3-133

3-133

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de kinderrechten» (nr. 3-836)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werkwijze van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers» (nr. 3-851)
Mondelinge vraag van de heer Luc Van den Brande aan de eerste minister over «het generatiepact» (nr. 3-855)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Werk over «de peeceefobie-campagne» (nr. 3-859)

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (Stuk 3-1364)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (van mevrouw Jihane Annane, Stuk 3-1031)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de eerste minister over «het standpunt dat België zal innemen over de dienstenrichtlijn op de Raad Concurrentievermogen van 28 en 29 november» (nr. 3-852)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de agressie tegen een televisieploeg van de RTBF en andere journalisten in Tunesië» (nr. 3-854)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de definitie van rechtvaardige handel» (nr. 3-853)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de toekomst van de Belgische farmaceutische sector» (nr. 3-856)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het toegenomen brandgevaar door het huidige fabricageproces van huishoudtoestellen» (nr. 3-850)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude over «de uitbreiding tot de collectieve structuren van de maatregelen om het hoofd te bieden aan de verhoging van de energiekosten» (nr. 3-857)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude over «de tegemoetkomingen voor de hoge energiefacturen van onderwijsinstellingen» (nr. 3-860)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Mobiliteit over «de houding van de federale regering omtrent de jongste voorstellen van het Vlaamse Gewest over de vluchten boven Brussel» (nr. 3-840)

Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid (Stuk 3-1427) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (van mevrouw Jihane Annane, Stuk 3-1031)

Voortzetting van de bespreking
Bespreking van het amendement

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht (Stuk 3-1364)
Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid (Stuk 3-1427) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (van mevrouw Jihane Annane, Stuk 3-1031)
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Pierre Chevalier aan de minister van Landsverdediging over «de militaire oefeningen in het natuurgebied Ryckevelde» (nr. 3-1014)
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toekomst van de palliatieve dagcentra» (nr. 3-1053)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van buikstents door het ziekenfonds» (nr. 3-1118)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het volledig gratis maken van het woon-werkverkeer voor de federale ambtenaren» (nr. 3-1086)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ontbreken van een beroepscommissie voor geschorste artsen» (nr. 3-1127)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de besparingen inzake het zorgforfait voor chronisch zieken» (nr. 3-1113)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de omzettaks voor de farmaceutische industrie» (nr. 3-1115)

Vraag om uitleg van de heer Luc Paque aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de concurrentie die openbare besturen berokkenen aan de lokale handel» (nr. 3-1125)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de minister van Mobiliteit over «het uitblijven van de financiering van het Fonds Leefmilieu» (nr. 3-1123)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de treinverbinding Genk-Brussel» (nr. 3-1119).

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht» (nr. 3-1095)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de subsidiëring van opleidingen voor magistraten» (nr. 3-1121)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de houding van het parket ten aanzien van illegale rituele slachtingen» (nr. 3-1124)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de werklastmeting bij de hoven en rechtbanken»(nr. 3-1122)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de infiltratie van de Chinese maffia in het Belgische voetbal» (nr. 3-1128)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen