la violence, est l'utilisation de méthodes non démocratiques à des fins, pour certaines de ces organisations, de déstabilisation de nos États de droit.

S'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle je vous demande d'appuyer le projet, c'est celle de la nécessité.

-De algemene bespreking is gesloten.