3-110

3-110

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 APRIL 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (Stuk 3-1091)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (van de heer Jean-Marie Dedecker, Stuk 3-386)

Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (van de heer Ludwig Caluwé, Stuk 3-280)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (van de heer Jean-Marie Dedecker, Stuk 3-386)

Wetsvoorstel tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, §2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (van mevrouw Jacinta De Roeck c.s., Stuk 3-1123)

Algemene bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (Stuk 3-1091)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (van de heer Jean-Marie Dedecker, Stuk 3-386) (Nieuw opschrift)
Wetsvoorstel tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, §2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (van mevrouw Jacinta De Roeck c.s., Stuk 3-1123)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het overleg tussen de Raad van procureurs des Konings en de minister» (nr. 3-677)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de situatie in Togo» (nr. 3-682)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de dreigende verzegeling van het justitiepaleis van Doornik» (nr. 3-673)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «draadloos internet op de trein» (nr. 3-681)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Mobiliteit over «de nota van zijn voorganger waarin de aanwezigheid van een groot aantal Franstaligen in bepaalde zones gehanteerd wordt als criterium voor de verdeling van de vluchten die vertrekken in Brussel-Nationaal» (nr. 3-679)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de minister van Mobiliteit over «de wijzigingen aan het preferentiële baangebruik op de luchthaven van Brussel-Nationaal» (nr. 3-665)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Mobiliteit over «de parkeerkaart voor artsen» (nr. 3-660)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Mobiliteit over «de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV)» (nr. 3-678)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de schorsing door de Raad van State van de drie omzendbrieven die door de Brusselse instanties werden verstuurd in het kader van het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord» (nr. 3-676)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «onbeschoftheid en administratieve bestraffing door de gemeenten» (nr. 3-675)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de eventuele verlenging van de conventie artsen-ziekenfondsen en de vervroegde artsenverkiezingen» (nr. 3-680)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de Belgische en Duitse rechtsterminologie» (nr. 3-773)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de toepassing van de tsunami-wet door de Belgische postkantoren» (nr. 3-747)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de telefoonkosten van de leden van de koninklijke familie» (nr. 3-770)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het toekomstige gebruik van bepaalde spoorlijnen» (nr. 3-791)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik» (nr. 3-772)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de Bomspotting-actie van 16 april 2005» (nr. 3-782)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het toenemende beroep op alternatieve geneeskunde» (nr. 3-775)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de maatregelen ter bestrijding van de budgettaire ontsporingen in de gezondheidszorg» (nr. 3-783)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het overmatige gebruik van omega-3-vetzuren» (nr. 3-785)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de weerslag van de activiteitsgraad van kinesitherapeuten op de contingentering» (nr. 3-790)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Werk over «de Sociale Maribel» (nr. 3-746)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Werk over «de discriminatie van studenten-stagiairs in de arbeidsongevallenwet» (nr. 3-788)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de diplomavereisten voor deelname aan de vergelijkende selecties voor werving van personeelsleden» (nr. 3-787)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van een voorstel van resolutie naar een andere commissie
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
Parket
Rechtbank van koophandel
Rechtbanken van eerste aanleg
Europees Parlement