Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-42

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-2516 van mevrouw de Bethune d.d. 22 april 2005 (N.) :
Europese Unie. — Actieprogramma van Peking. — Genderindicatoren. — Toepassing.

De tekst van deze vraag is dezelfde van vraag nr. 3-2510 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op haar vraag gelieve het geachte lid hierbij een aantal elementen van antwoord te willen vinden.

De algemene directie Statistiek en Economische Informatie berekent niet alle genderindicatoren zelf, maar levert voor bepaalde indicatoren de nodige basisinformatie aan Eurostat. Het betreffen data die betrekking hebben op volgende indicatoren :

— armoederisico na sociale bijdragen naar geslacht;

— verschil in behaald onderwijsniveau (minstens hoger secundair onderwijs) van vrouwen en mannen van 25 tot 64 jaar;

— levenslang leren naar geslacht;

— gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind;

— verschil in tewerkstellingsgraad naar geslacht;

— algemene inkomensongelijkheid naar geslacht (gender gay gap);

— vruchtbaarheidscijfers, levende geboorten voor vrouwen van 15 tot 19 jaar.

Voor het berekenen van deze indicatoren gebruikt Eurostat gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten, de enquête over de inkomsten en levensomstandigheden (SILC-enquête), de enquête naar de structuur van de lonen en de demografische statistieken. De genderindicatoren worden gepubliceerd door Eurostat.

Daarnaast kunnen we stellen dat de algemene directie Statistiek en Economische Informatie zich er in het kader van zijn opdracht die erin bestaat de officiële statistieken te verzamelen en te coördineren, rekening houdend met Europese regelgevingen en internationale teksten, speciaal op toelegt om gendergespreide statistieken voor te leggen op alle terreinen waar die spreiding mogelijk is, dit wil zeggen in alle statistieken betreffende de personen en gezinnen.

Zo kunnen alle resultaten van volgende door de algemene directie Statistiek en Economische Informatie uitgevoerd enquêtes opgesplitst worden naar geslacht :

— de enquête naar de arbeidskrachten;

— de enquête over de inkomsten en levensomstandigheden (SILC);

— de enquête betreffende de tijdsbesteding;

— alle demografische statistieken;

— de enquête betreffende de loonstructuur.