Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2029 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2012 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te melden dat de staatssecretaris en zijn medewerkers op de Beleidscel van het staatssecretariaat Europese Zaken zijn sterkt gesensibiliseerd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen. Zowel bij aanwervingen als bij de ontwikkeling van initiatieven door de beleidscel zorgt men ervoor dat er altijd rekening gehouden wordt met principes van het gelijkekansenbeleid.

Wat betreft de administratie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking men nog niet is overgegaan tot de vervanging van de ambtenaar specifiek belast met de problematiek van gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen.

Alle vragen met betrekking tot discriminatie gebaseerd op geslacht, etnische oorsprong alsook op handicap van personeelsleden worden sinds haar pensionering gecentraliseerd binnen een dienst ad hoc geleid door een adviseur-generaal.

In de praktijk komt het er op neer dat drie personeelsleden specifiek belast zijn met deze materie; vermits zij nog andere administratieve taken te vervullen hebben (sociaal beleid, personeelsbeleid en werksfeer) die gevoelig zijn voor praktische gevolgen inzake gelijkheid van kansen, is het onmogelijk om exact uit te maken hoeveel tijd zij exclusief besteden aan bedoelde materie.

Initiatieven die terzake uitgewerkt worden concretiseren zich soms in projecten die een full-time job impliceren voor andere personeelsleden; zo werd bijvoorbeeld in onze FOD een kinderdagverblijf opgericht voor kinderen van de personeelsleden, dit om hun beroepsleven en privé-leven beter met mekaar in overeenstemming te brengen. De werking van dit kinderdagverblijf wordt verzekerd door 5 kinderverzorgsters en een directrice die zich uitsluitend wijdt aan deze taak.