3-104

3-104

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

De millenniumdoelstellingen (Stuk 3-603)

De voorzitter. - We stemmen over de aanbevelingen van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Vanmorgen werden enkele tekstverbeteringen aangekondigd. Die tekstverbeteringen lagen vanmiddag op onze banken. Ik stel vast dat enkele voorgestelde verbeteringen effectief tekstverbeteringen zijn. Ik maak echter voorbehoud bij drie verbeteringen die helemaal geen tekstverbeteringen, maar wel amendementen zijn.

Het invoegen van het woord `tijdelijk' in de zesde essentiële aanbeveling, wanneer het gaat over de bescherming van grote landbouwmarkten met aanpasbare douanerechten, is volgens mij geen tekstverbetering, maar een wijziging van de inhoud. Hetzelfde geldt voor de derde tekstverbetering.

Ik heb ook bezwaar tegen de achtste tekstverbetering. Mevrouw de Bethune stelt voor om in de derde essentiële aanbeveling de zinsnede `een operatie van uitstel van betaling' te vervangen door `een operatie van schuldkwijtschelding', maar in de Franse tekst blijft het woord `remise' staan. Dat is voor mij evenmin een tekstaanpassing.

Het gaat hier drie keer om amendementen die ter stemming moeten worden voorgelegd.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V), corapporteur. - Ik heb vanmorgen de opmerking gemaakt dat de Franse tekst correct was, maar dat de vertaling naar het Nederlands fout was. De correcte vertaling van `remise des dettes' is `schuldkwijtschelding'. Het gaat dus wel degelijk om een tekstverbetering.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik heb mijn twijfels daarover. Misschien is de Nederlandse tekst wel correct en is de Franse tekst niet aangepast.

Ik herhaal dat dit geen tekstverbeteringen zijn, maar wel amendementen.

Mme Isabelle Durant (ECOLO). - Un long travail a été effectué en commission, auquel les personnes désireuses de déposer des amendements auraient dû participer. Même s'il est imparfait, ce texte important concerne des enjeux qui vont bien au-delà de notre cuisine parlementaire. Ne tergiversons pas et tentons de nous exprimer à une large majorité en faveur de ces recommandations, dont l'application fera, par ailleurs, l'objet d'une grande vigilance.

M. Pierre Galand (PS), corapporteur. - Je voudrais rassurer l'ensemble de mes collègues. Les corrections en question découlent d'une discussion très claire qui s'est déroulée en commission des Affaires étrangères. Des améliorations ont été apportées, mais les textes n'ont pas été harmonisés. Nous avions convenu que le texte correct était celui de l'amendement nº 29, mais nous avons oublié d'adapter l'amendement nº 6 en conséquence. Il s'agit bien d'une amélioration, et non d'une modification, que je serais le premier à trouver inacceptable.

De voorzitter. - Dat soort wijziging is nooit ideaal, maar de parlementsleden hebben een globaal akkoord bereikt.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Er is geen algemeen akkoord. Het is niet omdat de rapporteurs het ermee eens zijn, dat de hele Senaat akkoord gaat.

De voorzitter. - Om alle twijfel weg te nemen, kan men de tekstwijzigingen als amendement aannemen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Mevrouw de voorzitter, als u bereid bent de wijziging als amendement ter stemming voor te leggen, hoeft de tekst, wat mij betreft, niet naar de commissie te worden teruggezonden.

M. François Roelants du Vivier (MR). - D'une part, je confirme les propos de M. Galand et, d'autre part, je soutiens la proposition de Mme la présidente de procéder au vote sur le texte qui nous est soumis.

De voorzitter. - We stemmen dus over de aanbevelingen van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

(Protest van de heer Van Hauthem)

Stemming 4

Aanwezig: 55
Voor: 54
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-De aanbevelingen zijn aangenomen.

-Ze zullen worden overgezonden aan de eerste minister, aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Mevrouw de voorzitter, het was niet mijn bedoeling dwars te liggen. U hebt zelf gesuggereerd de wijziging als een amendement te beschouwen en ter stemming voor te leggen. Wij waren het daarmee eens. Voor ons hoefde de tekst, na aanvaarding van die amendementen, zelfs niet naar de commissie. We willen alleen vermijden dat in de toekomst inhoudelijke wijzigingen als louter tekstverbeteringen worden voorgesteld. U bent blijkbaar niet bereid op ons voorstel in te gaan om de zaak op een eenvoudige manier op te lossen.

De voorzitter. - Ik heb inderdaad gezegd dat men misschien beter niet op die manier was te werk te gaan, maar ik heb ook gezegd dat er een duidelijke consensus was om de wijzigingen als tekstverbetering te beschouwen..

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Hoe kunt u besluiten dat er een consensus is als u geen stemming toestaat?