Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-45

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-2783 van de heer Van Hauthem d.d. 26 mei 2005 (N.) :
Overheidsdiensten- en instellingen. — Personeel. — Ziekteverzuim. — Opsplitsing volgens taalaanhorigheid.

Kunt u mij voor de jaren 2002, 2003 en 2004 meedelen welk het ziekteverzuim was (totaal aantal ziektedagen) bij het personeel van de volgende diensten of instellingen, en dit telkenmale opgesplitst volgens de taalaanhorigheid van de personeelsleden ?

— de FOD Sociale Zekerheid;

— de Rijksdienst voor sociale zekerheid;

— de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

— de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid;

— de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

— het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

— de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

— het Fonds voor Beroepsziekten;

— de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen;

— de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;

— de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

— het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;

— het Federaal Kenniscentrum van de gezondheidszorg;

— het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie;

— het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid — Louis Pasteur;

— het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.

Antwoord : 1. FOD Sociale Zekerheid

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat de Dienst Personeel en Organisatie van de FOD Sociale Zekerheid geen elementen van antwoord op deze vraag kan verstrekken omdat zij niet beschikt over een personeelsinstrument dat dergelijke specifieke informatie kan verschaffen.

2. Instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn bevoegdheid staan

InstellingZiektedagenZiektedagenZiektedagen
200220032004
Fonds voor de beroepsziektenN : 3 143N : 2 472N : 2 241
Fonds des maladies professionnellesF : 3 910F : 2 995F : 2 887
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringN : 10 642N : 12 322N : 11 809
Institut national d'assurance maladie-invaliditéF : 11 431F : 10 745F : 11 241
Rijksdienst voor sociale zekerheidN : 11 696N : 10 790N : 11 833
Office national de sécurité socialeF : 12 184F : 12 487F : 12 745
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringN : 1 274N : 825N : 1 201
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditéF : 1 443F : 1 797F : 1 433
D : 139D : 251D : 153
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdienstenN : 1 640N : 2 279N : 2 295
Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et localesF : 2 425F : 2 973F : 4 039
Dienst voor de overzeese sociale zekerheidN : 859N : 664N : 1 167
Office de sécurité sociale d'outre-merF : 1 331F : 1 049F : 1 480
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (*)N : 159N : 150N : 124
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (*)F : 625F : 474F : 434
Kruispuntbank van de sociale zekerheidN : 145N : 144N : 122
Banque-carrefour de la sécurité socialeF : 59F : 209F : 26
(*) Er dient te worden opgemerkt dat wat het aantal ziektedagen bij de Controledienst voor ziekenfondsen betreft, 245 dagen, 248 dagen, en 245 dagen respectievelijk voor de jaren 2002, 2003 en 2004 betrekking hebben op één personeelslid van de Franstalige taalrol dat in disponibiliteit was wegens ziekte. Er dient tevens te worden gesignaleerd dat van de vermelde 625 dagen voor het jaar 2002, 245 dagen betrekking hebben op één Franstalig personeelslid van de cafetaria.

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, een federale overheidsinstelling, wordt er bij de berekening van het ziekteverzuim van zijn personeelsleden geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende taalrollen. Er kunnen u dan ook geen cijfers betreffende deze aangelegenheid worden medegedeeld.

Voor het jaar 2002 kan wel het globaal ziekteverzuimpercentage worden medegedeeld : 6,36 %.

Voor de jaren 2003 en 2004 zijn er geen cijfergegevens beschikbaar betreffende het ziekteverzuim van de personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers