3-115

3-115

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JUNI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over ęde Belgische inspanningen inzake geboorteregistratie voor landen in het ZuidenĽ (nr. 3-836)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Plan BelgiŽ voerde van 8 tot 15 mei 2005 campagne ter promotie van de geboorteregistratie en plaatste hiermee de kinderen zonder identiteit op de agenda.

Wereldwijd worden jaarlijks ongeveer 48 miljoen kinderen, of 36% van alle pasgeborenen, niet geregistreerd bij hun geboorte. In totaal gaat het om meer dan een half miljard mensen. Dit schijnbaar administratieve probleem heeft verregaande gevolgen voor de overleving en ontwikkeling van de betrokken kinderen. Immers, geen geboortebewijs betekent in vele landen in het Zuiden geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Geen geboortebewijs betekent ook dat kinderen onbeschermd zijn tegen misbruik, uitbuiting en verwaarlozing. Ook bij humanitaire rampen is het hebben van een geboortebewijs zeer belangrijk. Zo konden heel wat slachtoffers van de Tsunami geen beroep doen op overheidssteun omdat ze officieel niet konden bewijzen dat ze in het getroffen gebied woonden.

Het recht om onmiddellijk na de geboorte geregistreerd te worden en een naam en een nationaliteit te krijgen, wordt expliciet vermeld in artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.

Welke inspanningen doet BelgiŽ voor de geboorteregistratie in landen in het Zuiden? Zal BelgiŽ projecten inzake geboorteregistratie mee ondersteunen?

Is de minister van plan om de geboorteregistratie opnieuw naar voren te schuiven als een prioriteit in de Belgische ontwikkelingssamenwerking?

De heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Ik was me niet bewust van de omvang van het probleem.

Geboorteregistratie is een basisrecht en vormt een bescherming tegen misbruik en exploitatie van kinderen.

Plan International heeft op 11 mei jongstleden in het kader van de lancering van zijn campagne een onderhoud gehad met de directeur van mijn kabinet en met mijn medewerkers die de dossiers inzake kinderrechten opvolgen.

Unicef, een partnerorganisatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, vervult een centrale rol op het vlak van kinderrechten. Een van de prioriteiten van Unicef is de registratie van geboorten. Tijdens het jongste jaarlijks overleg van 23 en 24 mei 2005 tussen Unicef en DGOS is deze kwestie aangekaart in het kader van de herziening van onze programma's: de bestrijding van kinderhandel in West-Afrika en de bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen in de Democratische Republiek Congo.

In het kader van de indirecte bilaterale samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenten zijn de steden Brussel en Luik actief op het terrein. Ze worden daarbij gesteund door de betrokken regionale gemeentelijke verenigingen, de VSGB - Vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - en de UVCW - Union des Villes et Communes de Wallonie.

Het is de bedoeling de burgerlijke stand te ontwikkelen, onder meer door het bevorderen van de registratie van de bevolking in de grote steden.

Uit berichten blijkt dat Kinshasa en Lubumbashi de samenwerking, die nu bijna drie jaar loopt, ten zeerste waarderen. Tijdens mijn bezoek aan de burgerlijke stand van Lubumbashi heb ik kunnen vaststellen dat de samenwerking met de stad Luik tot een indrukwekkend resultaat heeft geleid.

Gelet op het belang van de geboorteregistraties zal ik de inspanningen voortzetten om deze problematiek in samenwerking met Unicef te integreren in de programma's, in het bijzonder in de programma's rond kinderbescherming.