3-125

3-125

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 15 JULI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Werk over «de nieuwe maatregelen inzake het ouderschaps- en zorgverlof» (nr. 3-968)

De voorzitter. - mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt namens mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Werk.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Op 21 april 2005 stelde ik een vraag om uitleg (3-768) aan de staatsecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over de maatregelen ter bevordering van de combinatie van arbeid en gezin, genomen op de top van Raversijde van 20 maart 2004, en later bevestigd op de Ministerraad van 15 april 2005.

In het antwoord dat werd gegeven door de heer Tobback, werd aangekondigd dat de wijzigingen betreffende het ouderschapsverlof van kracht zouden worden op 1 juli 2005, of dat was althans de bedoeling. Voor het ouderschapsverlof betreft het de verhoging van de uitkeringen, verhoging van de leeftijdsgrens en een versoepeling voor het overstappen tussen de verschillende stelsels. Het betreffende koninklijk besluit werd goedgekeurd op de ministerraad van 15 april 2005.

Voor het zorgverlof werden dezelfde verhogingen gepland als voor het ouderschapsverlof en zouden de kredieten verdubbeld worden voor éénoudergezinnen voor 12 maanden volledige onderbreking en 24 maanden vermindering van prestaties voor ouders die zorgverlof opnemen voor een kind jonger dan 16 jaar. Ook deze maatregelen zouden van kracht worden op 1 juli 2005.

Volgens mijn informatie is er nog geen koninklijk besluit gepubliceerd en zijn de aangekondigde maatregelen nog niet van kracht.

Kan de minister mij bevestigen dat het koninklijk besluit nog niet werd gepubliceerd en dat de maatregelen bijgevolg nog niet van kracht zijn? Zo ja, wat is de reden? Wanneer zullen de nieuwe maatregelen ingang vinden?

Worden alle maatregelen betreffende het ouderschapsverlof en het zorgverlof, zoals aangekondigd en weergegeven in mijn vraag om uitleg 3-768, nog steeds in aanmerking genomen en zullen ze effectief worden uitgevoerd?

Mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De koninklijke besluiten die de aanpassingen aan het ouderschapsverlof en zorgverlof doorvoeren, zijn getekend door minister Vande Lanotte die de minister van Werk tijdelijk vervangt. Na ondertekening door de Koning zullen deze koninklijke besluiten zo snel mogelijk gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden in werking op de dag van de publicatie in het Staatsblad.

De maatregelen worden dus volledig uitgevoerd zoals aangekondigd. De lichte vertraging is te wijten aan de procedure. We hebben het voorlopige advies van de Raad van State ontvangen op de laatste dag van de termijn van 30 dagen, namelijk op 4 juli. Het officiële advies bereikte ons op 8 juli. Daarna is alles in het werk gesteld om de KB's zo snel mogelijk te publiceren.