3-132

3-132

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Moties

De voorzitter. - Mevrouw De Schamphelaere en de heer Hugo Vandenberghe hebben een motie ingediend die luidt:

De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere over `de toekomst van de palliatieve dagcentra' en het antwoord van de minister;

Vraagt een voortzetting van de financiering van de palliatieve dagcentra in 2006 zoals gevraagd in het evaluatierapport Palliatieve Zorg van de Evaluatiecel Palliatieve zorg.

De heer Roelants du Vivier heeft een gewone motie ingediend.

-Over deze moties wordt later gestemd.