Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-43

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Financiën

Vraag nr. 3-2680 van mevrouw Nyssens d.d. 12 mei 2005 (Fr.) :
BTW. — Gediplomeerde psychologen. — Bijkomende medische prestaties.

Kan de geachte minister me zeggen of de prestaties van psychologen die geen arts zijn, maar paramedische prestaties verstrekken zoals psychoterapeutische behandelingen, aan de BTW zijn onderworpen als die behandelingen effectief worden verstrekt als bijkomende prestaties bij een opname in het ziekenhuis of bij een medische verzorging die de hoofdprestatie uitmaakt ?

Antwoord : De prestaties van psychologen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld, zelfstandig en tegen vergoeding worden verricht, zijn diensten als bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 1º, van het BTW-Wetboek en zijn in de regel aan de BTW onderworpen tegen het normale tarief van 21 %.

Bovengenoemde prestaties zijn nochtans van de BTW vrijgesteld wanneer een bijzondere oorzaak die vrijstelling wettigt.

Zo omvat de vrijstelling van artikel 44, § 2, 1º, van het BTW-Wetboek op grond waarvan de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid verricht door onder meer ziekenhuizen, het geheel van de onderscheiden diensten die aan zieken en gewonden worden verstrekt, zodat ook het bijkomstig verstrekken van psychotherapeutische behandelingen door ziekenhuizen bovengenoemde vrijstelling kan genieten.

Ter zake wordt erop gewezen dat psychologen die met het ziekenhuis een arbeidsovereenkomst hebben aangegaan of enige andere juridische band hebben waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid, als niet-belastingplichtigen worden beschouwd.

De hiervoor vermelde vrijstelling bepaald door artikel 44, § 2, 1º, van het BTW-Wetboek neemt evenwel niet weg dat psychologen die op zelfstandige basis werken, in principe niet zijn vrijgesteld en bijgevolg de BTW moeten aanrekenen over hun prestaties, ongeacht of ze hun vergoeding aanrekenen aan een ziekenhuis, een geneesheer of een patiënt, tenzij de diensten de vrijstelling kunnen genieten beoogd door artikel 44, § 2, 5º, van het BTW-Wetboek inzake onderwijskeuze en gezinsvoorlichting.