Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-33

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 3-2072 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Realisaties en rekeningen 2004. — Strategische doelstellingen en begroting 2005.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2004 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2004 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

3. Welke zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2005 ?

4. Hoeveel middelen heeft u ingeschreven in uw begroting voor 2005, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

1. Het staatssecretariaat voor Administratieve Vereenvoudiging beschikt niet over specifieke bevoegdheden op de in de vraag bedoelde gebieden.

Het terugdringen van de papierstroom en het vereenvoudigen van procedures kunnen echter wel vaak ertoe bijdragen om een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen te waarborgen. Uiteraard zal ik niet nalaten om verdere concrete vereenvoudigingen door te voeren zoals de in het antwoord op uw eerder gestelde vraag (nr. 3-2049) vermelde procedure voor het goedkoper maken van de pil via de SIS-kaart.

Mijn beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur zijn in hoofdzaak gericht op het realiseren van de XII werken en het uitvoeren van het Federaal Actieplan voor de administratieve vereenvoudiging.

2 en 4. Zoals het geachte lid wellicht weet ressorteert onze begroting onder deze van de FOD Kanselarij van de eerste minister. Ik verwijs dan ook naar het antwoord van de eerste minister.

3. Gezien mijn antwoord op vraag 1, is deze vraag zonder voorwerp.