Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-43

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-2511 van mevrouw de Bethune d.d. 22 april 2005 (N.) :
Europese Unie. — Actieprogramma van Peking. — Genderindicatoren. — Toepassing.

Naar aanleiding van de vierde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Peking in 1995 verzocht de Europese Raad van Madrid (15 en 16 december 1995) om een jaarlijkse balans op te stellen van de uitvoering in de lidstaten van het Actieprogramma van Peking.

Op 2 december 1998 kwam de Raad van de Europese Unie overeen dat de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het Actieprogramma van Peking een voorstel voor een eenvoudige reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren en benchmarks zou omvatten. Deze indicatoren zijn opgesteld en goedgekeurd door de Europese Ministerraad voor sociale zekerheid en gendergelijkheid. Ze zijn bedoeld om de vooruitgang inzake gender te meten.

Tot dusver heeft de Europese Unie (EU) indicatoren ontwikkeld voor vijf van de twaalf aandachtsgebieden zoals gedefinieerd in het Peking Actieplatform.

— Vrouwen en economie : vijf indicatoren;

— Vrouwen en besluitvorming : drie indicatoren;

— Geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld : ťťn indicator/geweld op het werk : drie indicatoren;

— Vrouwen en armoede;

— Vrouwen en onderwijs.

Een aantal van deze indicatoren vallen onder uw bevoegdheid.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Kent zij deze Europese indicatoren ? Kan zij de indicatoren die onder haar bevoegdheid vallen noemen en beschrijven ?

2. In welke mate wordt rekening gehouden met deze indicatoren ? Worden deze getoetst ? Met welk resultaat ?

Antwoord : Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, aan wie een gelijkaardige vraag gesteld werd.