Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1955 van mevrouw de Bethune d.d. 5 januari 2005 (N.) :
Federale regering. — Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2004.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag van de geachte minister of geachte staatssecretaris vernomen :

1. Welke de verhouding is van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, binnen uw beleidscel — stand van zaken in december 2004 :

1.1. in globo;

1.2. per niveau;

1.2.1. leden : niveau 1;

1.2.2. uitvoerend personeel;

1.2.2.1. op het niveau 2;

1.2.2.2. op het niveau 2+;

1.2.2.3. op het niveau 3;

1.2.3. op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs.

2. Waren er in de loop van 2004 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werd hiervoor een beroep gedaan op vrouwen of mannen ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid heb ik de eer haar volgende elementen mee te delen :

1.1.

— Vrouwen : 29;

— Mannen : 41.

1.2.

— Vrouwen : 13;

— Mannen : 24.

1.2.2.

— Vrouwen : 22;

— Mannen : 24.

1.2.2.1.

— Vrouwen : 4;

— Mannen : 4.

1.2.2.2.

— Vrouwen : 4;

— Mannen : 2.

1.2.2.3.

— Vrouwen : 7;

— Mannen : 5.

1.2.3. De directeur van de Strategische Cel van de minister van FinanciŽn en de directeur van de Strategische Cel van de vice-eerste minister zijn mannen.

2. Op het niveau van de Strategische Cel en van de Algemene Beleidscel bleven er in 2004 twee vrijstaande betrekkingen, de ene voor een grondmedewerker(-ster), de andere voor een uitvoerend medewerker(-ster).