3-137

3-137

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er DÉCEMBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Annemie Van de Casteele au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les élections médicales» (nº 3-891)

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het verzekeringscomité van het RIZIV heeft op vraag van de minister beslist de procedure voor de artsenverkiezingen op 1 december op te starten. Hiermee werd de procedure vervroegd. De minister heeft in de Senaat op vragen hierover geantwoord dat niets hem ertoe verplicht de artsenverkiezingen pas in juni 2006 te organiseren. Nochtans ligt die datum voor de hand omdat de artsenverkiezingen om de vier jaar moeten worden georganiseerd en de eerste artsenverkiezingen in juni plaatsvonden. De minister verklaarde ook dat hij zo snel mogelijk een nieuw samengestelde commissie artsen-ziekenfondsen wil zodat die de nieuwe overeenkomst artsen-ziekenfondsen kan opstellen.

Op het terrein bestaat vandaag heel wat onduidelijkheid over die timing. Dat bleek ook tijdens de hoorzittingen die de commissie voor de Sociale Aangelegenheden afgelopen dinsdag samen met de bevoegde commissie van de Kamer heeft georganiseerd. Vertegenwoordigers van heel wat artsenbonden en artsenverenigingen hebben toen hun standpunten uiteengezet over de huidige werking van de medicomut en over de wetsvoorstellen om monodisciplinaire verenigingen aan de verkiezingen te laten deelnemen.

Tijdens de hoorzittingen bleek dat momenteel slechts één artsenbond, namelijk BVAS, aan alle voorwaarden voldoet om een lijst in te dienen. Andere beroepsverenigingen zouden op zoek moeten gaan naar meer leden of partners om aan de huidige criteria te voldoen.

In de wandelgangen en ook in de pers werd gesuggereerd dat de datum voor de verkiezingen toch opnieuw zou worden verschoven.

Wordt de vooropgestelde planning gewijzigd? Welke timing heeft de minister in gedachten voor de artsenverkiezingen? Wanneer wordt de procedure opgestart? Op de website van het RIZIV is alleszins nog geen informatie terug te vinden.

Wat zal de minister doen als blijkt dat slechts één beroepsvereniging aan de criteria voor deelname voldoet?

Wat is de weerslag van deze timing op de lopende overeenkomst artsen-ziekenfondsen en op de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst.?

Is de minister zich ervan bewust dat de huidige criteria een aantasting kunnen betekenen van de vrijheid van de artsen om de meest representatieve vertegenwoordigers te verkiezen? Is het daarom niet beter de democratie zo veel mogelijk kansen te geven en daarom zowel gemengde als monodisciplinaire bonden te laten deelnemen?

Ik begrijp dat de minister bevreesd is voor een te grote versnippering in de RIZIV-organen, maar kan dit niet beter worden voorkomen door bijvoorbeeld kiesdrempels in te stellen dan door verenigingen uit te sluiten?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De procedure voor de artsenverkiezingen is nog niet opgestart. Dat zal gebeuren met de publicatie van het koninklijk besluit ter vaststelling van de datum waarop het RIZIV de kieslijsten bepaalt. Dat besluit werd nog niet ter ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd.

Deze vaststelling kan slechts plaatsvinden 21 dagen na de afsluiting van de kieslijst. Dat is de uiterlijke datum waarop een organisatie of een kartel aan alle wettelijke voorwaarden moet beantwoorden om zich kandidaat te mogen stellen. Momenteel pleeg ik hierover overleg met de medicomut.

Uiteindelijk heeft niemand er belang bij dat slechts één enkele artsenbond in de medicomut vertegenwoordigd is. Ik kan me dan ook inbeelden dat de verkiezingen later plaatshebben.

Wanneer de verkiezingen ook worden gehouden, de huidige overeenkomst loopt ten einde op 31 december 2005, wat betekent dat op 1 januari 2006 theoretisch een andere overeenkomst de tarieven voor de prestaties moet bepalen.

De medicomut moet deze kwestie aanpakken, omdat de verkiezingen in geen geval voor maart 2006 plaatshebben. Het is aan de actoren om te handelen. Ik blijf deze aangelegenheid evenwel met bijzondere aandacht volgen en hoop dat een oplossing wordt gevonden, zodat de patiënten ook na 1 januari 2006 tariefzekerheid hebben.

Democratie staat niet synoniem voor fragmentatie en verbrokkeling. Ik ben me bewust van de eisen van de bonden, maar breng in herinnering dat ze momenteel goed vertegenwoordigd zijn in de overeenkomst artsen-ziekenfondsen en dat de overeenkomst 2004-2005 door multidisciplinaire bonden werd onderhandeld.

Het is overigens niet verstandig de spelregels enkele maanden voor de verkiezingen te veranderen. Ze lijken me voldoende flexibel te zijn en garanderen de representativiteit van de diverse organisaties. Zonder representativiteit is het trouwens moeilijk tot een overeenkomst te komen.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Ik dank de minister voor zijn antwoord, dat evenwel tal van vragen onbeantwoord laat en waaruit duidelijk is gebleken dat de enkele maanden geleden vooropgezette timing niet haalbaar is, aangezien de procedure niet kan worden opgestart.

Ik stel voor de situatie op het terrein nogmaals grondig te analyseren. Ik heb immers de indruk dat de minister met het oog op de criteria en de representativiteit verenigingen verplicht rare verbonden aan te gaan. Net als in de politiek kan, volgens mij, alleen door het behalen van stemmen de representativiteit van een organisatie worden aangetoond.

Vandaag weet ik alvast niet welke organisatie al dan niet representatief is. Daarom hebben we er alle belang bij de artsen zich hierover zo ruim mogelijk te laten uitspreken.