3-108

3-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 APRIL 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over ęde waarnemers en stafofficieren bij de VN-operatiesĽ (nr. 3-766)

De voorzitter. - De heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen, antwoordt namens de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - BelgiŽ heeft een aantal militaire waarnemers en stafofficieren bij verschillende VN-operaties.

Het departement Defensie zou eenzijdig hebben besloten een aantal missies af te bouwen, onder andere de missies UNTSO in het Midden-Oosten en UNMOGIP in Kashmir. Volgens onze berichten zouden er wel extra officieren worden gedetacheerd naar de MONUC en naar de op stapel staande VN-operatie in Soedan.

Hoeveel militaire waarnemers en stafofficieren heeft BelgiŽ voor VN-operaties?

Wat zijn de graden, functieomschrijvingen en opdrachten van de waarnemers en stafofficieren?

Wat kosten die waarnemers en stafofficieren? Op basis van welke begrotingsallocaties worden die missies gefinancierd?

Welke missies worden afgebouwd en met hoeveel personen?

Werden er nieuwe engagementen aangegaan of staan er nieuwe missies op stapel om militaire waarnemers en stafofficieren uit te sturen?

Is er overleg gepleegd met het kabinet en de FOD Buitenlandse Zaken over het terugtrekken van waarnemers en stafofficieren en het vervullen van nieuwe engagementen?

Welke criteria hanteert het departement Defensie in zijn reactie op een vraag van de VN om officieren uit te sturen?

De heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen. - Op 19 april 2005 waren vijftien Belgische officieren ingezet in VN-operaties: 1 bij UNMIK, 4 bij UNTSO, 2 bij UNMOGIP, 6 bij MONUC en 2 bij ONUB.

De graden van de huidige deelnemers variŽren van kapitein tot luitenant-kolonel. Acht officieren hebben als opdracht VN-waarnemer, ťťn is verbindingsofficier, zes werken in een hoofdkwartier in de domeinen personeelsbeheer, informatie, logistiek, operaties en communicatie.

Sinds 11 december 2000 bestaat er een protocol tussen Landsverdediging en Buitenlandse Zaken inzake de individuele opdrachten ten voordele van de VN. Dat protocol bevat algemene richtlijnen die gelden voor alle VN-operaties. Het bepaalt onder meer dat alle kosten voor de collectieve werking, inbegrepen de transportkosten, ten laste zijn van de VN. Bovendien betaalt Buitenlandse Zaken een complementaire vergoeding voor kosten met een sociaal karakter, te wijten aan de verwijdering en de afzondering. Alle uitgaven worden voorgeschoten door Landsverdediging. Bij elke specifieke zending wordt dit algemeen protocol aangevuld met een complementair protocolakkoord.

De deelname aan UNTSO, UNMOGIP en UNMIK zal in 2005 uitdoven en zal volledig worden stopgezet na de beŽindiging van de laatste verbintenis op 20 november 2005.

BelgiŽ heeft tot op heden geen engagementen aangegaan om nieuwe militaire waarnemers of stafofficieren uit te sturen.

De kabinetten van Defensie en Buitenlandse Zaken overleggen regelmatig over deze materie.

Elke aanvraag van de VN om waarnemers of blauwhelmen te zenden wordt in overleg met de Buitenlandse Zaken besproken. Hierbij wordt de aanvraag getoetst aan een aantal criteria en principes, zoals de internationale politieke context, de kwaliteit van de operatie zelf en de veiligheidssituatie.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het overleg tussen Defensie en Buitenlandse Zaken over die missies laat te wensen over. Zo was er de afgelopen maanden onduidelijkheid over de verlenging van de missies.

Het valt te betreuren dat er tussen de twee departementen geen structureel overleg bestaat over de aanvragen van de VN voor de zending van militairen en voor financiering.