Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2015 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2011 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2452).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Aangaande mijn secretariaat

1.1. De namen van de personeelsleden bevoegd voor de opvolging van het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen kunnen opgevraagd worden bij mijn secretariaat.

1.2 en 1.3. Binnen mijn secretariaat werd een ambtenaar aangeduid voor de opvolging van het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen. Gelet op zijn vele bezigheden als kabinetsmedewerker is het mij niet mogelijk om de exacte tijdsbesteding van betrokken medewerker aan deze materie te bepalen.

2. Aangaande de federale overheidsdiensten

2.1. De namen van de personeelsleden bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen kunnen opgevraagd worden bij mijn secretariaat. In totaal gaat het om vier personeelsleden die aangeduid werden in het kader van de opvolging van het project diversiteit.

2.2. De tijdsbesteding van deze vier personeelsleden voor het project diversiteit waar het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen deel van uitmaakt komt overeen met een halftijdse betrekking.

2.3. Zij hebben allen de graad van attaché (niveau A) en maken deel uit van telkens een andere cel binnen de stafdienst Personeel en Organisatie van mijn departement. Als personeelslid van respectievelijk de cel Planning, Selectie en Aanwerving, de cel administratief Personeelsbeheer, de cel Personeelsontwikkeling en de cel Organisatieontwikkeling zorgen zij ervoor dat elk aspect van het personeelsbeleid betrokken wordt bij het project diversiteit en meer in het bijzonder de opvolging van het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen.

Het personeelslid van de cel Planning, Selectie en Aanwerving heeft als taak de planning en de werving van de personeelsleden nodig voor het departement. Zij beheert mee het personeelsplan, zij houdt de kandidaturen bij voor de contractuele betrekkingen en neemt deel aan selecties en wervingen voor de statutaire en de contractuele betrekkingen. Tevens dient zij het nodige te doen voor de statutariseringen, de wervingen door vrijwillige mobiliteit en het ontslag van contractuele werknemers.

Het personeelslid van de cel administratief Personeelsbeheer heeft als taak het adviseren van personeelsleden, personeelsverantwoordelijken en dienstchefs inzake het statuut van toepassing op de personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken in woord en in geschrift, het opstellen van juridische teksten in betwiste en niet-betwiste zaken, het opstellen van diverse besluiten en het superviseren van een aantal administratieve procedures.

Het personeelslid van de cel Personeelsontwikkeling is tevens het diensthoofd van deze cel en dient zich als dusdanig te concentreren op het functioneren en het ontwikkelen van de individuele medewerker in de organisatie vanaf het onthaal tot en met het gesprek bij het verlaten van het departement.

Het personeelslid van de cel Organisatieontwikkeling is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de FOD Binnenlandse Zaken in zijn geheel als organisatie. Zij identificeert en definieert mede de behoeften van organisatorische veranderingen, zij werkt mee aan de verwezenlijking van de veranderingsprojecten, het opvolgen van de uitvoering van de verandering en het verzekeren van een goede communicatie en een sensibilisering inzake verandering.