Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-41

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Gelijke Kansen)

Vraag nr. 3-2485 van mevrouw de Bethune d.d. 20 april 2005 (N.) :
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. — Begroting. — 2004.

Sinds de oprichting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, door de wet van 16 december 2002, wordt het volledige budget voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen overgeheveld naar het Instituut. Vůůr 2003 werd dit telkens opgesplitst naargelang de activiteiten, projecten en de basisallocaties. Zo had men een duidelijk overzicht van hoe het geld besteed werd.

In het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor 2004 (DOC 51 0325/006) zien we op blz. 560 enkel nog het cijfer staan bij dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Voor 2004 is dit 4 158 000 euro (initieel).

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Hoeveel middelen heeft het instituut ingeschreven in haar begroting voor 2004, in globo en per post ?

2. Hoeveel van het voorziene bedrag van de dotatie aan het instituut werd in 2004 effectief uitgegeven, in globo en per post ?

3. In het bijzonder om de vergelijking mogelijk te maken met de vorige jaren, hoeveel heeft het instituut uitgegeven voor :

— Bezoldigingen en allerlei toelagen (vast en stagelopend statutair personeel en ander statutair personeel);

— Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot informatica;

— Waarborg van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen;

— Uitgaven betreffende de werking van de Raad van de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen;

— Toelagen voor projecten die tot doel hebben de gelijkheid voor mannen en vrouwen te stimuleren en te activeren;

— Subsidie aan de VZW Amazone voor personeelsuitgaven;

— Subsidie aan de VZW Amazone voor uitrusting en werking;

— Subsidie aan de VZW Sophia;

— Subsidie aan de Conseil des femmes francophones de Belgique voor personeels- en werkingsuitgaven;

— Subsidie aan de Nederlandstalige Vrouwenraad voor personeels- en werkingsuitgaven;

— Functionering Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen;

— Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen;

— Investeringsuitgaven inzake informatica ?

4. Hoe en wanneer heeft de raad van bestuur van het instituut de begroting 2004 besproken en goedgekeurd en hoe wordt de financiŽle vervulling bewaakt ?