3-132

3-132

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pierre Chevalier aan de minister van Landsverdediging over ęde militaire oefeningen in het natuurgebied RyckeveldeĽ (nr. 3-1014)

De voorzitter. - Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw, antwoordt namens de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging.

De heer Pierre Chevalier (VLD). - Mijnheer de voorzitter, ook ik wil mijn ongenoegen kenbaar maken over de gang van zaken. Ik heb mijn vraag al eind augustus, begin september 2005 ingediend. Ik heb ettelijke keren geprobeerd om de minister van Landsverdediging te ondervragen over deze prangende kwestie, die misschien een detail lijkt, maar die de mensen echt bezighoudt. Ik slaag er dus maar niet in om hem een vraag te stellen. Dat is een aanfluiting van de democratie!

Buurtbewoners en wandelaars in het domein Ryckevelde, gelegen tussen Sijsele en Brugge, doen hun beklag over de geur- en rookhinder van de wekelijkse brandweeroefeningen op het militair domein in dat natuurgebied. Ook voor het vlakbij gelegen schooltje is de overlast ondraaglijk geworden.

Waarom moeten die oefeningen wekelijks gehouden worden?

Is er geen alternatief?

Kunnen de kwalijke gevolgen van de rookontwikkeling en bijbehorende geurhinder niet beperkt of zelfs helemaal voorkomen worden?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw. - Damage control aan boord van een schip staat voor een brede waaier van maatregelen om de schade bij het aan de grond lopen, een aanvaring of een aanval zo snel mogelijk te herstellen of onder controle te krijgen.

Voor verschillende maatregelen kunnen oefeningen aan boord van het schip worden gehouden, maar voor het bestrijden van branden gaat dat niet. De Zeemacht beschikt daarvoor over een oefencomplex op het militair domein Ryckevelde. Elk lid van de scheepsbemanning oefent hier ťťn keer per jaar het bestrijden van reŽle branden. Omdat die militairen geen brandweermannen of -vrouwen zijn, is het oefenen met reŽel vuur van groot belang voor hun persoonlijke veiligheid.

Naast het personeel van de Zeemacht oefenen ook de leerlingen van de Hogere Zeevaartschool, brandweerkorpsen en derden de aangeleerde brandbestrijdingstechnieken op reŽel vuur, op verschillende trainingsniveaus.

Elke maand wordt gemiddeld tien werkdagen geoefend op het militaire domein van Ryckevelde. In de maanden juli en augustus worden echter geen branden aangemaakt.

Bij het zoeken naar alternatieven die het milieu minder belasten, werd vastgesteld dat noch Defensie, noch de burgersector, met inbegrip van de civiele brandweerkorpsen, gelijkwaardige oefencentra hebben. Er werd dan ook beslist een studie te maken over de renovatie van het oefencomplex. Daarbij werd vooral rekening gehouden met de vereisten inzake de emissies in de lucht.

Het is de bedoeling de milieuhinder tot een minimum te beperken. Zo wordt het bluswater gezuiverd door onze eigen waterzuiveringsinstallatie.

De staf van het trainingscentrum streeft ernaar om het gebruik van de meest vervuilende oefenkuipen tot een minimum te beperken.

Het vermijden van alle hinder is maar mogelijk als een andere plaats kan worden gevonden voor het Damage Control Centre. Dat wordt bestudeerd. Die optie kan het stopzetten van andere activiteiten in de omgeving tot gevolg hebben, bijvoorbeeld in Sint-Kruis, dat uitsluitend bedoeld is voor de activiteiten in Ryckevelde.