Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen

Vraag nr. 3-2025 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2012 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Aangaande mijn beleidscel (vragen 1.1 tot en met 1.3)

Zoals waarschijnlijk wel elke beleidscel, bestaat ook mijn beleidscel uit slechts een beperkt aantal zeer gespecialiseerde medewerkers. In zo een context leek het me niet opportuun om slechts één persoon te belasten met de bewaking van het gelijke kansenbeleid en de gender-aspecten van mijn beleid. Het zou immers niet realistisch zijn dat bijvoorbeeld een expert inzake aanvullende pensioenen die aangeduid is als gelijke kansen-verantwoordelijke, de dossiers van de collega van productnormen moet screenen vanuit genderperspectief. Het zou in zekere zin trouwens ook moeilijk verzoenbaar zijn met het concept van « horizontaal beleid » indien dit de exclusieve taak van slechts één medewerker zou zijn.

Vandaar dat ik van elk van mijn medewerkers een permanente aandacht eis voor het gelijke kansen aspect van het beleid dat zij helpen ontwikkelen. Om hen hierin te vormen is er contact genomen met het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Met hen zal een vormingsprogramma worden uitgewerkt. Dit ligt trouwens in de lijn van de acties die minister Dupont neemt en nog zal nemen ten aanzien van de hele federale administratie.

2. Aangaande de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

2.1. Mevrouw Anne-Noëlle Deroubaix werd door het directiecomité van 2 april 2004 benoemd als contactpersoon « Diversiteit ».

2.2. De contactpersoon vervult deze functie naast haar hoofdfunctie, meer bepaald die van Adviseur psychosociale preventie

2.3. Mevrouw Deroubaix is vast benoemd in niveau 1. In haar functiebeschrijving en planningsgesprek wordt verwezen naar de rol die ze moet vervullen in de FOD voor dit deel van haar tijdsgebruik. Haar functieomschrijving luidt als volgt :

« Als ambtenaar « diversiteit » deelnemen aan het onderzoek dat door de FOD P&O wordt georganiseerd bij de universiteiten over de door hen besliste thema's, met als prioriteit de gelijkheid man-vrouw, allochtonen-autochtonen en validen-mindervaliden en het praktisch toepassen binnen de FOD Volksgezondheid van de nieuwe richtlijnen over dit onderwerp.

Het gaat onder meer over volgende taken :

— deelnemen aan de werkgroepen;

— verstrekken van cijfers van de FOD zodat de door de universiteiten gestarte onderzoekingen kunnen gebeuren op grond van concrete cijfers;

— organiseren op een gerichte wijze van interne vergaderingen over bepaalde thema's;

— erop toezien dat de geldende wetgeving wordt nageleefd;

— de voorzitter verwittigen omtrent nieuwe te volgen richtlijnen. »