3-130

3-130

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 OKTOBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het uitblijven van aangekondigde initiatieven inzake gezinshereniging» (nr. 3-816)

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - Met de regelmaat van een klok kondigt de vice-eerste minister aan dat de wetgeving inzake gezinshereniging zal worden verstrengd in het kader van een harmonisering binnen de Europese Unie. Tot op vandaag werd in dit verband evenwel nog geen wetsontwerp ingediend. De aankondiging vorig jaar in het Parlement dat er zeer binnenkort een nieuwe regeling zou komen, was dus voorbarig.

De Belgische wetgeving zou nochtans dringend moeten worden aangepast. Ze is immers een van de soepelste, en dus per definitie meest aantrekkelijke regelingen voor gezinshereniging in de Europese Unie. Hierdoor is België de sluiproute geworden vergeleken bij buurlanden die er merkelijk strakkere regels op nahouden.

Bestaat binnen de regering al een akkoord om de regelgeving inzake gezinshereniging in ons land te verstrengen? Zo ja, op welke vlakken zal dat gebeuren en tegen wanneer moet de nieuwe regelgeving van toepassing zijn?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Mijn diensten zijn bijna klaar met het voorontwerp van wet tot omzetting van de Europese richtlijn 2003/86. Om pragmatische redenen lijkt het mij nodig om in eenzelfde ontwerp zowel de omzetting van de richtlijn gezinshereniging tussen niet-EU-onderdanen als de richtlijn gezinshereniging met EU-onderdanen te regelen. Tevens wens ik de regels die nu vervat zijn in omzendbrieven en instructies een wettelijke basis te geven.

Ik verwacht dat het voorontwerp over een aantal weken kan worden besproken in de ministerraad en voor advies kan worden verwezen naar de Raad van State.

Zoals al aangekondigd, zullen maatregelen worden genomen om op te treden tegen eventuele misbruiken van de gezinsherenigingsprocedure. In dat verband verwijs ik naar wat daarover is opgenomen in het regeerakkoord. Er zal onder meer worden voorzien in een verplichte ziekteverzekering en een langere controletermijn.

Ik heb overigens al een ontwerp tot strafbaarstelling van de schijnhuwelijken in de Kamer ingediend. Via een omzendbrief werd inmiddels een gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand geregeld om huwelijksshopping tegen te gaan.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - In december van vorig jaar zei de minister dat de wetswijziging `zeer binnenkort' klaar zou zijn. We zijn nu bijna een jaar later. Ik hoop dat zijn `mijn diensten zijn bijna klaar' meer letterlijk zal kunnen geďnterpreteerd worden.