Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-49

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3166 van mevrouw de Bethune d.d. 11 augustus 2005 (N.) :
Asielprocedure voor mannen en vrouwen. — Cijfers 2004.

De asielprocedure bestaat uit 3 fasen : het Dublin-onderzoek, waarbij nagegaan wordt welke Schengen-lidstaat verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen, het ontvankelijkheidsonderzoek en het onderzoek ten gronde.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Ontvankelijkheidsonderzoek

1.1. Hoeveel asielaanvragen, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden in 2004 ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ?

1.2. Hoeveel asielaanvragen, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden in 2004 ontvankelijk verklaard ?

1.3. Hoeveel beroepen tegen een negatieve beslissing van DVZ uit 2004, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden ingesteld bij het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) ?

2. Onderzoek ten gronde

2.1. Hoeveel asielzoekers, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden in 2004 als vluchteling erkend door het CGVS ?

2.2. Hoeveel beroepen tegen een negatieve beslissing van het CGVS uit 2004, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden ingesteld bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen ?

Antwoord : Ik hab de eer het geachte lid de volgende informatie mee te delen.

1.1. Het totaal aantal asielaanvragen ingediend in 2004, bedraagt 15 357.

Na aftrek van de geannuleerde asielaanvragen (bijvoorbeeld omdat wordt vastgesteld dat de asielzoeker is gekend onder een aliasnaam), gaat het nog om 14 851 asielaanvragen.

Daarvan zijn er 9 761 ingediend door een man en 5 090 door een vrouw;

1.2. In 2004 werden door de DVZ in totaal 1 458 asielaanvragen ontvankelijk verklaard. Daarvan waren 911 aanvragen afkomstig van mannen en 547 van vrouwen.

1.3. Tegen negatieve beslissingen van de DVZ uit 2004 werden in totaal 10 429 dringende beroepen bij het CGVS ingesteld. Daarvan waren 6 635 afkomstig van mannen en 3 794 van vrouwen.

2.1. Door het CGVS werden in 2004 2 277 asielzoekers als vluchteling erkend. Daarvan waren 1 160 man en 1 117 vrouw.

2.2. Er werden bij de vaste beroepscommissie voor Vluchtelingen 5 367 beroepen ingesteld tegen beslissingen genomen door het CGVS in 2004. 3 287 werden ingediend door mannen en 2 080 werden ingediend door vrouwen.