Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-47

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk (Werk)

Vraag nr. 3-2021 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen of secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel of secretariaat :

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen ?

1.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketen van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdiensten :

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketen van deze ambtenaren/contractuelen ?

Antwoord : 1. De problemen met betrekking tot de kinderrechten worden behandeld door de verschillende leden van de Beleidscel. Het is afhankelijk van de aard van de problemen wie juist het dossier opvolgt.

2. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft de vroegere Dienst gelijke kansen, die ge´ntegreerd was in het departement van Tewerkstelling en Arbeid, vervangen.

Alhoewel deze instelling voortaan op institutioneel vlak over een volledige autonomie beschikt, blijft ze samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gehuisvest in hetzelfde (nieuwe) gebouw en geniet ze van een samenwerking met deze federale overheidsdienst op administratief vlak en wat betreft de nodige infrastructuur.

Dit instituut staat onder de voogdij van minister Dupont.

Wat het specifieke in de FOD gevoerde beleid betreft, dit moet op een transversale wijze gebeuren en heeft betrekking op alle algemene directies, bijvoorbeeld inzake collectieve arbeidsbetrekkingen (functieclassificatie), inzake individuele arbeidsbetrekkingen (tijdskrediet, ouderschapsverlof), inzake welzijn op het werk (geweld en pesten op het werk), inzake werkgelegenheid (toegang tot het arbeidsproces ...), inzake personeelsbeheer, enz.

Al deze transversale problemen worden door de algemene directies beheerd voor hun specifieke aspecten en door het directiecomitÚ wanneer de problemen een collectieve beslissing vereisen.