Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-36

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-2203 van de heer Willems d.d. 9 februari 2005 (N.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Aandeel binnen het Bruto Binnenlands Product (BBP). — Maatregelen.

In het regeerakkoord van juli 2003 verbindt de federale regering zich in het hoofdstuk « een rechtvaardiger wereld » tot een aantal acties voor een meer menselijke globalisering en een eerlijke wereldhandel : « De maatschappij van de 21e eeuw zal zijn opdracht vervuld hebben slechts wanneer alle kansarmen een waardig bestaan zullen kennen waarbij eenieder ten volle kan genieten van de kwaliteit van het leven ».

De regering engageerde zich om tegen 2010 0,7 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan ontwikkelingssamenwerking te spenderen.

Blijft dit engagement geldig ?

Hoe zal de geachte minister deze doelstelling verankeren, aangezien het jaar 2010 zich reeds in een volgende legislatuur situeert ?

Welke maatregelen neemt hij om de doelstelling te halen ?

Kan deze doelstelling alleen door België gehaald worden of is er coördinatie binnen de Europese Unie ?

Antwoord : Zoals bepaald in artikel 458 van de programmawet van 24 december 2002 wordt bij de algemene toelichting van de begroting een solidariteitsnota gevoegd, waarin de regering verduidelijkt welke maatregelen zij voorziet opdat, volgens een jaarlijks volgehouden stijging, de middelen die worden ingezet voor de Belgische officiële ontwikkelingshulp, in overeenstemming met de richtsnoeren van het Comité voor ontwikkelingshulp van de OESO, uiterlijk vanaf 2010 ten minste 0,7 % van het Bruto Nationaal Inkomen zullen bedragen.

De tabel hieronder vertrekt vanuit de veronderstelling dat de inspanning in 2005 de 0,45 % van het BNI zullen benaderen. Deze inspanning moet in de komende jaren worden bevestigd en versterkt om het mogelijk te maken dat het vastgestelde doel kan bereikt worden tegen het jaar 2010.

In duizenden euro

BNIGroeipadTotale Belgische ODA
2004282 822 0000,451 279 573
2005295 849 0000,451 331 321
2006308 224 0000,501 541 120
2007320 168 0000,551 760 924
2008332 297 0000,601 993 782
2009344 989 0000,652 242 429
2010355 146 0000,702 486 022

De Conferentie van Monterrey heeft de doelstelling om de publieke ontwikkelingshulp (ODA) te verhogen tot 0,7 % van het BNI herbevestigd. De EU en haar lidstaten hebben meer precieze verbintenissen aangekondigd : 0,39 % gemiddeld voor de EU en tenminste 0,33 % per lidstaat in 2006. In vier lidstaten bedraagt de ODA nu reeds 0,7 % of meer : Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden. Een aantal andere lidstaten hebben een precieze datum vastgesteld voor het bereiken van de 0,7 % : België in 2010, Frankrijk in 2012 en het Verenigd Koninkrijk in 2013.

In aanloop naar de Millenium + 5 top van 14-16 september 2005 bezint de EU zich over verdere gezamenlijke stappen voor het bereiken van de 0,7 %-norm.