3-119

3-119

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over ęde sensibilisering inzake de uitbreiding van de Europese Unie en de Europese GrondwetĽ (nr. 3-905)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De Europese Grondwet werd in de Kamer op 19 mei en in de Senaat op 28 april 2005 goedgekeurd. In de regionale parlementen moet het debat nog worden gevoerd. De voorbije weken is er heel wat commotie ontstaan op Europees vlak, hoofdzakelijk door het resultaat van het referendum in Frankrijk en in Nederland. Hadden de regeringen de burgers meer bij het Europese gebeuren moeten betrekken en hen beter moeten doen beseffen wat er op de Europese agenda staat?

De ratificatieprocedure in Kamer en Senaat heeft er zeker niet toe bijgedragen de desinteresse van de burgers voor Europa te doen keren. Tijdens dat debat heb ik benadrukt dat de ratificatie van de essentiŽle tekst op een drafje is verlopen. De Europese instellingen hebben er in december vorig jaar wel over gedebatteerd om de problematiek voor een groter publiek toegankelijk te maken. Dat heeft de Grondwet echter niet dichter bij de mensen gebracht. Ik ben er niet zo zeker van dat een referendum in BelgiŽ tot een positief resultaat zou hebben geleid. Er is nog heel wat werk aan de winkel om Europa dichter bij de burger te brengen, zodat deze zich meer betrokken voelt.

Het succesverhaal van de euro toont aan dat het nochtans mogelijk is een Europees item aan de man te brengen. De invoering van de euro werd niet alleen technisch en financieel voorbereid, maar er werd ook uitgebreid over gecommuniceerd. De introductie van de euro heeft het Europese gevoel heel wat aangewakkerd.

Het verhaal van de Europese Grondwet, weliswaar een meer abstracte zaak, heeft daarentegen gefaald. De Europese Commissie en de Europese Unie maar ook de Belgische regering voerden weinig campagne.

Welke concrete initiatieven heeft de minister genomen om de bevolking te informeren en te sensibiliseren omtrent de uitbreiding van Europa en de goedkeuring van de Grondwet?

Wanneer werden die initiatieven gerealiseerd en tot welk doelpubliek waren ze gericht? Wat waren de budgettaire implicaties? Die vragen komen te laat maar ik ben bij wijze van evaluatie, geÔnteresseerd in het antwoord.

De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. - De Belgische regering heeft inderdaad een aantal initiatieven genomen. De verbetering van de communicatie over Europa is een prioriteit voor de regering, onder andere in het kader van de uitbreiding van de Unie en van het ratificatieproces van de Europese Grondwet. BelgiŽ heeft in 2005 samen met de Europese Commissie het memorandum van overeenstemming ondertekend en hiermee zijn wil tot samenwerking bekrachtigd om de burger beter in te lichten over Europa. Met dat memorandum wordt gestreefd naar een coŲrdinatie van de voorlichting en van de communicatiestrategieŽn over de Europese Unie van de Commissie, de Belgische overheid en het Europees Parlement. Dat gebeurt in het kader van een partnerschap dat enerzijds gericht is op het geven van algemene voorlichting over de Europese Unie en anderzijds op de belangrijk prioritaire voorlichtingsthema's waaronder de Europese Grondwet. Daartoe werd gemeenschappelijk besloten in het kader van het Prince-programma.

Conform de federale beleidsverklaring van 12 oktober 2004 is op 23 mei 2005 een voorlichtingscampagne rond de Europese Grondwet van start gegaan. Die campagne liep gedurende drie weken en werd georganiseerd door de Federale Overheid in samenspraak met de Europese instanties, namelijk de Vertegenwoordiging in BelgiŽ van de Europese Commissie, het Informatiebureau voor BelgiŽ bij het Europees Parlement en het informatienetwerk Europe Direct in BelgiŽ.

In het verlengde van de festiviteitenkalender van 1 mei 2004 `Brussel viert de uitbreiding van Europa', die werd uitgewerkt door de federale overheid in samenwerking met verschillende Europese, federale en regionale instellingen, werd een nieuw informatiedossier samengesteld met aanvullende informatie inzake de uitbreiding van de Europese Unie. De burger kan dat dossier raadplegen op de site van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De lijst van concrete initiatieven beslaat twee bladzijden. Ik zou die kunnen voorlezen, maar ik geef er de voorkeur aan ze aan mevrouw de Bethune te laten overhandigen. Ook de budgettaire implicaties van de initiatieven staan in mijn nota vermeld.

Mevrouw de Bethune maakt de vergelijking met de euro, maar die gaat hier niet op. De invoering van de euro, een nieuwe munt, was een concrete gebeurtenis waarin iedereen uiteraard was geÔnteresseerd. De aandacht was uiteraard groter voor een nieuwe munt dan voor een grondwet, die ontzettend belangrijk is, maar vooral draait rond de verbetering van de Europese besluitvormingsprocedures. Het is altijd mijn persoonlijke overtuiging geweest dat de organisatie van een referendum de enige mogelijkheid is om een publiek debat te krijgen. Een referendum lokt publieke discussie uit. Men kan zoveel informatiecampagnes organiseren als men maar wil, ze zijn belangrijk, maar zij kunnen nooit een echte politieke discussie in de maatschappij loswerken.

Verder beklemtoont spreekster dat de euro positief is onthaald. Dat is juist voor BelgiŽ, maar ťťn van de elementen om het resultaat van het referendum in Nederland uit te leggen is precies de invoering van de euro, waardoor de levensduurte in Nederland aanzienlijk zou zijn gestegen. De verschillende elementen die worden ingeroepen gaan uit van een verschillende kijk op de zaak.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik zal de acties en de cijfers bekijken, maar wij staan hoe dan ook voor de uitdaging om beter te communiceren over Europa en de burger zowel bij concrete als abstracte thema's te betrekken. Er moeten nieuwe vormen worden gevonden om deze dialoog te voeren. Een referendum is niet het aangewezen middel, dat werd in Frankrijk en Nederland bewezen. De complexiteit van een grondwet leent zich niet tot een debat dat wordt afgerond met een ja of een neen, zij vergt een ander soort participatie. Die opdracht staat in ieder geval op onze agenda.