3-140

3-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 DECEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de organisatie en de uitoefening van de geneeskunde» (nr. 3-906)

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Er is destijds heel wat te doen geweest om de koninklijke besluiten nummer 78 en 79 van 10 november 1967. Het Hoog Comité van toezicht deed zelfs een huiszoeking op de kanselarij van de eerste minister onder leiding van de heer Vermeulen, die daar later trouwens de rekening voor heeft gepresenteerd gekregen. Er werd beweerd dat die koninklijke besluiten na de ondertekening door de Koning nog zouden zijn gewijzigd. De hele geschiedenis komt vandaag terug onder de aandacht omdat men volop bezig is de Orde van geneesheren en de diverse andere ordes te wijzigen en omdat de organisatie van Orde van geneesheren precies op die koninklijke besluiten gebaseerd is.

Bij de hervormingsvoorstellen frappeert het mij dat daar opnieuw allerlei vzw's bij worden betrokken. Sommige daarvan zijn niet rechtsgeldig, omdat ze bijvoorbeeld geen ledenlijsten hebben ingediend en ze daardoor volgens de nieuwe wet op de vzw's geen rechtspersoonlijkheid meer hebben. De wet op de vzw's bepaalt ook dat vzw's wier begroting een bepaald bedrag overschrijdt, hun jaarrekeningen moeten bekendmaken. Nu weet iedereen dat de ziekenfondsen een omzet hebben waarvan de meeste handelaars maar kunnen dromen. Hun begroting is zelfs een heel stuk groter dan die van de politieke partijen.

En toch blijft de minister met deze vzw's verder werken. Normaal zou de overheid het goede voorbeeld moeten geven en zou de minister deze vzw's duidelijk moeten zeggen dat ze pas aan besprekingen kunnen deelnemen, als ze hun wettelijke verplichtingen zijn nagekomen.

Zal de minister na veertig jaar eindelijk de onduidelijkheid over de legaliteit van de koninklijke besluiten van 1967 uit de wereld helpen?

Zal hij ervoor zorgen dat de deelnemers aan de gesprekken over de hervorming van de Orde van geneesheren geen individuen zijn die alleen maar beweren namens een of andere vereniging te spreken? Zal hij daarom de rechtskracht van de vzw's controleren en de personen wier vzw niet in orde is, meedelen dat ze niet meer voor de gesprekken uitgenodigd worden?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Er werden inderdaad enkele wetsvoorstellen ingediend in verband met de Orde van geneesheren en de Orde der apothekers. De debatten hierover worden verwacht in het eerste kwartaal van 2006. Deze wetsvoorstellen bevatten elementen die ik steun.

Voor de vraag in verband met de wetgeving op de vzw's verwijs ik naar de minister van Justitie, aangezien dit niet tot mijn bevoegdheid behoort.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Sommigen vragen zich af waarom België steeds verder wegzakt in de ranking van corruptielanden van Transparency International. De manier waarop de minister deze vraag heeft beantwoord, bevordert de perceptie van België als een corrupt land. Ik had een precieze vraag, namelijk of iets zal worden gedaan aan de algemeen bekende gebreken van de koninklijke besluiten van 1967. Iedereen weet dat bepaalde vzw's die deelnemen aan de besprekingen, niet rechtsgeldig zijn samengesteld. Ze voldoen niet aan de bepalingen van de wet op de vzw's. De minister verwijst naar de minister van Justitie, maar die zei dat de minister van Volksgezondheid bevoegd is. Wie wordt nu voor de gek gehouden?