Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-37

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-2143 van de heer Vandenberghe H.d.d. 26 januari 2005 (N.) :
Medicatie. — Verkeerd voorschrijven of toedienen. — Aantal sterfgevallen. — Onderzoek.

Uit een raming van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in Nederland blijkt dat er jaarlijks honderden Nederlanders zouden sterven door het verkeerd voorschrijven en/of toedienen van medicijnen.

Bovendien zouden tienduizenden mensen medicatie voorgeschreven krijgen die schadelijk is voor hun gezondheid.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Werd in ons land onderzoek gedaan naar het verkeerd voorschrijven en/of toedienen van medicijnen ? Zo ja, hoeveel personen stierven de voorbije vijf jaar door het toedienen van de verkeerde medicatie ?

2. Acht hij het wenselijk hieromtrent een onderzoek te starten ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. Er bestaan voor BelgiŽ geen epidemiologische gegevens over de gevallen van verkeerd voorschrijven of toedienen van geneesmiddelen en de gevolgen van die fouten. Het Antigifcentrum registreert elk jaar een aantal therapeutische fouten. De oproepen komen grotendeels van het publiek. Zo bijvoorbeeld betroffen in 2003, 41 % van de oproepen bij het Antigifcentrum als gevolg een contact met een product, een blootstelling aan een of verschillende geneesmiddelen en, daarvan waren 2 442 (dit is 15 %) oproepen het gevolg van een therapeutische fout. Het gaat om volgende soorten fouten : verkeerd product 43 %, overdosering 43 %, verkeerde toedieningsweg 7 %, overschreven vervaldatum 5 %, oorsprong niet gepreciseerd 2 %. Er bestaan geen gegevens over de evolutie van die gevallen. 16 % werd doorverwezen naar het ziekenhuis en 21 % naar de behandeldende arts.

2. Die cijfers geven dus geenszins het geheel van de toestand weer en maken het bovendien niet mogelijk de juiste oorzaak van de fout en de gevolgen ervan te identificeren. Hiertoe zouden de gegevens systematisch bij de ziekenhuizen moeten worden ingezameld. Wij beschikken over cijfers met betrekking tot het jaarlijks aantal ziekenhuisopnames met een diagnose van geneesmiddelenintoxicatie, waarbij het type van geneesmiddelen dat de intoxicatie heeft veroorzaakt, wordt gepreciseerd. Maar die informatie volstaat niet om onderscheid te maken tussen de toevallige of opzettelijke intoxicaties in verband met een zelfmoordpoging, en die welke door een therapeutische fout werden veroorzaakt. Ze sluit tevens de fouten uit die zouden voorkomen na opname in het ziekenhuis. Mijn diensten overwegen een studie van de haalbaarheid om op middellange termijn een systeem van gegevensinzameling over de gevallen van verkeerd geneesmiddelengebruik in te voeren, om de oorsprong ervan te achterhalen en eventuele initiatieven te nemen omtrent de informatie en corrigerende maatregelen in verband met de geneesmiddelen zelf of met de verschillende processen vanaf het voorschrijven tot het toedienen van het geneesmiddel aan de zieke.