Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-2047 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Zittingsperiode 2003-2007. — Beleidsdoelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2033 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Wat betreft de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat en de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FOD ICT) kan ik aan het geachte lid het volgende antwoorden.

1. Wat betreft de huidige zittingsperiode kan ik u meedelen dat mijn beleidscel actief meewerkt aan de strategische doelstellingen van het Actieplatform dat werd aangenomen tijdens de wereldconferentie van Peking in 1995. De werkzaamheden rond dit Actieplatform worden gecoördineerd door de minister van Gelijke Kansen.

Zoals ik u reeds eerder meedeelde, vereist mijn bevoegdheid eerder een projectmatige aanpak. Bij de e-governmentprojecten wordt niet onmiddellijk uitgegaan van een man/vrouw benadering, vermits het bedoeling is dat ze ten goede komen aan iedereen ongeacht het geslacht. Dit neemt niet weg dat bij de uitvoering van sommige projecten bijzondere aandacht wordt geschonken aan een genderdimensie. Bovendien is het een permanente bekommernis dat iedereen wordt betrokken bij de informatisering van de samenleving.

Een aantal projecten bieden een specifiek voordeel aan vrouwen : het project verkiezingen (zowel voor de federale verkiezingen 2003, als voor de regionale verkiezingen 2004) en het project telewerken.

Het project verkiezingen biedt de burgers de mogelijkheid om on-line de kiezerslijsten te raadplegen, stemmingsimulaties te maken en de resultaten te raadplegen zodra die bekend zijn. Het project was één van de eerste toepassingen om de mogelijkheden van e-government aan te tonen. Op de site wordt nauwkeurige informatie verstrekt over het percentage zetels toegekend aan mannen en vrouwen en een vergelijking met de resultaten van voorgaande verkiezingen.

Het project telewerken voorziet in de mogelijkheid om de werkomgeving zo dicht mogelijk bij de ambtenaar te brengen die op een andere locatie werkt dan het (hoofd)kantoor door het internet als communicatieplatform te gebruiken. Te dien einde worden door Fedict het user management (userID; paswoord voor identificatie en authentificatie; token en de elektronische identiteitskaart) ontwikkeld en ter beschikking gesteld, alsook een beveiligde internetconnectie. Telewerken biedt te mogelijkheid aan zowel mannen als vrouwen om gezin en werk beter te combineren.

Ook in het kader van Nationaal Actieplan voor digitale insluiting, gecoördineerd door de minister van Maatschappelijke Integratie en mezelf, wordt bijzondere aandacht geschonken aan vrouwen.