3-119

3-119

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. - Het Bureau stelt voor volgende week deze agenda voor:

Donderdag 30 juni 2005

a) 's ochtends om 10 uur

1. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen; Stuk 3-1118/1 en 2.

2. Evocatieprocedure
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal socialistische regime is gepleegd; Stuk 3-1135/1 tot 4.

3. Over te zenden door de Kamer en onder voorbehoud van evocatie - Evocatieprocedure
Ontwerp van programmawet; Stuk 51-1820/1 tot 14.

4. Vragen om uitleg:

b) 's namiddags om 15 uur

1. Actualiteitendebat en mondelinge vragen.

2. Inoverwegingneming van voorstellen.

3. Eventueel, hervatting van de agenda van de ochtendvergadering.

Vanaf 17 uur: Naamstemmingen over de afgehandelde agendapunten in hun geheel.

4. Vragen om uitleg:

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais savoir quand nous examinerons la loi-programme et les projets qui vont être déposés par le gouvernement. Pouvez-vous nous informer sur l'organisation de nos travaux à ce sujet, madame la présidente ?

De voorzitter. - De minister van Financiën die tevens bevoegd is voor de betrekkingen met het Parlement heeft zopas meegedeeld dat de regering de dringende behandeling van de programmawet vraagt. Die staat op het punt te worden goedgekeurd in de Kamer.

Wij hebben nog niet geopteerd voor de dringende behandeling, aangezien de Kamer zich nog niet heeft uitgesproken. Mocht het echter nodig zijn om in te gaan op het verzoek van de regering, dan zou de programmawet moeten worden toegevoegd aan de agenda van volgende week en dan zouden ook de commissievoorzitters van de bevoegde commissies ze snel op hun agenda moeten plaatsen, eventueel al vanaf maandag.

Twee commissies hebben de programmawet al ingeschreven op hun agenda van volgende week.

De heer Paul Wille (VLD). - Met die regeling zijn wij het eens.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het is volledig voorbarig ons nu uit te spreken over een stemming over het ontwerp van programmawet volgende week, want we hebben de tekst nog niet in de commissie besproken. Ik neem aan dat we de normale parlementaire weg volgen. We zullen wel zien wat de kwaliteit van de teksten is en wat we vinden van de maatregelen die worden voorgesteld. Op basis daarvan zullen we te gepasten tijde stemmen.

De heer Paul Wille (VLD). - Ik begrijp wel dat mevrouw de Bethune niet op dezelfde manier denkt als onze fractie. Wij dringen erop aan dat, indien nodig, de bespreking van de programmawet aan de agenda van volgende week wordt toegevoegd.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De agenda van de plenaire vergadering wordt vastgelegd door de plenaire vergadering. Ik vraag nu een stemming over de agenda van volgende week.

De voorzitter. - Mijnheer Wille, wilt u uw voorstel nog eens herhalen alvorens we erover stemmen?

De heer Paul Wille (VLD). - Het voorstel is dat volgende week donderdag over de programmawet wordt gestemd indien de omstandigheden dat toelaten.

De voorzitter. - We zullen bij zitten en opstaan stemmen over de agenda van volgende week.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Mevrouw de voorzitter, ik vraag een hoofdelijke stemming.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik denk dat zo'n stemming ongeldig is bij gebrek aan voorwerp.

De voorzitter. - We kunnen onder voorbehoud stemmen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - De Senaat heeft het recht om wetteksten die van de Kamer komen, te bespreken. Hoe kunnen we vandaag oordelen hoe het verloop van die discussie zal zijn als ze nog in alle commissies moet beginnen? We hebben daar volstrekt geen zicht op. In ieder geval, als de meerderheid denkt dat ze de programmawet op die manier kan bespreken, dan beloven we volgende week een vuurwerk dat langer zal duren dan de debatten over de programmawet in de Kamer.

De voorzitter. - Dat debat is in de Kamer heel rustig verlopen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik denk dat het quorum op het ogenblik niet bereikt is. Het gaat niet op om zomaar eventjes op de vraag van de regering in te gaan. Over de agenda van de plenaire vergadering wordt in de plenaire vergadering gestemd. Als we nu stemmen, verlaten we de vergadering en dan zal u zien dat het quorum niet is bereikt.

M. Philippe Mahoux (PS). - De toute façon, ces projets doivent être évoqués, et le bureau du Sénat peut toujours être réuni à tout moment. De plus, nous pouvons décider de modifier l'ordre du jour de la séance plénière de la semaine prochaine en cours de séance.

De voorzitter. - Het probleem ligt bij de commissies. We moeten klaar zijn tegen de plenaire vergadering van volgende donderdag. Daarom lijkt het me raadzaam het voorstel van de heer Wille te volgen uiteraard onder het voorbehoud dat het ontwerp in de Kamer wordt goedgekeurd.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - We kunnen toch niet bij zitten en opstaan het reglement wijzigen. Er is een reglement dat bepaalt op welke wijze het parlement teksten bespreekt in de commissies, hoe het verslag wordt gemaakt, welke termijnen in acht dienen te worden genomen. We kunnen niet bij zitten en opstaan beslissen dat dit allemaal niet in acht hoeft te worden genomen. De regels van de democratie moeten worden gerespecteerd, ook al heeft de paarse regering daar soms veel moeite mee.

Ik begrijp dat de meerderheid het debat wil verhinderen. Ze is immers intern zo verdeeld dat ze enkel nog wil stemmen zonder een debat te voeren.

De voorzitter. - Vraagt nog iemand het woord? We stemmen nu over het voorstel om het ontwerp van programmawet aan onze agenda van volgende week toe te voegen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Maar dat ontwerp is nog niet in de commissie ingediend. U kunt evengoed beslissen om nu meteen over de tekst zelf in de plenaire vergadering te stemmen.

De voorzitter. - Mijnheer Wille, wilt u uw voorstel nog eens herhalen alvorens we erover stemmen?

De heer Paul Wille (VLD). - Het voorstel is dat volgende week donderdag over de programmawet wordt gestemd indien de omstandigheden dat toelaten.

-Het voorstel wordt aangenomen bij zitten en opstaan.