Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-36

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1943 van mevrouw de Bethune d.d. 5 januari 2005 (N.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Begroting 2005. — Strategische doelstellingen 2005.

Om de armoede in de wereld te bestrijden en bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling van de aarde, belooft de Belgische regering een ambitieus beleid van ontwikkelingssamenwerking te voeren. Er werd ook aangekondigd één horizontale begrotingslijn in te voeren (zie het regeerakkoord van 1 juli 2003, hoofdstuk XII, « Een rechtvaardiger wereld »).

Een horizontaal beleid veronderstelt dat elk lid van de regering en elke Federale Overheidsdienst binnen de eigen bevoegdheden beleidsinitiatieven neemt en hiervoor middelen uittrekt. Daarom kreeg ik graag van alle leden van de federale regering een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke zijn de strategische doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuid-dimensie in uw beleid voor 2005 ?

2. Hoeveel middelen heeft u voor 2005 in de begroting van uw eigen departement ingeschreven, in globo en per post, voor ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuiddimensie van uw beleid ?

3. Hoeveel middelen heeft u voor 2005 vanuit uw eigen departement ingeschreven in de horizontale begrotingslijn (ODA-begrotingslijn) voor ontwikkelingssamenwerking, in globo en per post ?

Antwoord : 1. Ik verwijs het geachte lid naar mijn beleidsnota die in oktober 2004 gepubliceerd is met de titel « De algemene beleidslijnen van het departement ontwikkelingssamenwerking » en die per definitie gewijd is aan de twee punten die u vermeldt : ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuiddimensie.

2.

In duizenden euro

VastleggingskredietenOrdonnanceringskredieten
Gouvernementele samenwerking217 256198 075
Niet-gouvernementele samenwerking185 881186 808
Multilaterale samenwerking273 656325 242
Bijzondere interventies
Belgisch Overlevingsfonds39 50020 000
Maatschappijopbouw19 0509 050
Humanitaire hulp12 00012 000
Sensibilisering en vorming7 7787 778
Lokale privé-sector en sociale economie36 72030 115
Steun aan internationale NGO's in het domein van leefmilieu en duurzame ontwikkeling0386
Rentebonificaties37 0528 501
Specifieke bestaansmiddelen2 9792 979
Totaal831 872800 934

3. Zie het antwoord op vraag 2.