3-123

3-123

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JULI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over ęde toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan PartnergeweldĽ (nr. 3-955)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt namens de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Graag verwijs ik voor deze vraag naar mijn vorige vragen om uitleg 3-67 en 3-179 aan de minister van Justitie.

Stapsgewijze heeft in ons land een gerichte wetgeving tegen partnergeweld uitgewerkt: de wet van 24 november 1997 en de wet van 28 januari 2003. Daarnaast stelde de regering op 11 mei 2001 een Nationaal Actieplan op tegen het geweld op vrouwen. Dit plan werd in 2002 in de Senaat geŽvalueerd. Ondertussen werd, een jaar geleden, ook een tweede meerjarenplan opgesteld.

Omwille van de vereiste multidisciplinaire aanpak in deze problematiek heeft vice-eerste minister Onkelinx haar collega's gevraagd initiatieven te nemen in het raam van dit Nationaal Actieplan. Daartoe behoort natuurlijk ook de minister van Binnenlandse Zaken. Vandaar deze vraag.

Tegen de start van het nieuwe gerechtelijke jaar zou er een omzendbrief van de minister van Justitie komen, zo vernam ik ter gelegenheid van de vraag die mevrouw Pehlivan onlangs stelde. Deze omzendbrief over partnergeweld zal een definitie bevatten van familiaal geweld en instructies voor het opsporen en registreren van deze feiten door politiediensten.

Werden de diensten van de minister betrokken bij het opstellen van deze omzendbrief en welke richtlijnen hebben betrekking op de politiediensten? Is er een timing voor de implementatie van de omzendbrief door de politiediensten?

Welke acties heeft de minister ondernomen en welke projecten werden er opgestart tot uitvoering van het tweede Nationaal Actieplan Partnergeweld? Hoe worden deze projecten geŽvalueerd en worden zij op permanente basis georganiseerd? Wat zijn de budgettaire implicaties van deze maatregelen en projecten?

Zijn er vormingsprojecten opgestart die politiepersoneel en slachtofferbejegenaars vertrouwd maken met de problematiek van partnergeweld en hoe daarmee moet worden omgegaan? Wordt hier in de politiescholen aandacht aan besteed?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord voor van minister Dewael.

Mijn diensten zijn in het kader van het Nationaal Actieplan Partnergeweld betrokken bij de werkzaamheden van de werkgroep ingesteld door het College van procureurs-generaal. Voorstellen werden gedaan met het oog op het doeltreffend maken en uniformeren van de opsporing en de registratie van de dossiers inzake intrafamiliaal geweld door de politiediensten en de parketten. Deze maatregelen betreffen de verwijzing naar een gezamenlijke definitie van intrafamiliaal geweld, de informaticasystemen en de verplichting voor de gebruikers de nodige gegevens in te vullen. Verscheidene aspecten zoals alternatieve strafvervolging, registratie, opleiding worden verder uitgewerkt. De uiteindelijke richtlijn inzake de registratie van de dossiers inzake partnergeweld is gepland voor begin 2006.

Om slachtoffers van partnergeweld op een adequate wijze te kunnen opvangen en op een gepaste manier te kunnen doorverwijzen is het noodzakelijk dat de personen, die beroepshalve met hen geconfronteerd worden, vertrouwd zijn met deze problematiek. Daarom heeft mijn administratie met externe partners reeds in verscheidene provincies (Luxemburg, Waals Brabant, Oost-Vlaanderen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad) provinciale sensibilisatiedagen georganiseerd inzake preventie intrafamiliaal geweld, meer bepaald geweld tegen vrouwen. Deze sensibilisatiedagen zijn bedoeld voor alle personen die bij de uitoefening van hun job in aanraking komen met slachtoffers van partnergeweld, zoals hulpverleners, politieagenten, parketmagistraten en personen uit de parajustitiŽle en medische sector.

Mijn administratie zal nogmaals een oproep richten om deze sensibilisatiedagen ook in de andere provincies te organiseren, de lokale autoriteiten te blijven stimuleren om preventieprojecten inzake intrafamiliaal geweld en meer specifiek partnergeweld uit te werken en een inventaris op te maken van de lokale projecten rond intrafamiliaal geweld die als best practices verspreid en aangemoedigd zullen worden.

Na elke provinciale sensibilisatiedag wordt een evaluatie gevraagd aan de deelnemers. 66,6 tot 86,7% was tevreden tot zeer tevreden over het praktische gebruik in het beroepsleven van wat de opleiding hen had bijgebracht. De sensibilisatiedagen worden georganiseerd met medewerking van de gouverneurs die een deel van de kosten op zich nemen. De totale kosten voor mijn administratie bedroegen 1.323,15 euro.

Momenteel wordt in de basisopleiding nog geen specifieke module inzake partnergeweld gegeven. Wel is er - in het raam van politietechnieken - in een opleiding van minstens 7 uur inzake het `regelen van geschillen' voorzien. Deze opleiding beoogt interventies in het raam van allerlei soorten geschillen, onder meer in het raam van familiale conflicten. De opleiding omvat 5 thema's: de voorbereiding van de interventie; contacttechnieken met de partijen en assertiviteitstechnieken; bemiddelingstechnieken en conflictregelingstechnieken; overtuigingstechnieken en opportuniteit om een proces-verbaal op te stellen. Deze opleiding wordt gegeven aan de aspiranten van alle kaders.

De basisopleidingen worden momenteel hervormd. Aan bovengenoemde punten zal een speciale module `intrafamiliaal geweld' worden toegevoegd. De implementatie van de hervormde basisopleiding is voorzien voor 2006.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik onthoud uit dit antwoord dat de minister van Binnenlandse Zaken voor 2006 allerlei concrete zaken belooft. Ik wijs er echter op dat de Senaat de wet omtrent intrafamiliaal geweld al kort na de Peking-conferentie van tien jaar geleden heeft goedgekeurd. Regering na regering was het dus jaren wachten op de implementatie van een maatregel die de Senaat bijna tien jaar geleden heeft goedgekeurd. Ik hoop dat 2006 niet een zoveelste belofte, maar een reŽle implementatiedatum wordt.