3-104

3-104

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de samenstelling van examenjury's voor de aanwerving van diplomaten» (nr. 3-719)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Mijn vraag sluit aan bij een vorige vraag, namelijk hoe we de instroom van vrouwen in de Belgische diplomatie kunnen bevorderen. De minister heeft daarstraks gezegd dat dit punt de moeite waard was om na te streven en dat hij hoopte of verwachte dat meer vrouwen zich kandidaat zouden stellen om te starten in een diplomatieke loopbaan. Eén van de instrumenten om dit te bevorderen, dat objectief en neutraal is, is een evenwichtige samenstelling van examenjury's voor de aanwerving van diplomaten. Met betrekking tot het examen dat binnenkort wordt georganiseerd zou ik graag weten hoe de examenjury's zullen worden samengesteld. Als daarover nog geen visie bestaat kan de minister mijn overweging hierover misschien meenemen.

In een antwoord op een schriftelijke vraag (3-2037) zei de minister dat `aandacht besteden aan de bezorgdheid voor het verbeteren van een vrouwelijke vertegenwoordiging' één van zijn beleidsdoelstellingen was voor deze legislatuur.

Uit interviews en uit telefoongesprekken met vrouwen die deelgenomen hebben aan het diplomatiek examen heb ik vernomen dat zeer getalenteerde en gemotiveerde kandidaten verklaarden niet meer te willen verschijnen voor een jury die alleen uit mannen bestaat en die uitdrukkelijk een hele reeks vragen stelt over het privé- en gezinsleven. Ze zeiden dat dergelijke vragen niet werden gesteld aan mannelijke collega's. De perceptie van die jury en de manier waarop de vragen werden gesteld werd als zeer dissuasief ervaren door een aantal kandidaten die mij daarover hebben aangesproken. Mocht dit opnieuw gebeuren, dan zal ik de minister die berichten doorsturen.

In een antwoord op een vraag om uitleg (Stuk 2-442) d.d. 3 mei 2001 aan toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel over de genderdimensie in de diplomatie, antwoordde Louis Michel: `bij de aanwerving wordt erover gewaakt dat tijdens de toelatingsproeven ten minste één vrouwelijke ambtenaar in de examenjury zitting heeft. Aan de universiteiten en aan SELOR zal worden gevraagd om erover te waken dat ook zij in de examenjury evenwichtig zijn vertegenwoordigd.'

Er bestaan ook Europese aanbevelingen die voor verschillende examenjury's pleiten voor een één derde/tweederde-verdeling en een gendertraining van al wie aan dergelijke jury's deelneemt.

Wordt er gewaakt over een genderevenwicht bij de samenstelling van de examenjury's voor de aanwerving van diplomaten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke regel wordt gehanteerd en hoe wordt deze bewaakt?

Werd aan de universiteiten en aan SELOR effectief gevraagd hun jury evenwichtig samen te stellen? Zo ja, volgens welke regel? Hoe wordt dat bewaakt?

De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. - Ik voel me bijna geremd om op deze vraag te antwoorden. Mevrouw de Bethune geeft de indruk dat mannen alleen maar indiscrete vragen stellen aan vrouwen. Ik heb altijd het gevoel dat de studentes die bij mij examen afleggen, zich uitermate op hun gemak voelen en zich nog nooit gediscrimineerd hebben gevoeld.

We waken ervoor dat de samenstelling van examenjury's evenwichtig verdeeld is tussen mannen en vrouwen. Dat zal ook bij het volgende examen het geval zijn.

Ik zal de elementen die worden in acht worden genomen bij de samenstelling van de jury, schriftelijk aan de senator overmaken.

Sinds 1996 vermeldt het vroegere Vast Wervingssecretariaat, nu SELOR, in de verzoeken die de FOD Buitenlandse Zaken mocht ontvangen voor het aanduiden van ambtenaren voor examencommissies, dat er bij de samenstelling van de examencommissie gestreefd wordt naar een pariteit inzake het geslacht van de assessoren. We proberen in de mate van het mogelijke daaraan te voldoen. Ik zal daar bij het volgende diplomatieke examen speciaal op toezien.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - We zullen de data van de volgende examens in het oog houden. Het parlement kan dan controleren of de minister de pariteit respecteert. Ik heb helemaal niets willen insinueren. Ik wilde alleen benadrukken dat een evenwichtig samengestelde jury de beste garanties biedt voor objectiviteit.