3-142

3-142

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het referentiecentrum voor Centraal-Afrika» (nr. 3-1180)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op de diplomatieke dagen kondigde de minister van Ontwikkelingssamenwerking aan dat een nieuw Referentiecentrum voor Centraal-Afrika zou worden geopend om de expertise van gespecialiseerde instellingen over Centraal-Afrika te verzamelen en te coördineren.

In de begroting van 2006 werd voor de eerste maal 500.000 euro ingeschreven voor het nieuw op te richten centrum.

Graag verwijs ik naar het Senaatsrapport van 2004 over de Democratische Republiek Congo, dat door de Senaat na talrijke hoorzittingen en intensief werk met een ruime meerderheid werd goedgekeurd. In aanbeveling 5.6 aan de regering van dat rapport staat: `Ten aanzien van het teloorgaan van de deskundigheid inzake Afrika in België, taken van coördinatie te begunstigen die de universiteiten, onderzoeks- en bevoegdheidscentra zouden hergroeperen met het oog op de ontwikkeling van het partnership en de groei van Belgische en Congolese expertises. Het museum van Tervuren kan een sleutelrol in deze coördinatie spelen.'

Het is de verdienste van de minister dat hij hieraan gevolg geeft, hoewel men vragen zou kunnen stellen over de oprichting van een nieuwe instelling omdat de aanbeveling een belangrijk rol weglegt voor het museum van Tervuren, dat ook een research institute heeft.

Waarom werd gekozen voor de oprichting van een nieuwe instelling en niet voor een uitbreiding van de opdrachten van het research institute van het museum van Tervuren?

Welk statuut zal het referentiecentrum hebben? Wordt het een onafhankelijke instelling of zal het ressorteren onder DGOS?

Wie zal de toeziende minister zijn, de minister van Ontwikkelingssamenwerking of de minister van Buitenlandse Zaken?

Welke missie, doelstellingen en opdrachten zal het referentiecentrum krijgen?

Wanneer zal het centrum operationeel worden?

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Het is belangrijk te preciseren dat het gaat om een `Referentiecentrum voor de expertise betreffende Centraal-Afrika' en niet om een `Referentiecentrum voor Centraal-Afrika'.

Om snel werk te kunnen maken van het opnieuw inzetten, de herstructurering en coherente restauratie van de Belgische expertise over Centraal-Afrika, werd geopteerd voor de oprichting van een nieuwe instelling met een breder mandaat dan dat van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Het centrum zal niet alleen een referentie zijn voor de Belgische expertise voor Centraal-Afrika en instaan voor de promotie ervan, maar ook de dialoog en samenwerkingsverbanden stimuleren tussen de academische en wetenschappelijke platformen, de NGO's, de privé-sector en tussen die sector en de bevoegde overheid. Er zullen uiteraard lessen uit het verleden worden getrokken. Er zal in het bijzonder moeten worden gezocht naar de oorzaken van het mislukken van de vorige pogingen tot het opnieuw inzetten van de Belgische expertise. Het centrum zal worden ondergebracht in de lokalen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Het zal gebruik kunnen maken van de logistieke steun van het museum en werken in nauwe samenwerking met de gegevensbank Metafro, het informatiesysteem van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika dat wordt gefinancierd door het federale budget van Ontwikkelingssamenwerking. In het voorbereidende dossier wordt voorgesteld het referentiecentrum op te richten als een internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Dit centrum zal bestaan uit een kleine ploeg die de schakel zal vormen tussen de bestaande expertise en Belgische, Europese en internationale instellingen. Het centrum moet dus een lichte en soepele structuur hebben om in staat te zijn een efficiënte dialoog tussen de overheid en de privé-sector te bevorderen, hoofdzakelijk door periodieke evaluaties van de noden, proefprojecten en cofinancieringen in samenwerking met bestaande structuren.

Als minister van Ontwikkelingssamenwerking zal ik zelf het toezicht op het referentiecentrum op mij nemen, gezien de duidelijke band met de internationale ontwikkelingsproblematiek en het bijzondere belang van de ontwikkelingssamenwerking in de grote internationale onderhandelingen over Afrika. Andere ministers die bevoegd zijn voor de relaties met Afrika zullen uiteraard bij de werking en de activiteiten van het centrum worden betrokken.

Ik richt mij resoluut op de toekomst. Zo zal vooral de relevante expertise worden geëvalueerd die beschikbaar of inzetbaar is, alsook de behoeften inzake opleiding en instellingen in verband met de nieuwe expertise, aangepast aan de evolutie van de noden in Afrika en aan de Europese en internationale context waarin België zich steeds meer bevindt.

Met het oog op een reële toegevoegde waarde moet het centrum niet de plaats innemen van wat reeds bestaat, maar de rol van katalysator spelen in een netwerk van bestaande structuren en gegevensbanken. In dezelfde optiek moet het de dialoog en de uitwisseling van informatie bevorderen en synergieën helpen tot stand brengen tussen wetenschappelijke en academische kringen, NGO's en de privé-sector en de overheidssector.

L'expertise sera mobilisée par l'action en fonction de quelques priorités stratégiques bien définies. Celles-ci serviront à identifier les besoins et l'expertise disponible au niveau belge ou à compléter à l'extérieur. Cette approche aidera les jeunes générations à acquérir une expertise africaine pertinente et elle permettra une valorisation et une meilleure utilisation du potentiel offert par la diaspora d'Afrique centrale en Belgique, à l'échelon européen et international et par la diaspora belge en Afrique.

Le centre fera montre de visibilité et d'ouverture sur l'Europe. Il fera la promotion de l'expertise belge et africaine sur l'Afrique centrale à l'échelon international. Il identifiera des structures relais aux niveaux européen, international et en Afrique centrale.

Als het op gang gebrachte proces wordt gevolgd, zal het referentiecentrum kunnen starten in de loop van het jaar 2006. Daartoe werd een bedrag van 600.000 euro ingeschreven in de begroting.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn interessant antwoord. Ik wens hem veel succes met dit belangwekkend initiatief. Ik hoop dat het centrum echt kan bijdragen tot het verhogen van de expertise en dat het een ambitieus en succesvol project kan worden. We zullen het van heel dichtbij volgen.